>> งานบุคลากร

        ข้อมูลครูและบุคลากร ปี 2559

        ข้อมูลครูและบุคลากร ปี 2560

        ข้อมูลครูและบุคลากร ปี 2561

        ข้อมูลครูและบุคลากร ปี 2562

        ข้อมูลครูและบุคลากร ปี 2563

        ข้อมูลครูและบุคลากร ปี 2563 (ณ วันที่ 8 ก.ค.63)

 

>>แบบฟอร์มการลา (คลิกดาวน์โหลดที่นี่)

>>รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนวัชรวิทยา

            ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่)

            ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่)

            ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่) "update"


>> งานภาคีเครือข่ายและความสัมพันธ์ชุมชน

>> งานพัฒนาสมรรถนะความก้าวหน้าของครูและบุคลากร

>> งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

>> งานกิจการนักเรียน

>> งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน