• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

เว็บไซด์คณาจารย์โรงเรียนวัชรวิทยา>>เว็บไซต์ครูปริญญา  วิชัย (ปริญญา..ครูคอม)
     เว็บสอน
การสร้างภาพเคลื่อนไหว  การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ฯลฯ

>>เว็บไซต์ครูสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์)
    เว็บสอน
การโปรแกรมเบื้องต้น  การสร้างเว็บไซต์ด้วยเโปรแกรมสำเร็จรูป (CMS) ฯลฯ

>>เว็บไซต์ครูชาตรี  ศรีม่วงวงศ์ (ห้องเรียนฟิสิกส์)
    เว็บ
การสอนฟิสิกส์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 >>เว็บไซต์ครูชวลิต เรือนจรัสศรี (ห้องเรียนคณิตศาสตร์..ครูหลี่)
    
เว็บการสอนคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

>>เว็บไซต์ครูศรีสกุล วิบูลย์วงศรี (ห้องเรียนIS1)
    
เว็บสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

>>เว็บไซต์ครูสุรพงษ์  กล่ำบุตร (มุมภาษาไทยเรียนได้ทุกที่)
   
อย่าให้ความรู้ถูกจำกัดแค่ในห้องเรียน วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

>>เว็บไซต์ครูสุระศักดิ์ ยอดหงษ์

>>เว็บไซต์ครูอรษา อภิรมย์วิไลชัย

>>เว็บไซต์ครูมาลัย ฟองนิ้ว

>>เว็บไซต์ครูกนกเรขา รักษ์ชนม์

>>เว็บไซต์ครูรัตนา สะสม

>>ว็บไซต์ครูสุรชา  บุรุษศรี

>>เว็บไซต์ครูภัทราวดี  เพิ่มประยูร

>>เว็บไซต์ครูอุษา  บัวบาน

>>เว็บไซต์ครูนิสรา วงษ์บุญมาก

>>เว็บไซต์ครูสุวารี ยอดศรี

>>ว็บไซต์ครูพลวัฒน์  แจ้งดี

>>เว็บไซต์ครูพรทิพย์  นิลาภรณ์

>>เว็บไซต์ครูภีมพล เหมภูมิ

>>เว็บไซต์ครูพรชัย โพธิ์มาก

>>เว็บไซต์ครูพรทิพย์  มั่นทรัพย์

>>เว็บไซต์ครูนันทิดา  ฉัตรทอง

>>เว็บไซต์ครูบรรณรักษ์  ท่อนทอง

>>เว็บไซต์ครูปานจันทร์ ภูวิชิต

>>เว็บไซต์ดร.ศุภชลา เพชรแกมทอง

>>เว็บไซต์ครูพงศธร  เชียงสีทอง

>>เว็บไซต์ครูสมิตานันท์  สุขมาก

>>เว็บไซต์ครูเรณู  โพธิ์จันทร์

>>เว็บไซต์ครูภูวดล  ยิ้มประดิษฐ์

>>เว็บไซต์ครูณัฎธยาน์ ภุมมา

>>เว็บไซต์ครูพรพัสนันท์ พุ่มเจริญ

>>เว็บไซต์ครูวีรวรรณ ไพรสิงห์

>>เว็บไซต์ครูเพลินใจ  ประสารศรี

 

 
Copyright © 2018 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates