หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบร้านค้าออนไลน์ “วัชรพาณิชย์”ของพวกเราชาววัชรวิทยา  ซึ่งเป็นสินค้าจากโครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ช่วยอุดหนุนสินค้าของเรา เพื่อเป็นการหารายได้ให้กับนักเรียนตลอดจนได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วยค่ะ..คลิกที่นี่เพื่อชมสินค้า

โรงเรียนวัชรวิทยาตั้งอยู่ในชุมชมเมือง มีทั้งร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ที่อยู่อาศัยล้อมรอบ ผู้ปกครองมีอาชีพหลากหลาย สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ แต่นักเรียนยังขาดความตระหนักของเรื่องขยะภายในโรงเรียน ความมีวินัยในการทิ้งขยะ และเนื่องจากนักเรียนมีจำนวนมากทำให้มีปริมาณขยะในแต่ละวันมากด้วย คณะครูภายในโรงเรียนได้มีแนวคิดร่วมกันว่า ถ้านำขยะที่มีมากในแต่ละวันมาทำให้เกิดประโยชน์ที่สามารถสร้างรายได้ ก็จะเป็นการลดปริมาณขยะในโรงเรียน และยังสามารถสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน รวมทั้งสร้างแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ดังนั้นโรงเรียนวัชรวิทยา จึงได้จัดกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ “ วัชรพาณิชย์” ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 จนเกิดเป็นสินค้าจากกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ “ วัชรพาณิชย์”ในทุกระดับชั้น อันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นความรู้พื้นฐานในการสร้างอาชีพเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน