นายประยูร จิระเดชประไพร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
 

นางจิราพร ชัยแสงแก้ว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิตยา อดิเรก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายศักดิ์ศิริ ธรรมบุตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายสัญญา อุนพานิชย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางเรณู โพธิ์จันทร์
ตำแหน่ง ครู

ว่าที่ร.ต.หญิงภัศราวรรณ ชุมเสน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย