• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนสู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยมีรายละเอียดของภาระงานและความรับผิดชอบดังนี้

 

นายวิเชียร  ยอดนิล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

เป็นงานที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ วางแผน บริหารจัดการ และการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ บริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ เพื่อนำนโยบาย แผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้
1. ประชุมวางแผนงาน / งาน /โครงการ ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ
2. กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษา ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนเสนอผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัชรวิทยา
3. กำกับติดตามนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
4. กำหนดทิศทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
5. ปรึกษาหารือแนวปฏิบัติร่วมกันในการรับนักเรียน เทียบโอนผลการเรียนและหน่วยการเรียน
6. ประชุมวางแผนงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตรงกับความสนใจของผู้เรียนและจัดอย่างทั่วถึง
7. ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานที่มีปัญหา หาทางเลือกอย่างหลากหลายเสนอผู้อำนวยการเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติร่วมกันนางจิราพร  ชัยแสงแก้ว
หัวหน้างานสำนักงาน

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลงานสารบรรณให้ถูกต้องตามระเบียบ
2. จัดสำนักงานให้เป็นศูนย์วิชาการ บริการครู นักเรียนและผู้ปกครอง
3. ประชุมนิเทศหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
4. ส่งครูไปอบรมศึกษาดูงานจัดประชุมปฏิบัติการ
5. ศึกษาวิเคราะห์แผนการเรียนติดตามดูแลให้นักเรียนได้เรียนตามหลักสูตร
6. ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดบุคลากรเข้าสอน
7. การจัดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษในช่วงชั้นที่ 3และ4
8. ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ กับครู  นักเรียนและผู้ปกครอง
9. ประสานงานหัวหน้างานทุกงานในกลุ่มบริหารงานวิชาการ  วางแผนงาน /โครงการ  เพื่อขออนุมัติแผนประจำปี
10.ประสานงานการรับนักเรียน


นายสุระศักดิ์  ยอดหงษ์
หัวหน้างานวัดและประเมินผล

นางศิลาพร  รามันพงษ์
เจ้าหน้าที่


นายพงศธร  เชียงสีทอง
เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลและประสานงานให้หัวหน้างานวัดและประเมินผลการเรียนได้ปฏิบัติตามหน้าที่ให้ครบถ้วน
2. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าใหม่ม. 1 และม. 4
3. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับเวลาเรียนของนักเรียนการสอบแก้ตัวการลงทะเบียนเรียนซ้ำโดยจะต้องมีข้อมูลสถิติ
4. ตรวจสอบดูแลเครื่องมือวัดผลและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเครื่องมือวัดผล เช่นปพ.5
5. ควบคุมดูแลการวัดและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบและมีขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจน
6. ควบคุมการลงผลการเรียนในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกรายวิชาให้ถูกต้อง
7. ควบคุมดูแลการเทียบโอนผลการเรียน
8. ควบคุมดูแลดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักไม่น้อยกว่าร้อยละ  50
9. ควบคุมดูแลงาน GPA


นางรัตนา  สะสม
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน


นายศุภจิต  จันทรี
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลติดตามประสานกับนายทะเบียนให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนเรียบร้อย
2. ติดตามดูแลงานทะเบียนนักเรียนให้ดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน
3. ติดตามดูแลการกรอกประวัตินักเรียนใหม่ลงคอมพิวเตอร์
4. จัดระบบการบริการแบบฟอร์มต่างๆให้เพียงพอเช่น  ปพ.1 , ปพ.2 , ปพ.3 , ปพ.6
5. ประสานกับวัดผลในการติดตามนักเรียนที่มีปัญหาไม่จบหลักสูตร
6. ติดตามดูแลและตรวจสอบการจัดทำหลักฐานการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
7. ติดตามดูแลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
8. ควบคุมดูแลการแก้หลักฐานในทะเบียนนักเรียน
9. ควบคุมดูแลการลงทะเบียนวิชาเรียนการลงทะเบียนการสอบแก้ตัวและเรียนซ้ำ

 
นางศรีสกุล  วิบูลย์วงศรี
หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คนที่ 1
เว็บไซต์งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
  2. สนับสนุนให้มีการนำหลักการ ทฤษฏี วิธีการ แนวคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน
  3. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
  4. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
  5. พัฒนาความรู้ ความสามารถของครูในการคิดค้น สร้างสรรค์ และผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย
  6. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น
  7. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
  8.  พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน


นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์

หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คนที่ 2

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ดูแลจัดหาคอมพิวเตอร์ให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานในสำนักงานในโรงเรียน
2. ดูแลการรักษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
3. ดูแลการจัดระบบและติดตั้งคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
4. วางแผนดำเนินงานในการขยายเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
5. ควบคุมดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียน
6. รับผิดชอบโครงการ ห้องเรียนDLIT ของโรงเรียน
7. ปฏิหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

นายปริญญา วิชัย
เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ควบคุมดูแลการจัดระบบติดตั้งซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางนิสรา วงษ์บุญมาก
หัวหน้างานหลักสูตรการสอนและการนิเทศ
เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน


นายสุรพงษ์  กล่ำบุตร
เจ้าหน้าที่

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ของโรงเรียน เพราะการที่ครูผู้สอนจะนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องรู้หลักสูตร รู้จุดมุ่งหมายของหลักสูตร รู้จักวิธีการวิเคราะห์หลักสูตร รู้จักแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน งานหลักสูตรประกอบด้วย
1. ควบคุมดูแลหลักสูตรของโรงเรียนให้ถูกต้องทันสมัย
2. ควบคุมดูแลให้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โครงการสอน
3. ควบคุมดูแลการจัดทำเอกสารการศึกษาวิเคราะห์หลักการสำคัญและทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อให้ครูอาจารย์ได้นำไปใช้ประโยชน์
4. ดูแลการสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
5. ควบคุมดูแลและการจัดตารางสอนครู-นักเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรและสะดวกในการติดตามผล
6. พัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรม-สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
7. ควบคุมดูแลการเขียนแผนงาน / โครงการของกลุ่มบริหารวิชาการ

งานนิเทศการสอน เป็นกระบวนการจัดบริหารการศึกษา เพื่อให้การชี้แนะ ช่วยเหลือ และความร่วมมือกับครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน มีการจัดดำเนินการดังนี้
1. จัดวางระบบการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนและติดตามควบคุมดูแลกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดรายวิชาที่จะเปิดสอน
2. ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อการเรียนการสอนตามโครงการสอนและแผนการสอน
3. จัดให้มีระบบการควบคุมติดตามการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. ควบคุมการจัดทำเอกสารการศึกษาวิเคราะห์หลักการสำคัญและทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อให้ครูได้นำไปใช้ประโยชน์
5. ควบคุมการจัดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษแก่นักเรียนชั้นม. 6
6. ควบคุมการจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชา-จำนวนคาบของครูผู้สอนในโรงเรียน
7. ควบคุมการจัดทำกำหนดการนิเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้และสรุปรายงานผลการนิเทศ


 นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย์  
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรชุมนุมให้หลากหลายและสนองความต้องการของนักเรียนและความพร้อมของครู
2. ควบคุมดูแลการเรียนการสอนและดำเนินการใดๆในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดี
3. ควบคุมดูแลด้านการประสานงานด้านส่งเสริมกิจกรรมกับบุคคลทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
4. ควบคุมการสรุปและรายงานผลการประเมินของนักเรียนในงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต
หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล
หัวหน้างานการรับนักเรียนและสำมะโนประชากร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. 
งานส่งเสริมโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. วางแผน/งาน/โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
3. ประสานทิศทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมาตรฐานสากล
4. จัดทำรายงานการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
5. ประสานงานรับนักเรียน

 
นางนิภาวดี  น่วมอินทร์
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลและสนับสนุนให้ครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
2. ส่งเสริมให้ครูสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม
3. ส่งเสริมให้ครูใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาการเรียนรู้
4. ควบคุมการรวบรวมงานวิจัยของครูไว้เผยแพร่

 

นางเพลินใจ  ประสารศรี
หัวหน้างานแนะแนว

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. งานบริการรวบรวมข้อมูล  จัดทำระเบียนสะสม  การสร้างและรวบรวมแบบสอบถามและแบบทดสอบ
2. การรวมรวมข้อมูลด้านการศึกษาต่อและอาชีพ
3. การจัดทำป้ายนิเทศ  การเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา
4. จัดทำคู่มืองานแนะแนว  และรวบรวมข้อมูล  สาขาวิชา  และคณะที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สามารถอ่านและศึกษาด้วยตนเองได้
5. ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล  หรือรายกลุ่ม
6. การจัดทำสถิติปัญหา  การให้บริการแก่ผู้ปกครอง
7. การสำรวจและพิจารณาทุนแก่นักเรียน  โดยประสานงานกับฝ่ายวิชาการ  และฝ่ายปกครอง
8. การปฐมนิเทศโครงการแนะแนว  การช่วยเหลือนักเรียนเลือกแผนการเรียน  ช่วยเหลือด้านปัญหาการเรียน  การสำรวจความสนใจในอาชีพ  และการติดต่อแหล่งจัดหางาน
9. การจัดกิจกรรมวิชาการส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียน  ร่วมกับฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
10. การติดต่อนักเรียนที่จบการศึกษาเพื่อจัดทำสารสนเทศ
11. การติดตามนักเรียนที่มารับคำปรึกษา  และการติดตามผลนักเรียนที่ได้รับทุนแล้ว
12. การจัดทำสถิติ  การศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ  และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานแนะแนวปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates