Christmas day

19-12-2019 Hits:586 srisakul - avatar srisakul

Christmas day 2019 Read more

โรงเรียนวัชรวิทยาจัดกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย รุ่นที่ 1
เพื่อให้นักเรียนที่สนใจทำใบขับขี่เข้ารับการอบรมและทดสอบขับ

 โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย รุ่นที่ 1
เพื่อให้นักเรียนที่สนใจทำใบขับขี่ เข้ารับการอบรม และทดสอบขับ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา

 

ดร.ไพชยนต์  ศรีม่วง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา