นางเพลินใจ ประสารศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแนะแนว

นางมาลินี อินจันทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางวีรวรรณ ไพรสิงห์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ