• arai1.jpg
 • arai2.jpg
 • arai3.jpg
 • arai4.jpg
 

 

งานภาคีเครือข่ายและความสัมพันธ์ชุมชน

 

 

>>>ขอบข่ายงานภาคีเครือข่ายและความสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนวัชรวิทยา 
ประกอบด้วย...
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานมูลนิธิวัชรร่วมจิตร

งานเครือข่ายผู้ปกครอง
งานสมาคมผู้ปกครองและครู
งานสมาคมนักเรียนเก่าวัชรวิทยา 

นายสุวรรณ  ศุภกิจเจริญ

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัชรวิทยา

 

    

พระครูปริยัติวชิราทร                    พระครูสิทธิวชิราทร
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นายไพชยนต์ ศรีม่วง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา
กรรมการและเลขานุการ

นายพิเชษฐ์ ใหญ่แก่นทราย

กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง

นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์

กรรมการ ผู้แทนครู

นายสุนทร อนุเพชร

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอนุพงษ์ เรืองชัยศิวเวท

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพิวัฒน์วงษ์ สังคง

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายบุญเนื่อง ไชยสุวรรณ

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทรงวุฒิ อุดมรัตนศิริชัย

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายฉัตรชัย อินพรหม

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพรชัย เทพศิลปวิสุทธิ์

กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า

นายสมพงษ์ ปรางค์ทอง

กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายฉัตรชัย รอดพร้อม

กรรมการ ผู้แทนชุมชน

 

คณะกรรมการมูลิธิวัชรร่วมจิต  ประกอบด้วย :-

 1. นายไพชยนต์     ศรีม่วง                      ประธานกรรมการ
 2. นายสุนทร        อนุเพชร                      รองประธานกรรมการ
 3. นายเสริมศักดิ์    อยู่สุขเจริญ                กรรมการ
 4. นายประภาส     ธารเปี่ยม                     กรรมการ
 5. นางสาวสุพิส     ไทพาณิชย์                 กรรมการ
 6. นางศรีสกุล       วิบูลย์วงศรี                  กรรมการ
 7. นายแสน         ถอสุวรรณ                     กรรมการ
 8. นางอรทัย        กุมารทัต                       กรรมการ
 9. นายสุรพล        พิมพ์สอน                     กรรมการ
 10. นางอรษา         อภิรมย์วิไลชัย              กรรมการ

 

สมาคมนักเรียนเก่าวัชรวิทยา ประกอบด้วย :-


นายชัยวัฒน์ ศุภอรรพานิช  นายกสมาคมนักเรียนเก่าวัชรวิทยา

นายชัยวัฒน์  ศุภอรรพานิช  นายกสมาคม
นายปรีชา  สือพัฒธิมา         อุปนายกสมาคม คนที่ 1
นายประสาน์นชัย  คงอรุณ   อุปนายกสมาคม คนที่ 2
นายชวลิต   เรือนจรัสศรี      เลขานุการ
นางอรษา    อภิรมย์วิไลชัย  เหรัญญิก
นายสุระศักดิ์  ยอดหงษ์       นายทะเบียน
นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์        กรรมการ
นางสาวนันชลี  ไร่นุ่น          กรรมการ
นางเพลินใจ  ประสานศรี     กรรมการ
นางสุวารี     ยอดศรี            กรรมการ
นายเอกลักษณ์  ผลพระ      กรรมการ
นางสมทรง   พันธ์ศรี           กรรมการ
นางอรชร     พุ่มใย              กรรมการ
นางสาวพรทิพย์  เขียวเกิด   กรรมการ
นางสาวอรวรรณ  อุดมสุข    กรรมการ>>>สารสนเทศภาคีเครือข่ายชุมชน (หน่วยงานราชการ)
ประกอบด้วย...
โรงพยาบาลกำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

สถานีตำรวจภูธร จังหวัดกำแพงเพชร
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงาน ปปส. ภาค 6 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาจังหวัดกำแพงเพชร
ทีเคซี มอเตอร์ไบค์ สาขากำแพงเพชร

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates