นางสมทรง พันธ์ศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 
สาขาภาษาอังกฤษ

นายชูชาติ โดรณ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวนันทวัญ ใยยวง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางชลธิชา ตรงสกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุษณี สร้อยเพ็ชร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางชนิศา จิระเดชประไพร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางปานจันทร์ ภูวิชิต
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายมั่นชัย ไม้หอม
ตำแหน่ง ครู

นายพงศธร เชียงสีทอง
ตำแหน่ง ครู

นางสาวเจนจิรา จินดาอินทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สาขาภาษาจีน

นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวกาญจนา สายทอง
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุตาภัรทร์ กระสานติ์คีรี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
นายจิรายุ วงษ์สุตา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง