กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  งานสำนักงาน
  งานอาคารสถานที่ 
  งานโสตทัศนศึกษาและสาธารณูปโภค 
  งานนักการและแม่บ้าน
กลุ่มงานบริการ
   งานยานพาหนะ
  งานดุริยางค์
  งานโภชนาการ