>>งานบุคลากร

>>งานภาคีเครือข่ายและความสัมพันธ์ชุมชน

>>งานพัฒนาสมรรถนะความก้าวหน้าครูและบุคลากร

>>งานกิจการนักเรียน

>>งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  งานสำนักงาน
  งานอาคารสถานที่ 
  งานโสตทัศนศึกษาและสาธารณูปโภค 
  งานนักการและแม่บ้าน
กลุ่มงานบริการ
   งานยานพาหนะ
  งานดุริยางค์
  งานโภชนาการ 

สารสนเทศกลุ่มบริหารงานงบประมาณ