นางสาวพรพัสนันศ์ พุ่มเจริญ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
 
ศิลปะ

นายสุดใจ จารุจิตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวณัฏธยาน์ ภุมมา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายเอกลักษณ์ ผลพระ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ดนตรี

นายไพโรจน์ ยิ่่งคิด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 
นายนำพล  ธินวล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ