นายภูวดล ยิ้มประดิษฐ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
 

นายสุรเดช อินจันทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพลินพิศ ศิริฤทัยวัฒนา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิศาล คชฤทธิ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ