• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

เว็บไซด์คณาจารย์โรงเรียนวัชรวิทยา>>เว็บไซต์ครูปริญญา  วิชัย (ปริญญา..ครูคอม)
     เว็บสอน
การสร้างภาพเคลื่อนไหว  การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ฯลฯ

>>เว็บไซต์ครูสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์)
    เว็บสอน
การโปรแกรมเบื้องต้น  การสร้างเว็บไซต์ด้วยเโปรแกรมสำเร็จรูป (CMS) ฯลฯ

>>เว็บไซต์ครูชาตรี  ศรีม่วงวงศ์ (ห้องเรียนฟิสิกส์)
    เว็บ
การสอนฟิสิกส์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 >>เว็บไซต์ครูชวลิต เรือนจรัสศรี (ห้องเรียนคณิตศาสตร์..ครูหลี่)
    
เว็บการสอนคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

>>เว็บไซต์ครูศรีสกุล วิบูลย์วงศรี (ห้องเรียนIS1)
    
เว็บสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

>>เว็บไซต์ครูสุรพงษ์  กล่ำบุตร (มุมภาษาไทยเรียนได้ทุกที่)
   
อย่าให้ความรู้ถูกจำกัดแค่ในห้องเรียน วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

   

   

 

    

   

   

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

   

>>เว็บไซต์ครูนิสรา วงษ์บุญมาก

>>ว็บไซต์ครูพลวัฒน์  แจ้งดี

>>เว็บไซต์ครูพรทิพย์  นิลาภรณ์

>>เว็บไซต์ครูพรชัย โพธิ์มาก

>>เว็บไซต์ดร.ศุภชลา เพชรแกมทอง

 

 

 
Copyright © 2018 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates