• arai1.jpg
  • arai2.jpg
  • arai3.jpg
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

Notice
  • JW_SIG_NGD
  • JW_SIG_CFU
  • JW_SIG_PRG
Error
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/admin/public_html/wr/images/banners/

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more: กลุ่มบริหารงานวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ดาวน์โหลดเอกสาร Powrtpoint

PowerPoint ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคบังคับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาที่ 3
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาที่ 4 – มัธยมศึกษาที่ 6
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับบันทึกแผนการจัดกา่รเรียนรู้

แบบวิเคราะห์ใบงานที่ 1 - 5 

ดาวน์โหลดคู่มือการพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัชรวิทยา

คู่มือการพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัชรวิทยา

ดาวน์โหลดตราโรงเรียนวัชรวิทยา

ดาวน์โหลดตราโรงเรียนวัชรวิทยาสีและขาวดำ

ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

งานภาคีเครือข่ายและความสัมพันธ์ชุมชน>>>ขอบข่ายงานภาคีเครือข่ายและความสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนวัชรวิทยา 
ประกอบด้วย...
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานมูลนิธิวัชรร่วมจิตร

งานเครือข่ายผู้ปกครอง
งานสมาคมผู้ปกครองและครู
งานสมาคมนักเรียนเก่า

>>คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560


นายสุวรรณ  ศุภกิจเจริญ
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ


พระครูปริยัติวชิราทร
กรรมการ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์


พระครูสิทธิวชิราทร
กรรมการ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์


นายจำนง  อินทพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
กรรมการ
ผู้แทนครู


นายพรชัย  เทพศิลปวิสุทธิ์
กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า


นายสุนทร  อนุเพชร
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายทรงวุฒิ  อุดมรัตนศิริชัย
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายพิพัฒน์วงศ์  สังคง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายบุญเนื่อง  ไชยสุวรรณ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายฉัตรชัย  อินพรหม
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายอนุพงษ์  เรืองชัยศิวเวท
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมพงษ์  ปรางค์ทอง
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


นายฉัตรชัย  รอดพร้อม
กรรมการ
ผู้แทนชุมชน


>>คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560
 
Copyright © 2018 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates