• banner-title4.jpg
 • banner-title5.jpg
 • banner-title6.jpg
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมลดเ…

22-05-2016 Hits:214 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศรายชื่อนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

Read more

ตารางเรียน/สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา …

09-05-2016 Hits:2700 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ตารางเรียน/สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางเรียน/สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

Read more

โครงการสานรักบ้านและโรงเรียน กิจกรรมแด่ล…

05-05-2016 Hits:112 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

โครงการสานรักบ้านและโรงเรียน กิจกรรมแด่ลูกด้วยรัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1, 1/3, 1/4 และ 1/5 ปีการศึกษา 2559

โครงการสานรักบ้านและโรงเรียน กิจกรรมแด่ลูกด้วยรัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1, 1/3, 1/4 และ 1/5 ปีการศึกษา 2559 

Read more

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป…

22-04-2016 Hits:2130 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ตัวชี้ว…

06-04-2016 Hits:676 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานและบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในศตวรรษที่ 21

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานและบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในศตวรรษที่ 21

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ…

28-03-2016 Hits:3356 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนปกติ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศ…

24-03-2016 Hits:2015 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2559

Read more

กำหนดนัดหมาย การรายงานตัว / มอบตัว / ปร…

24-03-2016 Hits:1646 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

กำหนดนัดหมาย การรายงานตัว / มอบตัว / ประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

กำหนดนัดหมาย  การรายงานตัว / มอบตัว / ประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

Read more

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้…

23-03-2016 Hits:2807 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ)

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศ…

21-03-2016 Hits:1083 ข่าวประชาสัมพันธ์ surasak - avatar surasak

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษทางวิชาการ) ปีการศึกษา 2559

Read more

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นายจำนง  อินทพงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา

 

นางสิริวรรณ  ตันติสันติสม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 

 

นายวืเชียร  ยอดนิล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

 

ดร.สุรพล  พิมพ์สอน

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

นายประหยัด  สิริกรรณะ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

 

 

นายแสน  ถอสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มงานบริการ

 

 

 

นายสุนทร  บุญมี

หัวหน้ากลุุ่มงานนโยบายและแผน

 

ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอน แบบสหศึกษา โดยประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตั้งโรงเรียนรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2521ในระยะแรกได้ใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดคูยาง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นสถานที่เรียน โดยมีนายสมรวม พูลเขียว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดคูยาง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัชรวิทยา อีกตำแหน่งหนึ่งได้รับโอนนักเรียนมัธยมศึกษามัธยมศึกษาออกจากโรงเรียนวัดคูยาง จำนวนนักเรียน 580 คน ครู- อาจารย์ 17 คน ภารโรง 2 คน โรงเรียนวัชรวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 93 ถนนเทศบาล 2 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. กำแพงเพชร มีเนื้อที่ทั้งหมด 44 ไร่ 1 งาน 83 7/10 ตารางวา
พ.ศ. 2522 กรมสามัญศึกษา ได้จัดหาที่ดิน จำนวน 44 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา เป็นที่ตั้งโรงเรียนวัชรวิทยา โดยมีผู้บริจาคที่ดินจำนวน 20 ไร่ คือ นางชะอุ้ม มาลีน้อย 15 ไร นายปิยะ เพชรพรรณ 5 ไร่ สมทบกับบริษัทกำแพงเพชรค้าไม้จำกัด โดย นายสุเทพ จันทราวิโรจน์ จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก 25 ไร่ และกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว แบบ 204 จำนวน 8 ห้องเรียน ในปีนี้โรงเรียนจัดแผนชั้นเรียนเป็น 8 - 6 /5 - 3 รวม 22 ห้องเรียน นักเรียน 839 คน
พ.ศ. 2523 ได้ย้ายนักเรียนจำนวน 26 ห้องเรียน นักเรียน 891 คน จากโรงเรียนวัดคูยาง มาเรียนในสถานที่ตั้งโรงเรียนวัชรวิทยาในปัจจุบัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2523 และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราวแบบโครงเหล็กถอดได้จำนวน 18 ห้องเรียน บ้านพักครูแบบ 202 ก จำนวน 1 หลัง และห้องน้ำ - ห้องส้วม จำนวน 3 หลัง เนื่องจากอาคารเรียนไม่เพียงพอทางโรงเรียนจึงก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 6 ห้องเรียน ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ 1 หลัง โดยใช้เงินบำรุงการศึกษาก่อสร้างอาคารดังกล่าว และ เงินบริจาคเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังเก็บน้ำฝน 2 บ่อ
พ.ศ. 2524 ปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้อนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ ฉะนั้นจึงจัดชั้นเรียนเป็น 8 - 8 - 6 / 2 - 2 รวม 26 ห้องเรียน มีนักเรียน 959 คน ครูอาจารย์ 57 คน ภารโรง 8 คน
พ.ศ. 2580 โรงเรียนได้จัดชั้นเรียนเป็น 7 - 7 - 7 / 4 - 4 - 4 รวม 33 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,136 คน
พ.ศ. 2531 โรงเรียนได้จัดชั้นเรียนเป็น 7 - 7 - 6 / 3 - 4 - 3 รวม 30 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,035 คน ในปีการศึกษานี้กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรเงินในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุงปี 2529) จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2532 โรงเรียนได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 7 - 7 - 7 / 2 - 3 - 3 รวม 29 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 977 คน ในปีการศึกษานี้กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรเงินงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักภารโรง/ 32 จำนวน 1 หลัง
ในปีการศึกษานี้ ผอ. สมรวม พลูเขียว ครบเกษียนอายุราชการในเดือน ตุลาคม และมี ผอ. บุญเพ็ญ ทองช่วย มารับตำแหน่งแทน
พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้จัดชั้นเรียนเป็น 7 - 7 - 6 / 2 - 2 - 2 รวม 26 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 957 คน
พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้จัดจัดเรียนเป็น 8 - 7 - 7 / 2 - 2 - 2 รวม 28 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,023 คน ในปีการศึกษานี้ ท่าน ผอ. บุญเพ็ญ ทองช่วย ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ. น่าน และท่าน ผอ. สมพล ตันติสันติสม มาดำรงตำแหน่งแทน พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 10 - 9 - 7 / 4 - 1 - 1 รวม 32 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,253 คน
พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 10 - 9 - 7 / 4 - 1 - 1 รวม 32 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,253 คน
พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 9 - 10 - 9 / 4 - 4 - 2 รวม 38 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,406 คน ในปีการศึกษานี้ ท่าน ผอ. สมพล ตันติสันติสม ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดตาก และท่าน ผอ.สมปอง สมนักพงษ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยาแทน
พ.ศ. 2538 โรงเรียนได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 10 - 8 -9 - / 4 - 4 - 4 รวม 39 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,477 คน
พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 10 - 9 - 8 / 4 - 4 - 3 รวม 38 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 1,521 คน มีครู - อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ 71 คน นักการภารโรง - ยาม รวม 9 คน
พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 9 - 10 - 9 / 4 - 4 - 4 รวม 40 ห้องเรียน มีนักเรียน 1,518 คน มีครู - อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ 75 คน นักการภารโรง - ยาม รวม 9 คน
พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเป็น 8-8-10/4-4-4 รวม 38 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 1432 คน มีครู - อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ 74คน นักการภารโรง - ยาม 9 คน
พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเป็น 8-8-8/4/4/4 รวม 36 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 1287 คน มีครู - อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ 75 คน นักการภารโรง - ยาม 9 คน
พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเป็น 8-8-8/4-4-4 รวม 36 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 1227 คน มีครู - อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ 74 คน นักการภารโรง - ยาม 9 คน
พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเป็น 10-10-9 / 4-4-3 รวม 40 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 1,321 คน มีครู - อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ 69 คน นักการภารโรง - ยาม 9 คน ในปีการศึกษานี้ ท่าน ผอ. สมปอง สมนักพงษ์ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และท่าน ผอ.อำนวย อภิชาติตรากูล ย้ายจากโรงเรียนขาณุวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนวัชรวิทยาแทน
. พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเป็น 10-8-8 / 4-4-4 รวม 38 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 1394 คน มีครู - อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ 66 คน นักการภารโรง - ยาม 9 คน ในปีการศึกษานี้ มีผู้ช่วยผู้อำนวยการอำนวย วิเชียร ยอดนิล ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการ วิทยาคม และท่านอาจารย์ลักษณา จงมีความสุข ย้ายจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งแทน
. พ.ศ.2546 โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเป็น 10-8-8/4-4-4 รวม 38 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 1,484 คน มีครู-อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ 64 คน นักการภารโรง-ยาม 6 คน โดยในปีการศึกษานี้โรงเรียนวัชรวิทยาได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีอาจารย์ย้ายไปปฏิบัติราชการที่อื่น 1 ท่าน คือ นางต้องตา ไชยเสือ และ มีอาจารย์ย้ายมา 1 ท่าน คือ นางสาวนาฏสุดา สุขมาก มีนักการภารโรงจำนวน 2 คน ที่เกษียรอายุ คือ นายดำรง คงรัตน์ และนายเฉลียว จงชานะสิทโธ
พ.ศ.2547 โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเป็น 10-9-8/3-3-3 รวม 36 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,452 คน มีครู-อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่จำนวน 54 คน นักการภารโรง-ยาม จำนวน 6 คน โดยในปีการศึกษานี้โรงเรียนวัชรวิทยาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน และในปีนี้โรงเรียนวัชรวิทยา มีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการทั้งหมด 14 คน และมีผู้ช่วยฝ่ายปกครองย้ายกลับมา 1 ท่านคือ รองวิเชียร ยอดนิล และได้มีอาจารย์ใหม่ย้ายมาช่วยราชการ 1 ท่าน สอนวิทยาศาสตร์ มีครูจ้างสอนพิเศษ เพิ่ม 5 คน และในเดือน ธันวาคม นี้มีครูที่สอบบรรจุได้มาอีก 2 คน ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ คือ นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ และนางสาวโชติชญาน์ ไร่นุ่น มีอาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 3 คน คือ Mr.Adian D. Fairlie ,Mr.Gregory J.Ferebee และMrs.Juliet P.Siaka
พ.ศ.2548 โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเป็น 10-10-10/5-4-4 รวม 43 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,662 คน มีครู- อาจารย์ ปฎิบัติหน้าที่จำนวน 56 คน นักการภารโรง-ยาม-คนขับรถ จำนวน 6 คน โดยในปีการศึกษานี้โรงเรียนวัชรวิทยามีอาจารย์ย้ายมา จำนวน 2 คน คือ นางศุภชลา เพชรแกมทอง และนายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์ มีอาจารย์ต่างประเทศ จำนวน 5 คน คือ Mr.Oleg Gaponov ,Mr.Ross Desmeond Waters และMr.Pablo Guadalix

สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราโรงเรียน


เป็นรูปวชิราวุธล้อมรอบด้วยชื่อโรงเรียนและปรัชญาโรงเรียน
วชิราวุธ คือ อาวุธของพระอินทร์ เป็นรูปตรีสามง่าม ซึ่งแทนสายฟ้าฟาด บังเกิดเป็นแสงสว่างอันเจิดจ้า เปรียบเสมือน ความรู้คือแสงสว่างแห่งปัญญา เราชาววัชรวิทยาจึงเป็นผู้มีปัญญาแข็งแกร่งประดุจเพชร

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน


พระพุทธวิสุทธิโมลี ศรีวัชรินทร์
: พระพุทธ "วิสุทธิโมลี ศรีวัชรินทร์" เป็นชื่อพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ซึ่งพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ปธ.9. ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ มอบให้โรงเรียนวัชรวิทยาในสัมยที่นายสมรวม พูลเขียว ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ และกระทำพิธีเบิกพระเนตร ณ วัดโอรสาราม กรุงเทพมหานคร องค์พระมีขนาดส่วนสูง 2.50 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ซึ่งเรียกว่า "หลวงพ่อวัชระ" และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาววัชรวิทยาทุกคน

 

สีประจำโรงเรียน

 


สีฟ้า
เป็นสีประจำวันเกิดโรงเรียน คือ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2521
หมายถึง ความร่วมเย็น กว้างขวาง สูงส่ง และกว้างไกล


สีชมพู เป็นสีคู่มิตรกับสีฟ้า หมายถึง ความรัก สุภาพ บริสุทธิ์
และนุ่มนวล

 

ตันไม้ประจำโรงเรียน

ต้นเฟื่องฟ้า

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ/โครงการ

 

วิสัยทัศน์

  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  โดยการจัดการเรียนรู้

  การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

 

  

พันธกิจ

 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสพฐ.และเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
 2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล
 3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ โดยเน้นหลักการกระจายอำนาจสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
 4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 

เป้าประสงค์

 

 1. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสพฐ.และเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล
 3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 4. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน

 

 

กลยุทธ์

 

 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
 2. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล
 3. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
 4. ชุมชนเข้มแข็งโรงเรียนก้าวไกล

 

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

 โครงการ 1.1 พัฒนาผู้เรียนให้สุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

 โครงการ1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

 โครงการ1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 โครงการ1.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความ สามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล

 โครงการ1.5พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

 โครงการ1.6  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

 โครงการ1.7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด

  

กลยุทธ์ที่ 2  ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล

 โครงการ 2.1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูสู่มาตรฐานสากลให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

                       ประสิทธิผล

  

กลยุทธ์ที่ 3  การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

 โครงการ3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพละเกิดประสิทธิผล

โครงการ 3.2 พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

โครงการ 3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มี  การจัดการสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

โครงการ 3.4 พัฒนาสถานศึกษาให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

โครงการ 3.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

 

กลยุทธ์ที่ 4  ชุมชนเข้มแข็งโรงเรียนก้าวไกล

โครงการ 4.1  ส่งเสริม คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 โครงการ 4.2  การสร้าง  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนวัชรวิทยา

เว็บไซต์โรงเรียนวัชรวิทยา เป็นเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนวัชรวิทยา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระบบงานสารสนเทศ

 

 
Copyright © 2016 Watcharawittaya School. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates