Christmas day

19-12-2019 Hits:535 srisakul - avatar srisakul

Christmas day 2019 Read more

แนวทางการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศโรงเรียนวัชรวิทยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ 

กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรPre M.1 & M.4  ให้กับนักเรียนที่มีคะแนนTop10

โรงเรียนวัชรวิทยาจัดกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย รุ่นที่ 1
เพื่อให้นักเรียนที่สนใจทำใบขับขี่เข้ารับการอบรมและทดสอบขับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โครงการเติมความรู้เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีรับรางวัลเหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2563

ดร.ไพชยนต์  ศรีม่วง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา