ดร.ไพชยนต์  ศรีม่วง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา

นายวิเชียร ยอดนิล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายประหยัด สิริกรรณะ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายชิตพล เพชรวารี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางดวงดาว บดีรัฐ
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน