งานภาคีเครือข่ายและความสัมพันธ์ชุมชน

Category: Uncategorised
Published on Sunday, 21 May 2017 08:37
Written by Srisakul
Hits: 1631>>>ขอบข่ายงานภาคีเครือข่ายและความสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนวัชรวิทยา 
ประกอบด้วย...
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานมูลนิธิวัชรร่วมจิตร

งานเครือข่ายผู้ปกครอง
งานสมาคมผู้ปกครองและครู
งานสมาคมนักเรียนเก่า

>>คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560


นายสุวรรณ  ศุภกิจเจริญ
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ


พระครูปริยัติวชิราทร
กรรมการ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์


พระครูสิทธิวชิราทร
กรรมการ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์


นายจำนง  อินทพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
กรรมการ
ผู้แทนครู


นายพรชัย  เทพศิลปวิสุทธิ์
กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า


นายสุนทร  อนุเพชร
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายทรงวุฒิ  อุดมรัตนศิริชัย
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายพิพัฒน์วงศ์  สังคง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายบุญเนื่อง  ไชยสุวรรณ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายฉัตรชัย  อินพรหม
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายอนุพงษ์  เรืองชัยศิวเวท
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมพงษ์  ปรางค์ทอง
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


นายฉัตรชัย  รอดพร้อม
กรรมการ
ผู้แทนชุมชน


>>คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560