ปัจจุบันการสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้สะดวก  หลายช่องทาง เว็บไซต์สื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ครูจัดเตรียมเนื้อหาให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสมารท์โฟนที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเรียนรู้ ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ เปลี่ยนบทบาทจากผู้เรียนที่รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน (Passive Learning) เป็นผู้เรียนเป็นผู้หาความรู้ ทำกิจกรรมต่าง ๆ และสะท้อนการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถที่แตกต่างกัน (Active Learning)

 รายวิชา IS ใช้กระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้น เริ่มตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา จากนั้นดำเนินการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนำไปสู่การสรุปองค์ความรู้ จากนั้นก็หาวิธีการที่เหมาะสมในการนำเสนอให้ผู้อื่นได้รับทราบ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปทำประโยชน์แก่สาธารณะ

  • ครูแนะนำแหล่งเรียนรู้

 กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study)


  รายวิชา IS เป็นหัวใจของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพราะผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ครั้งแรกได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนในสาระทฤษฎีความรู้ (TOK) โลกศึกษา (GE) กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS) การเขียนเรียงความขั้นสูง (EE) ต่อมาได้เพิ่มเติมสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Indepentdent Study : IS) ขึ้น ซึ่งเป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา (คลิกเพื่ออ่านต่อ)