หน้าแรก

  สำหรับนักเรียนชั้น ม.2 ส21101 
– นักเรียนเข้าไปทำแบบทดสอบก่อนเรียน รายวิชา ส22101 30 ข้อ ภายในวันที่ 18 พ.ค.61  คะแนนที่ได้ไม่มีผลต่อ เกรด เพื่อตรวจสอบพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเท่านั้น (29/03/61)
สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ส31101 

– นักเรียนเข้าไปทำแบบทดสอบก่อนเรียน รายวิชา ส31101 30 ข้อ ภายในวันที่ 18 พ.ค.61  คะแนนที่ได้ไม่มีผลต่อ เกรด เพื่อตรวจสอบพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเท่านั้น (29/03/61)