• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
  • arai4.jpg
 

 

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน  ปีการศึกษา 255ุ6

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียน  ปีการศึกษา 2558

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ข้อมูลครูที่ปรึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปีการศึกษา 2559

 

 ชั้น/ห้อง  ชื่อ-นามสกุล   ชื่อ-นามสกุล  หมายเหตุ
ม.1/1  นางเพลินพิศ  ศิริฤทัยวัฒนา  นางสุรชา      บุรุษศรี  
ม.1/2  นางสกุณา     นิยมเดช  นายบุญเลิศ   ศาสตร์แก้ว  
ม.1/3  นายศักดิ์ศิริ    ธรรมบุตร  นายพรชัย     โพธิ์มาก     
ม.1/4  นางชลธิชา     ตรงสกุล  นายไพโรจน์   ยิ่งคิด  
ม.1/5  นายพิศาล      คชฤทธิ์  นางสาวณัฐริณีย์  น้อยจันทร์  
ม.1/6  นางสาวนันท์นภัส   ทองอาจ  นายสุรศักดิ์     โพธิ์บัลลังค์  
ม.1/7  นางดวงดาว     บดีรัฐ  นางสาววารุณี   กระสานติ์คีรี  
ม.1/8
 นางปานจันทร์  ภูวิชิต  Miss.Fresie B.Navarro  
ม.1/9  นางสาวอุษณี  สร้อยเพ็ชร  Miss.Julie Ashburn  
       
ม.2/1  นายปริญญา  วิชัย  นางศุภชลา    เพชรแกมทอง  
ม.2/2  นางสาวจงดี   สักกายะมงคล  นางสาวสมิตานันท์   สุขมาก  
ม.2/3   นางสาวประภาพรรณ  อนันตวงศ์  นายชานนท์   ผ่องฉวี  
ม.2/4   นางปิยภัทร    พวงกลิ่น  นางตวงรัตน์   อ้นอิน  
ม.2/5   นางนิสรา       วงษ์บุญมาก  นายสำราญ    คงธนะ  
ม.2/6   นางสาวนิตยา  อดิเรก  นางวนิดา       เฉยไสย  
ม.2/7  นางอรษา       อภิรมย์วิไลชัย  นางศรีวิไล   บุญญอนันต์ศิริ  
ม.2/8   นายชูเกียรติ   สุยะลังกา  นางสาวอลิษา    จันทัน  
   T.Oleg Gaponov    
ม.2/9  นางภัคจิรา  กิตติสิริบัณฑิต
 นายพรสรร  ใจของ  
   Mr.Lyndon A.Sulapco    
       
ม.3/1  นางโชติญาน์   เรือนจรัสศรี  นายสุดใจ   จารุจิตร์  
ม.3/2   นางสุวารี         ยอดศรี  นางอัมพร  สุพชรวงศ์  
ม.3/3   นางพรทิพย์     นิลาภรณ์  นางสาวพิณญารัตน์ ทองเหลือง  
ม.3/4   นางธนิษฐา      อินทะสี  นายมนต์ชัย   เชาวลิตโรจน์  
ม.3/5  นางนงนุช     น้อยเกิด  นายรชตกร    ธีรชญานนท์  
ม.3/6  นายสัญญา    อุนพานิชย์  นางสาวณัฐธยาน์  ภุมมา  
ม.3/7   นางศิริพร      เกตุเจริญ  นางนิรดา     ราชบุรี  
ม.3/8 

 นางสุวรรณา   ป้อมใย
 Ms.Olumuh Anageline Eyere

 นางนิภาวดี    น่วมอินทร์  
ม.3/9 

 นางสิริวรรณ   ตันติสันติสม
 Ms.Vivian D.Abapo

 นางสาวมาลัย  ฟองนิ้ว  
ม.3/10  นางสาวนันทขวัญ   ใยยวง 
 Mr.Michael J.Kato
 นางสาวศศิธร  ตระกูลพานิชย์
 
       
ม.4/1  นายชาตรี     ศรีม่วงวงค์  นางวัลลภา    อินหลวง  
ม.4/2  นายประภาส  ธารเปี่ยม  นางเกศินี      พงษ์พันธุ์  
ม.4/3   นายเฉลิม      ทองเพชร  นางสาวญาดา  สงฆ์วัฒนะ  
ม.4/4   นายเอกลักษณ์  ผลพระ  นางศิลาพร    รามันพงษ์  
ม.4/5   นายภึมพล    เหมภูมิ  นางสาวกาญจนา  สายทอง  
ม.4/6   นายสุรเดช    อินจันทร์  นางมาลินี   อินจันทร์  
ม.4/7   นางจิราพร    ชัยแสงแก้ว  นางชนิศา  จิระเดชประไพ  
       
ม.5/1  นางวีรวรรณ   ไพรสิงห์  นายวิเชียร   ยอดนิล  
ม.5/2   นายชวลิต   เรือนจรัสศรี  นางนัยนา       ศุภดิษฐ์  
ม.5/3   นางรัตนา    สะสม  นายแสงทอง   น้อยเกิด  
ม.5/4   นายสมชาย   สุวรรณจักร  นางพรทิพย์    มั่นทรัพย์  
ม.5/5  นางเพลินใจ  ประสารศรี  นางศรีสกุล   วิบูลย์วงศรี  
ม.5/6  นายสุรพล    พิมพ์สอน  นายพลวัฒน์   แจ้งดี  
 ม.5/7

 นายประหยัด  สิริกรรณะ
 Mr.Julius V.Sabusap

 นางรุ่งศรี      พิมพ์สอน  
       
ม.6/1  นายแสน    ถอสุวรรณ  นายสุระศักดิ์   ยอดหงษ์  
ม.6/2  นางสาวนันชลี  ไร่นุ่น  นายชูชาติ     โดรณ  
ม.6/3   นายสุนทร  บุญมี
 นายปฏิญญากร กำเนิด
 นางศิรินาถ     บุญมี
 นางวารุณี      กำเนิด
 
ม.6/4   นางเกษณี   สุทธิศาล  นายสิริชัย   เจนทัศนเอกจิต  
ม.6/5   นายประยูร  จิระเดชประไพ  นางต้องจิตต์  ทัศนแจ่มสุข  
ม.6/6 

 นายสมทรง   พันธ์ศรี
 Mr.Jacob Richter

 นางสาวกนกเรขา  รักษ์ชนม์  
       

 

 

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates