>> งานบุคลากร

>> งานภาคีเครือข่ายและความสัมพันธ์ชุมชน

>> งานพัฒนาสมรรถนะความก้าวหน้าของครูและบุคลากร

>> งานกิจการนักเรียน

>> งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน