นางตวงรัตน์ อ้นอิน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
 
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวรรณา ป้อมใย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิภาวดี น่วมอินทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวิมล กาแก้ว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญนสรณ์ หลาแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
สาขาฟิสิกส์

นางดาวดาว บดีรัฐ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายชาตรี ศรีม่วงวงค์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
สาขาเคมี

นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางชญาภา นิวาสประกฤติ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิรดา ราชบุรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 

นางสาวสิทธินี กลางนภา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 
สาขาชีววิทยา

นางเกศินี พงษ์พันธ์ุ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางวัลภา อินหลวง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีรวิทย์ เนียมโภคะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สาขาคอมพิวเตอร์

นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายปริญญา วิชัย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ