หน้าแรก

  • เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม อีกทั้งยังสามารถเข้ามาทบทวนบทเรียน นอกเหนือจากในห้องเรียนอีกทางหนึ่ง