• arai1.jpg
 • arai2.jpg
 • arai3.jpg
 • arai4.jpg
 

 

Notice
 • JW_SIG_NGD
 • JW_SIG_CFU
 • JW_SIG_PRG
Error
 • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/admin/public_html/wr/images/banners/

โครงสร้างคณะกรรมการนักเรียน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more: กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนสู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยมีขอบข่ายงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการดังนี้

 

นายวิเชียร  ยอดนิล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้

1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานวิชาการของโรงเรียน
2. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
3. วางแผนงาน/งาน/โครงการ เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี
4. ควบคุมการเรียนการสอน จัดตารางสอน จัดครูเข้าสอนในชั้นต่าง ๆ ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในโรงเรียน
5. จัดให้มีรายการสอนที่สมบูรณ์ให้แก่ครูทุกสาขาวิชาเป็นรายวิชา ดำเนินการให้ทุกวิชามีอุปกรณ์
เครื่องมือ และวัสดุฝึกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
6. ประมาณการค่าวัสดุฝึก ค่าทดสอบทุกรายวิชาให้มีใช้และบริการนักเรียนนักเรียนนิเทศการสอน
และประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้านการสอนการวัดผล การประเมินผลตลอดจน
การจัดโปรแกรมการใช้เครื่องมือโสตทัศนศึกษา การใช้ห้องสมุด
7. รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ทุกวิชา ตรวจสอบความถูกต้องของการวัดและประเมินผลการเรียน
ส่งผลการเรียนให้ครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทะเบียนประกาศผลสอบนักเรียน
8. จัดโปรแกรมการเรียนตามความพร้อมของโรงเรียน ความต้องการของนักเรียนและของท้องถิ่น
เพื่อพัฒนางาน
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร เพื่อเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน
10. จัดปฐมนิเทศแก่ครูที่เข้าใหม่ถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนของโรงเรียน
11. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม
12. รับผิดชอบ /กำกับติดตามงานสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
13. รับผิดชอบ /กำกับติดตามงานวัดและการประเมินผลการเรียน
14. รับผิดชอบ /กำกับติดตามงานทะเบียนนักเรียน
15. รับผิดชอบ /กำกับติดตามงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
16. รับผิดชอบ /กำกับติดตามงานแนะแนว
17. รับผิดชอบ /กำกับติดตามงานห้องสมุด
18. รับผิดชอบ /กำกับติดตามงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
19. รับผิดชอบ /กำกับติดตามงานนิเทศการศึกษา
20. รับผิดชอบ /กำกับติดตามงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21. รับผิดชอบ /กำกับติดตามงานโครงการสองภาษา
22. รับผิดชอบ /กำกับติดตามงานโครงการภาษาจีน
23. รับผิดชอบ /กำกับติดตามงานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน
24. รับผิดชอบ /กำกับติดตามงานส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
25. รับผิดชอบ /กำกับติดตามงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
26. รับผิดชอบ / กำกับติตามโรงเรียนมาตราฐานสากล
27. รับผิดชอบ /กำกับติดตามงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 นางจิราพร  ชัยแสงแก้ว
หัวหน้างานสำนักงาน

หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. เป็นหัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
2. ประชุมวางแผนงาน / งาน / โครงการ ของกลุ่มวิชาการ
3. กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษา ระเบียบการวัดและประเมินผล
การเรียน เสนอผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัชรวิทยา
4. กำกับติดตามนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
5. กำหนดทิศทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
6. ปรึกษาหารือแนวปฏิบัติร่วมกันในการรับนักเรียน เทียบโอนผลการเรียนและหน่วยการเรียน
7. ประชุมวางแผนงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตรงกับความสนใจของผู้เรียนและจัดอย่างทั่วถึง
8. จัดทำคู่มือบริหารงานวิชาการและเอกสารทางวิชาการ
9. รายงานการดำเนินงานของกลุ่มบริหาร
10. ประสานการจัดสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสอบเข้ามหาวิทยาลัย
11. ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานที่มีปัญหา และหาทางเลือกอย่างหลากหลาย
เสนอผู้อำนวยการ เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน
12. ประสานงานการรับนักเรียน

เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ (นางสาวทิวาทิพย์ วงค์อ๊อด) มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. จัดทำงานธุรการกลุ่มวิชาการ
2. ช่วยงานวัดผล
3. จัดทำประวัตินักเรียนลงคอมพิวเตอร์
4. เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
5. จัดพิมพ์หนังสือราชการและรายงานข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
6. จ่ายหนังสือคำสั่งให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้างานตามที่ได้รับมอบ
7. เก็บรวบรวมหนังสือราชการ หรือข้อมูลรายงานเป็นหมวดหมู่
8. จัดพิมพ์วาระการประชุมและรายงานการประชุมกลุ่มบริหารงานวิชาการ
9. รวบรวมและจัดทำวาระการประชุมของกลุ่มบริหารวิชาการ ในการประชุมประจำเดือน ของโรงเรียน
10. จัดทำข้อมูลนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมกรอกประวัตินักเรียน
11.จัดพิมพ์และรวบรวมโครงการ งบประมาณประจำปีกลุ่มบริหารงานวิชาการ
12.จัดพิมพ์สรุปรายงานโครงการ งบประมาณประจำปีกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 


นายสุระศักดิ์  ยอดหงษ์
หัวหน้างานวัดและประเมินผล

หัวหน้างานวัดและประเมินผลการเรียน มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้

1. เป็นหัวหน้างานวัดและประเมินผลการเรียน
2. วางแผนงาน/โครงการ เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการโรงเรียน
3. จัดทำระเบียน แนวปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
4. งานจัดตารางสอน/โหลดการสอน
5. ประมวลผลการเรียนด้วยโปรแกรม Semester/Student2551 (50 คะแนน/รายภาค)
6. งานส่งผลการเรียน GPA 5 ภาคเรียน/6 ภาคเรียน
7. ส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้นปีการศึกษา (ศูนย์ GPA)
8. ส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปีการศึกษา (ศูนย์ GPA)
9. สรุปผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนรายภาคเรียน/รายปีการศึกษา
10. ดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น ร้อยละ 3 – 5
11. ส่ง/เพิ่ม/ลด รายชื่อนักเรียน ม.3 และ ม.6 สอบ O – NET
12. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลการเรียน
13. จัดให้มีการนิเทศ ประชุมปฏิบัติการในการปรับปรุง/พัฒนาการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวัด
และประเมินผลการเรียน
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางศิลาพร  รามันพงษ์
เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผลการเรียน

 เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผลการเรียน มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้

1. เป็นเจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผลการเรียน
2. ส่งมอบ/ตรวจรับ ผลการเรียนโปรแกรม Bookmark (แฟลชไดรว์)
3. ดำเนินการจัดสอบวัดผลกลางภาค/ปลายภาค
4. จัดพิมพ์ผลการเรียนรายคนใส่สมุด ปพ.6 (50 คะแนน/รายภาค) ให้ครูที่ปรึกษา
5. สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ และรายงานผู้บริหารรับทราบ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 


นายพงศธร  เชียงสีทอง
เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผลการเรียน

 เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผลการเรียน มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้

1. งานสอบวัดคุณภาพทางการศึกษา Pre O – NET , PISA , ข้อสอบมาตรฐานกลาง
2. รวบรวมและสรุปรายงานผลการทดสอบคุณภาพทางการศึกษา O – NET , PISA , ข้อสอบมาตรฐานกลาง
3. จัดพิมพ์ใบประกาศผลการเรียนรายภาคเรียน
4. สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายภาคเรียน/รายปีการศึกษา
5. สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายภาคเรียน/รายปีการศึกษา
6. สรุปผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน รายภาคเรียน/รายปีการศึกษา
7. จัดทำแบบพิมพ์ แบบฟอร์มที่ใช้ในงานวัดผลให้เพียงพอ และสะดวกแก่การนำไปใช้
8. สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ และรายงานผู้บริหารรับทราบ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 


นางรัตนา  สะสม
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน

 หัวหน้างานทะเบียน มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้

1.วางแผน / งาน / โครงการ เพื่อพัฒนางานทะเบียนนักเรียน
2.จัดซื้อ จัดหา แบบพิมพ์และปรับปรุงแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
3.ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการและรายงานการดำเนินงาน
4.จัดทำเอกสารการย้ายเข้า ย้ายออกกลางคันของนักเรียนและรายงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.ดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาให้นักเรียนที่ศึกษาต่อในสถาบันต่าง ๆ
6.จัดทำเอกสารนักเรียนจบการศึกษา (พิมพ์ใบปพ.1และใบประกาศนัยบัตร)
7.จัดทำแบบรายงานผลการจบหลักสูตร ปพ.3
8.ประสานงานในเรื่องผลการเรียนของนักเรียนกับงานวัดผล
9.ดำเนินการจำหน่ายนักเรียนที่ไม่มาเรียนติดต่อกันตามเกณฑ์ สพฐ. กำหนด
10.นิเทศ ให้ความรู้แก่บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับระเบียบ วิธีดำเนินการ งานทะเบียนโรงเรียน
11.จัดทำทะเบียนใหญ่
12.จัดพิมพ์เอกสาร / หลักฐานการเรียนให้นักเรียน
13.ตรวจสอบโครงสร้างรายวิชาก่อนลงทะเบียนรายวิชาในโปรแกรม Students 2551
14.กำกับติดตามการดำเนินงาน งานทะเบียนนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


นายศุภจิต  จันทรี
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1.ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนใหม่
2.ลงทะเบียนนักเรียนใหม่ในโปรแกรม Students 2551
3.จัดทำรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียนใหม่
4.จัดทำใบลงทะเบียนเรียนรายภาคเรียน
5.ลงทะเบียนรายวิชาในโปรแกรม Students 2551 และส่งต่อข้อมูลให้ครูผู้สอน
6.ตรวจสอบรายวิชาเรียนนักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ก่อนจบการศึกษา
7.จัดทำเอกสารนักเรียนจบการศึกษา (พิมพ์ใบปพ.1และใบประกาศนัยบัตร)
8.จัดทำรายชื่อนักเรียนย้ายสถานศึกษาและจำหน่ายนักเรียน แจ้งวาระประชุมครูทุกเดือน
9.จัดทำแบบรายงานผลการจบหลักสูตร ปพ.3
10.เทียบโอนรายวิชากรณีนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปีการศึกษา
11.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ทะเบียน
(นางสาวพรทิพย์ เขียวเกิด) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนใหม่
2.ลงทะเบียนนักเรียนใหม่ในโปรแกรม Students 2551
3.จัดทำใบลงทะเบียนเรียนรายภาคเรียน
4.ลงทะเบียนรายวิชาในโปรแกรม Students 2551 และส่งต่อข้อมูลให้ครูผู้สอน
5.ตรวจสอบรายวิชาเรียนนักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ก่อนจบการศึกษา
6.จัดทำเอกสารนักเรียนจบการศึกษา (พิมพ์ใบปพ.1และใบประกาศนัยบัตร)
7.จัดทำรายชื่อนักเรียนย้ายสถานศึกษาและจำหน่ายนักเรียน แจ้งวาระประชุมครูทุกเดือน
8.จัดทำแบบรายงานผลการจบหลักสูตร ปพ.3
9.จัดพิมพ์เอกสาร / หลักฐานการเรียนให้นักเรียน
10.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 
นางศรีสกุล  วิบูลย์วงศรี
หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คนที่ 1
เว็บไซต์งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
 2. สนับสนุนให้มีการนำหลักการ ทฤษฏี วิธีการ แนวคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน
 3. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
 4. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
 5. พัฒนาความรู้ ความสามารถของครูในการคิดค้น สร้างสรรค์ และผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย
 6. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น
 7. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
 8.  พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน


นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์

หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คนที่ 2

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ดูแลจัดหาคอมพิวเตอร์ให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานในสำนักงานในโรงเรียน
2. ดูแลการรักษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
3. ดูแลการจัดระบบและติดตั้งคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
4. วางแผนดำเนินงานในการขยายเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
5. ควบคุมดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียน
6. รับผิดชอบโครงการ ห้องเรียน DLIT ของโรงเรียน
7. ปฏิหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

นายปริญญา วิชัย
เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ควบคุมดูแลการจัดระบบติดตั้งซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
2. ควบคุมดูแลการรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


 นางเพลินใจ  ประสารศรี
หัวหน้างานแนะแนว

หัวหน้างานแนะแนว มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. หัวหน้างานแนะแนว
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวและการศึกษาต่อ
3. ดูแลโครงการแนะแนว
4. ควบคุมดูแลในการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
5. ส่งเสริมให้มีการจัดปฐมนิเทศ
6. ควบคุมดูแลชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
7. เป็นที่ปรึกษานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาและโครงการของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
8. บริการให้คำปรึกษา บริการสารสนเทศด้านการศึกษาและอาชีพ
9. การจัดแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้น ม.6 และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
10.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางมาลินี  อินจันทร์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว


เจ้าหน้าที่งานแนะแนว มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้

1.เป็นเจ้าหน้าที่งานแนะแนว
2.จัดกิจกรรมแนะแนวและการศึกษาต่อ
3.ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน
4.จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียน
5.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

นางวีรวรรณ ไพรสิงห์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

 เจ้าหน้าที่งานแนะแนว มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้

1.รองหัวหน้างานแนะแนว
2.เป็นที่ปรึกษานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
3.ดูแลเกี่ยวกับทุนการศึกษาของนักเรียน (กยศ.) และทุนที่ได้รับบริจาคทั่วไป
4.จัดกิจกรรมแนะแนวและการศึกษาต่อ
5.ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน
6.จัดปฐมนิเทศนักเรียน
7.แนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1,ม.4
8.ให้บริการด้านการศึกษาต่อและอาชีพนักเรียนชั้น ม.3,ม.6
9.ส่งเสริมนักเรียนจัดทำข้อมูลมีงานทำของจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร
10.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางนฤมล  ใจกล้า
  หัวหน้างานห้องสมุด 

 

 งานห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ควบคุมดูแลและเป็นที่ปรึกษาบุคลากรงานห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ
2. ควบคุมการจัดทำระบบหมู่หนังสือ บัตรรายการให้เป็นระบบ
3. นำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการยืม-คืน และการให้บริการควบคุมดูแลในการจัดหาหนังสือ ให้เป็นไปตามความต้องการของครู นักเรียน และเป็นไปตามนโยบายของ โรงเรียน ควบคุมดูแลการจัด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือ
4. ควบคุมดูแลการวางแผนและการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
5. ควบคุมดูแลการจัดซ่อมแซมหนังสือที่ขาดชำรุด
6. ควบคุมดูแลการให้บริการอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนในห้องสมุด

 

นางนิสรา วงษ์บุญมาก
หัวหน้างานหลักสูตรการสอนและการนิเทศ
เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้

1. เป็นหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
2. หัวหน้างานนิเทศการศึกษา
3. วางแผนงาน / งาน / โครงการ เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี
4. จัดการเกี่ยวกับการอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
5. ประสานให้มีการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ แผนยุทธศาสตร์
6. ประสานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการจัดรายวิชา ที่จะเปิดสอนให้ตรงตามหลักสูตร
7. ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคล มาให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
8. ดำเนินการสำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการและอุปสรรค ในการจัดการเรียน การสอน
9. ดำเนินการเขียนแผน / งาน / โครงการ เพื่อจัดของบประมาณของกลุ่มบริหารงานวิชาการ
10.ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน /โครงการ และรายงานผู้อำนวยการรับทราบ
11.ควบคุมการจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชา เช่น การวิเคราะห์ผู้เรียน แผนการวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างจุดเน้นกับตัวชี้วัด
12.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


นายสุรพงษ์  กล่ำบุตร
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 

หัวหน้างานนิเทศการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ดำเนินการสำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการและอุปสรรค ในการจัดการเรียน การสอน
2. วางแผนงาน / กำหนดการนิเทศการเรียนการสอน
3. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน
4. ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคล มาให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
5. ประสานงานและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

 


 นางสาวศศิธร ตระกูลพานิชย์  
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. เป็นหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. ดูแลการประเมินผลการเรียนในกิจกรรมชุมนุม/ชมรม ,กิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ,กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
3. วางแผนงาน/งาน/โครงการเพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี
4. ดูแลการจัดกิจกรรมชุมนุมให้หลากหลายและสนองความต้องการของนักเรียนและความพร้อมของครู
5. ดูแลการเรียนการสอนและดำเนินการใด ๆ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมให้ได้ผลดี
6. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานวิชาการและครูที่ปรึกษาชุมนุม/ชมรม เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม/ชมรม
7. กำกับติดตามรวบรวมผลการเรียนของกิจกรรมชุมนุม/ชมรมต่าง ๆ ส่งกลุ่มบริหารงานวิชาการ
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ และรายงานผู้อำนวยการรับทราบ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมชุมนุม/ชมรม (นางสาววนิดา กัณหาวรรณะ) มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
1. เจ้าหน้าที่กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
2. จัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนแต่ละชุมนุม/ชมรม
3. สรุปและรายงานผลการประเมินของนักเรียนให้งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานโครงการสองภาษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.ควบคุมดูแลการจัดทำแผนงาน / โครงการในงานโครงการสองภาษา
2.ควบคุมดูแลการจัดหาและจัดจ้างครูชาวต่างประเทศ
3.ควบคุมดูแลหลักสูตรการเรียนการสอน ตามโครงการสองภาษา
4.ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนตามโครงการสองภาษา
5. ควบคุมดูแลและประสานงานการจัดทำเอกสารงานธุรการตามโครงการสองภาษา
6.ควบคุมดูแลและประสานงานการจัดหาตำราเรียนและเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามโครงการฯ

งานโครงการภาษาจีน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.ควบคุมดูแลการจัดทำแผนงาน / โครงการในงานโครงการภาษาจีน
2.ควบคุมดูแลการจัดหาและจัดจ้างครูสอนภาษาจีน
3. ควบคุมดูแลหลักสูตรการเรียนการสอน ตามโครงการภาษาจีน
4.ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนตามโครงการภาษาจีน
5.ควบคุมดูแลและประสานงานการจัดทำเอกสารงานธุรการตามโครงการสอนภาษาจีน
6.ควบคุมดูแลและประสานงานการจัดหาตำราเรียนและเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามโครงการฯ

งานโครงการ E – SAMT  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.ควบคุมดูแลการจัดทำแผนงาน / โครงการในงานโครงการ E - SAMT
2.ควบคุมดูแลหลักสูตรการเรียนการสอน ตามโครงการ E - SAMT
3.ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนตามโครงการ E – SAMT
4.ควบคุมดูแลและประสานงานการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ตามโครงการ E - SAMT
5.ควบคุมดูแลและประสานงานการจัดหาตำราเรียนและเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามโครงการฯ


งานโครงการ สสวท.  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.ควบคุมดูแลการจัดทำแผนงาน / โครงการในงานโครงการ สสวท.
2.ควบคุมดูแลหลักสูตรการเรียนการสอน ตามโครงการ สสวท.
3.ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนตามโครงการ สสวท.
4. ควบคุมดูแลและประสานงานการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ตามโครงการ สสวท.
5.ควบคุมดูแลและประสานงานการจัดหาตำราเรียนและเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามโครงการฯ

นางนิภาวดี  น่วมอินทร์
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

งานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ควบคุมดูแลและสนับสนุนให้ครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
2. ส่งเสริมให้ครูสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม
3. ส่งเสริมให้ครูใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาการเรียนรู้
4. ควบคุมการรวบรวมงานวิจัยของครูไว้เผยแพร่

งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความรู้ด้านวิชาแก่ชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลการวางแผน และจัดทำงบประมาณด้านแหล่งเรียนรู้
2. ควบคุมดูแลให้มีการจัดทำบัญชีแหล่งเรียนรู้
3. ควบคุมดูแลและประสานงานในการสนับสนุนงานวิชาการแก่หน่วยงานอื่น และชุมชนในด้านต่าง ๆ
4. ควบคุมดูแล สนับสนุน และส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนให้บริการความรู้ด้านวิชาการแก่หน่วยงานอื่น และชุมชน
5. ประสานงาน และให้บริการ แก่หน่วยงานอื่น และชุมชน ที่มาศึกษาดูงานในโรงเรียน ในด้านต่าง ๆ
6. สนับสนุนประสานงานให้มีการใช้วิทยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

 
นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต
หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล
หัวหน้างานการรับนักเรียนและสำมะโนประชากร

งานโรงเรียนมาตรฐานสากล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. 
งานส่งเสริมโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. วางแผน/งาน/โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
3. ประสานทิศทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมาตรฐานสากล
4. จัดทำรายงานการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
5. ประสานงานรับนักเรียน

 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุมดูแล/กำกับ ติดตามและประสานงานให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้ครบถ้วนเรียบร้อย
2. จัดวางระบบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยประสานให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วางระบบแบบกระจายงาน
3. ส่งเสริมให้มีห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดบอร์ดความรู้หน้าห้องเรียน
4. การจัดระบบนิเทศภายในโรงเรียน
5. การพัฒนาครูผู้สอนทางด้านวิชาการ
6. การช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนและพัฒนาครูด้านวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
7. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างมีระบบ

 

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ดาวน์โหลดเอกสาร Powrtpoint

PowerPoint ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคบังคับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาที่ 3
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาที่ 4 – มัธยมศึกษาที่ 6
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับบันทึกแผนการจัดกา่รเรียนรู้

แบบวิเคราะห์ใบงานที่ 1 - 5 

ดาวน์โหลดคู่มือการพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัชรวิทยา

คู่มือการพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัชรวิทยา

ดาวน์โหลดตราโรงเรียนวัชรวิทยา

ดาวน์โหลดตราโรงเรียนวัชรวิทยาสีและขาวดำ

 
Copyright © 2019 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates