ดร.ไพชยนต์  ศรีม่วง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา

นายวิเชียร ยอดนิล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายประหยัด สิริกรรณะ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายชิตพล เพชรวารี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางดวงดาว บดีรัฐ
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
 
นายภีมพล เหมภูมิ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

นางพรทิพย์ นิลาภรณ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางเกษณี สุทธิศาล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางนิสรา วงษ์บุญมาก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวารี ยอดศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงนุช น้อยเกิด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิณญารัตน์ ทองเหลือง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายพลวัฒน์ แจ้งดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายพรชัย โพธิ์มาก
ตำแหน่ง ครู

นายศุภจิต  จันทรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาววิภารัตน์  เครือวัลย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 
นางกานต์รวี กำเนิด
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 
นายมงคล  สุขีลักษณ์
ตำแหน่ง ครู


นางเพลินใจ ประสารศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแนะแนว

นางมาลินี อินจันทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางวีรวรรณ ไพรสิงห์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 
นายพรสรร ใจของ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
 

นางปิยภัทร พวงกลิ่น
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายปฏิญญากร กำเนิด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางธนิษฐา อินทะสี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนันทิดา ฉัตรทอง
ตำแหน่ง ครู

นายสุรพงษ์ กล่ำบุตร
ตำแหน่ง ครู

นางสาวบรรณรักษ์ ท่อนทอง
ตำแหน่ง ครู

 

นางสาวนฤมล ใจกล้า
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 
นางภัคจิรา  กิตติสิริบัณฑิต
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 

นายชวลิต เรือนจรัสศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางต้องจิตต์ ทัศนะแจ่มสุข
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา สะสม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายแสงทอง น้อยเกิด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสุรชา บุรุษศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายชูเกียรติ สุยะลังกา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางนันชลี ทรัพย์ประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิลาพร รามันพงษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายเจริญ พิลึก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 

นางสาวภัทราวดี เพิ่มประยูร
ตำแหน่ง ครู

นางสาวอุษา บัวบาน
ตำแหน่ง ครู

นางสาวกุลจิรา ถาวรสุภเจริญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย