นางสมทรง  พันธ์ศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 
สาขาภาษาอังกฤษ

นายชูชาติ  โดรณ
ตำแหน่งครูชำนาญการ

นางสาวนันทวัญ  ใยยวง
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางชลธิชา  ตรงสกุล
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุษณี  สร้อยเพ็ชร
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางชนิศา  จิระเดชประไพ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางปานจันทร์  ภูวิชิต
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นายมั่นชัย ไม้หอม
ตำแหน่งครู

นายพงศธร  เชียงสีทอง
ตำแหน่งครู

นางสาวเจนจิรา  จินดากุลย์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สาขาภาษาจีน

นางสาวญาดา  สงฆ์วัฒนะ
ตำแหน่งครูชำนาญการ

นางสาวกาญจนา  สายทอง
ตำแหน่งครู

นางสาวสุภาภัทร  กระสานต์ศิริ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
นายจิรายุวงษ์สุตา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง