โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบสมัครโครงการวัชรวิทยา Pre M1 & M4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

  กลับหน้าแรก    
รายงานข้อมูล Pre M.1
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-05-12
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-06
2018-01-05
2018-01-04
รายงานข้อมูล Pre M.4
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-05
2018-01-04


เลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด โรงเรียน พิมพ์ใบสมัคร
10874 เด็กหญิงธัญย์สิตา  ธนากูลวรานนท์ 2005-06-14 ุอุทิศศึกษา
10875 เด็กหญิงภัณฑิรา  กัดโชติ 2006-03-12 บ้านหนองทอง
10876 เด็กชายปุณยวีร์  อัศยเผ่า 2549-02-07 อนุบาลกำแพงเพชร
10877 เด็กหญิงณัฐนภัสสร  ดวงเกตุ 2005-09-19 รังษีวิทยา
10878 เด็กหญิงธันยพร  สุบรรณสาร 2005-09-13 วรนาถวิทยากำแพงเพชร
10879 เด็กชายปฐมภพ  อธิชนากร 2005-07-18 วรนาถวิทยากำเเพงเพชร
10880 เด็กชายปฐมภพ  อธิชนากร 2005-07-18 วรนาถวิทยากำเเพงเพชร
10881 เด็กหญิงธีรนุช  มั่นหมาย 2005-07-02 วรนาถวิทยากำแพงเพชร
10882 เด็กชายนวพล  กฤษฏี 2006-04-24 เจริญสุขอุดมวิทยา
10883 เด็กชายธีรภาพ  เงินฉลาด 2005-09-10 เจริญสุขอุดมวิทยา
10884 เด็กชายจตุรวิชญ์  ลิ้มปาน 2005-11-09 เจริญสุขอุดมวิทยา
10885 เด็กชายเสกศุภกิจ  เทียมจันทร์ 2006-06-02 เจริญสุขอุดมวิทยา
10886 เด็กชายเจษฏาภรณ์  สุมหะ 2006-03-21 เจริญสุขอุดมวิทยา
10887 เด็กหญิงอริษา  เจริญวงษ์ 2005-10-18 เจริญสุขอุดมวิทยา
10888 เด็กหญิงเนตรนภัส  สุขสม 2006-03-14 เจริญสุขอุดมวิทยา


โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817