นางภัคจิรา  กิตติสิริบัณฑิต
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 

นายชวลิต เรือนจรัสศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางต้องจิตต์ ทัศนะแจ่มสุข
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา สะสม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายแสงทอง น้อยเกิด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสุรชา บุรุษศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายชูเกียรติ สุยะลังกา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางนันชลี ทรัพย์ประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิลาพร รามันพงษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายเจริญ พิลึก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 

นางสาวภัทราวดี เพิ่มประยูร
ตำแหน่ง ครู

นางสาวอุษา บัวบาน
ตำแหน่ง ครู

นางสาวกุลจิรา ถาวรสุภเจริญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย