นายภีมพล เหมภูมิ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

นางพรทิพย์ นิลาภรณ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางเกษณี สุทธิศาล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางนิสรา วงษ์บุญมาก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวารี ยอดศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงนุช น้อยเกิด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิณญารัตน์ ทองเหลือง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายพลวัฒน์ แจ้งดี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายพรชัย โพธิ์มาก
ตำแหน่ง ครู

นายศุภจิต  จันทรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาววิภารัตน์  เครือวัลย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 
นางกานต์รวี กำเนิด
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 
นายมงคล  สุขีลักษณ์
ตำแหน่ง ครู