นายพรสรร ใจของ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
 

นางปิยภัทร พวงกลิ่น
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายปฏิญญากร กำเนิด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางธนิษฐา อินทะสี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนันทิดา ฉัตรทอง
ตำแหน่ง ครู

นายสุรพงษ์ กล่ำบุตร
ตำแหน่ง ครู

นางสาวบรรณรักษ์ ท่อนทอง
ตำแหน่ง ครู

 

นางสาวนฤมล ใจกล้า
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย