• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ดาวน์โหลดเอกสาร Powrtpoint

PowerPoint ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคบังคับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาที่ 3
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาที่ 4 – มัธยมศึกษาที่ 6
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับบันทึกแผนการจัดกา่รเรียนรู้

แบบวิเคราะห์ใบงานที่ 1 - 5 

ดาวน์โหลดคู่มือการพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัชรวิทยา

คู่มือการพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัชรวิทยา

ดาวน์โหลดตราโรงเรียนวัชรวิทยา

ดาวน์โหลดตราโรงเรียนวัชรวิทยาสีและขาวดำ

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates