-งานคณะกรรมการสถานที่ศึกษาขั้นพื้นฐาน -

     


- งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
- งานสมาคมนักเรียนเก่า
- งานมูลนิธิวัชรร่วมจิต