หน้าแรก

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม อีกทั้งยังเข้ามาทบทวนบทเรียน นอกเหนือจากในห้องเรียน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันละกันอีกด้วย…