Christmas day

19-12-2019 Hits:625 srisakul - avatar srisakul

Christmas day 2019 Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้กับนักเรียน

ดร.ไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวัชรวิทยา ดังนี้


1. นางสาววราภรณ์ ศรีโพธิ์ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ 2562 ประเภทเด็กและเยาวชน จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร


2.นายขวัญมงคล เงินเมือง ได้รับเกียรติบัตร ได้รับการชมเชยให้เป็นเยาวชนคนดีศรีสังคม ประจำปี พ.ศ.2562 
และทุนการศึกษา จำนวน1,000 บาท จาก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


3.นางสาวไอยกูล คำแปงคำ ได้รับเกียรติบัตร ได้รับการชมเชยให้เป็นเยาวชนคนดีศรีสังคม ประจำปี พ.ศ.2562 
และทุนการศึกษา จำนวน1,000 บาทจาก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

ดร.ไพชยนต์  ศรีม่วง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา