• arai1.jpg
 • arai2.jpg
 • arai3.jpg
 

Notice
 • JW_SIG_NGD
 • JW_SIG_CFU
 • JW_SIG_PRG
Error
 • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/admin/public_html/wr/images/banners/

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนสู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยมีรายละเอียดของภาระงานและความรับผิดชอบดังนี้

 

นายวิเชียร  ยอดนิล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

เป็นงานที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ วางแผน บริหารจัดการ และการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ บริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ เพื่อนำนโยบาย แผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้
1. ประชุมวางแผนงาน / งาน /โครงการ ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ
2. กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษา ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนเสนอผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัชรวิทยา
3. กำกับติดตามนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
4. กำหนดทิศทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
5. ปรึกษาหารือแนวปฏิบัติร่วมกันในการรับนักเรียน เทียบโอนผลการเรียนและหน่วยการเรียน
6. ประชุมวางแผนงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตรงกับความสนใจของผู้เรียนและจัดอย่างทั่วถึง
7. ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานที่มีปัญหา หาทางเลือกอย่างหลากหลายเสนอผู้อำนวยการเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติร่วมกันนางจิราพร  ชัยแสงแก้ว
หัวหน้างานสำนักงาน

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลงานสารบรรณให้ถูกต้องตามระเบียบ
2. จัดสำนักงานให้เป็นศูนย์วิชาการ บริการครู นักเรียนและผู้ปกครอง
3. ประชุมนิเทศหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
4. ส่งครูไปอบรมศึกษาดูงานจัดประชุมปฏิบัติการ
5. ศึกษาวิเคราะห์แผนการเรียนติดตามดูแลให้นักเรียนได้เรียนตามหลักสูตร
6. ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดบุคลากรเข้าสอน
7. การจัดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษในช่วงชั้นที่ 3และ4
8. ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ กับครู  นักเรียนและผู้ปกครอง
9. ประสานงานหัวหน้างานทุกงานในกลุ่มบริหารงานวิชาการ  วางแผนงาน /โครงการ  เพื่อขออนุมัติแผนประจำปี
10.ประสานงานการรับนักเรียน


นายสุระศักดิ์  ยอดหงษ์
หัวหน้างานวัดและประเมินผล


นายพงศธร  เชียงสีทอง
เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลและประสานงานให้หัวหน้างานวัดและประเมินผลการเรียนได้ปฏิบัติตามหน้าที่ให้ครบถ้วน
2. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าใหม่ม. 1 และม. 4
3. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับเวลาเรียนของนักเรียนการสอบแก้ตัวการลงทะเบียนเรียนซ้ำโดยจะต้องมีข้อมูลสถิติ
4. ตรวจสอบดูแลเครื่องมือวัดผลและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเครื่องมือวัดผล เช่นปพ.5
5. ควบคุมดูแลการวัดและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบและมีขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจน
6. ควบคุมการลงผลการเรียนในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกรายวิชาให้ถูกต้อง
7. ควบคุมดูแลการเทียบโอนผลการเรียน
8. ควบคุมดูแลดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักไม่น้อยกว่าร้อยละ  50
9. ควบคุมดูแลงาน GPA


นางรัตนา  สะสม
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน


นายศุภจิต  จันทรี
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลติดตามประสานกับนายทะเบียนให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนเรียบร้อย
2. ติดตามดูแลงานทะเบียนนักเรียนให้ดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน
3. ติดตามดูแลการกรอกประวัตินักเรียนใหม่ลงคอมพิวเตอร์
4. จัดระบบการบริการแบบฟอร์มต่างๆให้เพียงพอเช่น  ปพ.1 , ปพ.2 , ปพ.3 , ปพ.6
5. ประสานกับวัดผลในการติดตามนักเรียนที่มีปัญหาไม่จบหลักสูตร
6. ติดตามดูแลและตรวจสอบการจัดทำหลักฐานการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
7. ติดตามดูแลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
8. ควบคุมดูแลการแก้หลักฐานในทะเบียนนักเรียน
9. ควบคุมดูแลการลงทะเบียนวิชาเรียนการลงทะเบียนการสอบแก้ตัวและเรียนซ้ำ

 
นางศรีสกุล  วิบูลย์วงศรี
หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
เว็บไซต์งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 2. สนับสนุนให้มีการนำหลักการ ทฤษฏี วิธีการ แนวคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน
 3. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
 4. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
 5. พัฒนาความรู้ ความสามารถของครูในการคิดค้น สร้างสรรค์ และผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย
 6. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น
 7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 8. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 9. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
 10. โรงเรียนมีและใช้สื่อ ICT เช่น E-book ,E-learning เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 11.  พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

นางนิสรา วงษ์บุญมาก
หัวหน้างานหลักสูตรการสอนและการนิเทศ
เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน


นายสุรพงษ์  กล่ำบุตร
เจ้าหน้าที่

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ของโรงเรียน เพราะการที่ครูผู้สอนจะนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องรู้หลักสูตร รู้จุดมุ่งหมายของหลักสูตร รู้จักวิธีการวิเคราะห์หลักสูตร รู้จักแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน งานหลักสูตรประกอบด้วย
1. ควบคุมดูแลหลักสูตรของโรงเรียนให้ถูกต้องทันสมัย
2. ควบคุมดูแลให้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โครงการสอน
3. ควบคุมดูแลการจัดทำเอกสารการศึกษาวิเคราะห์หลักการสำคัญและทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อให้ครูอาจารย์ได้นำไปใช้ประโยชน์
4. ดูแลการสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
5. ควบคุมดูแลและการจัดตารางสอนครู-นักเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรและสะดวกในการติดตามผล
6. พัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรม-สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
7. ควบคุมดูแลการเขียนแผนงาน / โครงการของกลุ่มบริหารวิชาการ

งานนิเทศการสอน เป็นกระบวนการจัดบริหารการศึกษา เพื่อให้การชี้แนะ ช่วยเหลือ และความร่วมมือกับครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน มีการจัดดำเนินการดังนี้
1. จัดวางระบบการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนและติดตามควบคุมดูแลกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดรายวิชาที่จะเปิดสอน
2. ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อการเรียนการสอนตามโครงการสอนและแผนการสอน
3. จัดให้มีระบบการควบคุมติดตามการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. ควบคุมการจัดทำเอกสารการศึกษาวิเคราะห์หลักการสำคัญและทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อให้ครูได้นำไปใช้ประโยชน์
5. ควบคุมการจัดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษแก่นักเรียนชั้นม. 6
6. ควบคุมการจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชา-จำนวนคาบของครูผู้สอนในโรงเรียน
7. ควบคุมการจัดทำกำหนดการนิเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้และสรุปรายงานผลการนิเทศ


 นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย์  
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรชุมนุมให้หลากหลายและสนองความต้องการของนักเรียนและความพร้อมของครู
2. ควบคุมดูแลการเรียนการสอนและดำเนินการใดๆในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดี
3. ควบคุมดูแลด้านการประสานงานด้านส่งเสริมกิจกรรมกับบุคคลทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
4. ควบคุมการสรุปและรายงานผลการประเมินของนักเรียนในงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต
หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล
หัวหน้างานการรับนักเรียนและสำมะโนประชากร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. 
งานส่งเสริมโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. วางแผน/งาน/โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
3. ประสานทิศทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมาตรฐานสากล
4. จัดทำรายงานการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
5. ประสานงานรับนักเรียน

 
นางนิภาวดี  น่วมอินทร์
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลและสนับสนุนให้ครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
2. ส่งเสริมให้ครูสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม
3. ส่งเสริมให้ครูใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาการเรียนรู้
4. ควบคุมการรวบรวมงานวิจัยของครูไว้เผยแพร่

 

 

 

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ดาวน์โหลดเอกสาร Powrtpoint

PowerPoint ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคบังคับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาที่ 3
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาที่ 4 – มัธยมศึกษาที่ 6
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับบันทึกแผนการจัดกา่รเรียนรู้

แบบวิเคราะห์ใบงานที่ 1 - 5 

ดาวน์โหลดคู่มือการพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัชรวิทยา

คู่มือการพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัชรวิทยา

ดาวน์โหลดตราโรงเรียนวัชรวิทยา

ดาวน์โหลดตราโรงเรียนวัชรวิทยาสีและขาวดำ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more: กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates