• arai1.jpg
  • banner003.jpg
 

Login Form


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินนักเ…

02-06-2017 Hits:274 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินนักเรียนรางวัล“คนดีศรีวัชรวิทยา”

ประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินนักเรียนรางวัล“คนดีศรีวัชรวิทยา”

Read more

ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 …

14-05-2017 Hits:2792 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Read more

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมััธยมศึกษ…

27-04-2017 Hits:2546 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมััธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมััธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับ…

04-04-2017 Hits:3107 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ เพ…

30-03-2017 Hits:1931 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ…

30-03-2017 Hits:2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) ปีการศึกษา 2560

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ …

28-03-2017 Hits:1452 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) ปีการศึกษา 2560

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษา…

27-03-2017 Hits:758 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2560

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อใ…

08-03-2017 Hits:5328 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อร…

01-03-2017 Hits:1695 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

Read more

ข่าวกลุ่มสาระกาเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นายจำนง  อินทพงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา

 

นางสิริวรรณ  ตันติสันติสม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 

 

นายวืเชียร  ยอดนิล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

 

นายสุรพล  พิมพ์สอน

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

นายประหยัด  สิริกรรณะ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอน แบบสหศึกษา โดยประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตั้งโรงเรียนรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2521ในระยะแรกได้ใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดคูยาง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นสถานที่เรียน โดยมีนายสมรวม พูลเขียว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดคูยาง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัชรวิทยา อีกตำแหน่งหนึ่งได้รับโอนนักเรียนมัธยมศึกษามัธยมศึกษาออกจากโรงเรียนวัดคูยาง จำนวนนักเรียน 580 คน ครู- อาจารย์ 17 คน ภารโรง 2 คน โรงเรียนวัชรวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 93 ถนนเทศบาล 2 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. กำแพงเพชร มีเนื้อที่ทั้งหมด 44 ไร่ 1 งาน 83 7/10 ตารางวา
พ.ศ. 2522 กรมสามัญศึกษา ได้จัดหาที่ดิน จำนวน 44 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา เป็นที่ตั้งโรงเรียนวัชรวิทยา โดยมีผู้บริจาคที่ดินจำนวน 20 ไร่ คือ นางชะอุ้ม มาลีน้อย 15 ไร นายปิยะ เพชรพรรณ 5 ไร่ สมทบกับบริษัทกำแพงเพชรค้าไม้จำกัด โดย นายสุเทพ จันทราวิโรจน์ จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก 25 ไร่ และกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว แบบ 204 จำนวน 8 ห้องเรียน ในปีนี้โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียนเป็น 8 - 6 /5 - 3 รวม 22 ห้องเรียน นักเรียน 839 คน
พ.ศ. 2523 ได้ย้ายนักเรียนจำนวน 26 ห้องเรียน นักเรียน 891 คน จากโรงเรียนวัดคูยาง มาเรียนในสถานที่ตั้งโรงเรียนวัชรวิทยาในปัจจุบัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2523 และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราวแบบโครงเหล็กถอดได้จำนวน 18 ห้องเรียน บ้านพักครูแบบ 202 ก จำนวน 1 หลัง และห้องน้ำ - ห้องส้วม จำนวน 3 หลัง เนื่องจากอาคารเรียนไม่เพียงพอทางโรงเรียนจึงก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 6 ห้องเรียน ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ 1 หลัง โดยใช้เงินบำรุงการศึกษาก่อสร้างอาคารดังกล่าว และ เงินบริจาคเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังเก็บน้ำฝน 2 บ่อ
พ.ศ. 2524 ปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้อนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ ฉะนั้นจึงจัดชั้นเรียนเป็น 8 - 8 - 6 / 2 - 2 รวม 26 ห้องเรียน มีนักเรียน 959 คน ครูอาจารย์ 57 คน ภารโรง 8 คน
พ.ศ. 2580 โรงเรียนได้จัดชั้นเรียนเป็น 7 - 7 - 7 / 4 - 4 - 4 รวม 33 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,136 คน
พ.ศ. 2531 โรงเรียนได้จัดชั้นเรียนเป็น 7 - 7 - 6 / 3 - 4 - 3 รวม 30 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,035 คน ในปีการศึกษานี้กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุงปี 2529) จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2532 โรงเรียนได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 7 - 7 - 7 / 2 - 3 - 3 รวม 29 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 977 คน ในปีการศึกษานี้กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรเงินงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักภารโรง/ 32 จำนวน 1 หลัง
ในปีการศึกษานี้ ผอ. สมรวม พลูเขียว ครบเกษียนอายุราชการในเดือน ตุลาคม และมี ผอ. บุญเพ็ญ ทองช่วย มารับตำแหน่งแทน
พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้จัดชั้นเรียนเป็น 7 - 7 - 6 / 2 - 2 - 2 รวม 26 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 957 คน
พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้จัดจัดเรียนเป็น 8 - 7 - 7 / 2 - 2 - 2 รวม 28 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,023 คน ในปีการศึกษานี้ ท่าน ผอ. บุญเพ็ญ ทองช่วย ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ. น่าน และท่าน ผอ. สมพล ตันติสันติสม มาดำรงตำแหน่งแทน พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 10 - 9 - 7 / 4 - 1 - 1 รวม 32 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,253 คน
พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 10 - 9 - 7 / 4 - 1 - 1 รวม 32 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,253 คน
พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 9 - 10 - 9 / 4 - 4 - 2 รวม 38 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,406 คน ในปีการศึกษานี้ ท่าน ผอ. สมพล ตันติสันติสม ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดตาก และท่าน ผอ.สมปอง สมนักพงษ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยาแทน
พ.ศ. 2538 โรงเรียนได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 10 - 8 -9 - / 4 - 4 - 4 รวม 39 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,477 คน
พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 10 - 9 - 8 / 4 - 4 - 3 รวม 38 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 1,521 คน มีครู - อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ 71 คน นักการภารโรง - ยาม รวม 9 คน
พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 9 - 10 - 9 / 4 - 4 - 4 รวม 40 ห้องเรียน มีนักเรียน 1,518 คน มีครู - อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ 75 คน นักการภารโรง - ยาม รวม 9 คน
พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเป็น 8-8-10/4-4-4 รวม 38 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 1432 คน มีครู - อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ 74คน นักการภารโรง - ยาม 9 คน
พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเป็น 8-8-8/4/4/4 รวม 36 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 1287 คน มีครู - อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ 75 คน นักการภารโรง - ยาม 9 คน
พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเป็น 8-8-8/4-4-4 รวม 36 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 1227 คน มีครู - อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ 74 คน นักการภารโรง - ยาม 9 คน
พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเป็น 10-10-9 / 4-4-3 รวม 40 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 1,321 คน มีครู - อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ 69 คน นักการภารโรง - ยาม 9 คน ในปีการศึกษานี้ ท่าน ผอ. สมปอง สมนักพงษ์ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และท่าน ผอ.อำนวย อภิชาติตรากูล ย้ายจากโรงเรียนขาณุวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนวัชรวิทยาแทน
. พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเป็น 10-8-8 / 4-4-4 รวม 38 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 1394 คน มีครู - อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ 66 คน นักการภารโรง - ยาม 9 คน ในปีการศึกษานี้ มีผู้ช่วยผู้อำนวยการอำนวย วิเชียร ยอดนิล ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการ วิทยาคม และท่านอาจารย์ลักษณา จงมีความสุข ย้ายจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งแทน
. พ.ศ.2546 โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเป็น 10-8-8/4-4-4 รวม 38 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 1,484 คน มีครู-อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ 64 คน นักการภารโรง-ยาม 6 คน โดยในปีการศึกษานี้โรงเรียนวัชรวิทยาได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีอาจารย์ย้ายไปปฏิบัติราชการที่อื่น 1 ท่าน คือ นางต้องตา ไชยเสือ และ มีอาจารย์ย้ายมา 1 ท่าน คือ นางสาวนาฏสุดา สุขมาก มีนักการภารโรงจำนวน 2 คน ที่เกษียรอายุ คือ นายดำรง คงรัตน์ และนายเฉลียว จงชานะสิทโธ
พ.ศ.2547 โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเป็น 10-9-8/3-3-3 รวม 36 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,452 คน มีครู-อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่จำนวน 54 คน นักการภารโรง-ยาม จำนวน 6 คน โดยในปีการศึกษานี้โรงเรียนวัชรวิทยาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน และในปีนี้โรงเรียนวัชรวิทยา มีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการทั้งหมด 14 คน และมีผู้ช่วยฝ่ายปกครองย้ายกลับมา 1 ท่านคือ รองวิเชียร ยอดนิล และได้มีอาจารย์ใหม่ย้ายมาช่วยราชการ 1 ท่าน สอนวิทยาศาสตร์ มีครูจ้างสอนพิเศษ เพิ่ม 5 คน และในเดือน ธันวาคม นี้มีครูที่สอบบรรจุได้มาอีก 2 คน ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ คือ นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ และนางสาวโชติชญาน์ ไร่นุ่น มีอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 3 คน คือ Mr.Adian D. Fairlie ,Mr.Gregory J.Ferebee และMrs.Juliet P.Siaka
พ.ศ.2548 โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเป็น 10-10-10/5-4-4 รวม 43 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,662 คน มีครู- อาจารย์ ปฎิบัติหน้าที่จำนวน 56 คน นักการภารโรง-ยาม-คนขับรถ จำนวน 6 คน โดยในปีการศึกษานี้โรงเรียนวัชรวิทยามีอาจารย์ย้ายมา จำนวน 2 คน คือ นางศุภชลา เพชรแกมทอง และนายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์ มีอาจารย์ต่างประเทศ จำนวน 5 คน คือ Mr.Oleg Gaponov ,Mr.Ross Desmeond Waters และMr.Pablo Guadalix

สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราโรงเรียน


เป็นรูปวชิราวุธล้อมรอบด้วยชื่อโรงเรียนและปรัชญาโรงเรียน
วชิราวุธ คือ อาวุธของพระอินทร์ เป็นรูปตรีสามง่าม ซึ่งแทนสายฟ้าฟาด บังเกิดเป็นแสงสว่างอันเจิดจ้า เปรียบเสมือน ความรู้คือแสงสว่างแห่งปัญญา เราชาววัชรวิทยาจึงเป็นผู้มีปัญญาแข็งแกร่งประดุจเพชร

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน


พระพุทธวิสุทธิโมลี ศรีวัชรินทร์
: พระพุทธ "วิสุทธิโมลี ศรีวัชรินทร์" เป็นชื่อพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ซึ่งพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ปธ.9. ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ มอบให้โรงเรียนวัชรวิทยาในสัมยที่นายสมรวม พูลเขียว ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ และกระทำพิธีเบิกพระเนตร ณ วัดโอรสาราม กรุงเทพมหานคร องค์พระมีขนาดส่วนสูง 2.50 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ซึ่งเรียกว่า "หลวงพ่อวัชระ" และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาววัชรวิทยาทุกคน

 

สีประจำโรงเรียน

 


สีฟ้า
เป็นสีประจำวันเกิดโรงเรียน คือ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2521
หมายถึง ความร่วมเย็น กว้างขวาง สูงส่ง และกว้างไกล


สีชมพู เป็นสีคู่มิตรกับสีฟ้า หมายถึง ความรัก สุภาพ บริสุทธิ์
และนุ่มนวล

 

ตันไม้ประจำโรงเรียน

ต้นเฟื่องฟ้า

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ/โครงการ

 

วิสัยทัศน์

 

        พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการจัดการเรียนรู้    การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและ

ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

 

  

พันธกิจ

        1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล

        2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล

        3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศโดยเน้นหลักการกระจา

        4. อำนาจสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

        5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

 

เป้าประสงค์

 

1. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล

3. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

4. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน

 

 

กลยุทธ์

 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษา

3. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 

เกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนวัชรวิทยา

เว็บไซต์โรงเรียนวัชรวิทยา เป็นเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนวัชรวิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระบบงานสารสนเทศ

 

 
Copyright © 2017 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates