โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบสมัครโครงการวัชรวิทยา Pre M1 & M4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

  กลับหน้าแรก    
รายงานข้อมูล Pre M.1
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-05-12
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-06
2018-01-05
2018-01-04
รายงานข้อมูล Pre M.4
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-05
2018-01-04


เลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด โรงเรียน พิมพ์ใบสมัคร
10699 เด็กหญิงอุษาวดี  ฉาวบุตร 2006-05-28 บ้านหนองผักหนาม
10700 เด็กชายกันตธีร์  อิ่มอินทร์ 2548-11-23 อนุบาลไทรงาม
10701 เด็กชายดาหวัน  แสงสว่าง 2006-07-03 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10702 เด็กหญิงบุญยาพร  มูลเงิน 2005-11-02 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10703 เด็กหญิงแพรวแพรวา  ขันบุญ 2549-08-03 อนุบาลไทรงาม
10704 เด็กหญิงไปรยา  อยู่สุภาพ 2006-03-03 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10705 เด็กหญิงณัฐนรี  ลือชัยราม 2549-04-26 อนุบาลไทรงาม
10706 เด็กชายสตางค์  คำส่ง 2005-03-06 เทศบาล2
10707 เด็กหญิงทิภาพร  มุกดา 2006-02-14 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10708 เด็กหญิงฐิติวรรณ  ร่องมะรุด 2548-07-06 อนุบาลไทรงาม
10709 เด็กหญิงสุทัศษร  โตบางป่า 2005-09-20 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10710 เด็กหญิงพัชราภา  บัวปลี 2005-08-05 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10711 เด็กชายรัฐภูมิ  โฉมหน่าย 2005-08-08 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10712 เด็กชายธนธรณ์  กิติชัยวโรดมย์ 2005-11-22 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10713 เด็กหญิงจุฑาพัฒน์   วัดแพง 2005-10-21 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10714 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ทรัพย์ศรี 2005-08-30 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10715 เด็กชายธนากร  แสงเอี่ยม 2005-11-14 ทรัพสถิตย์วิทยาคาร
10716 เด็กชายศุภโรจน์  ขำพัชร 2005-10-06 เทศบาล2
10717 เด็กหญิงวาริสา  พลตรี 2005-04-25 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10718 เด็กชายธนาธิป  เมืองสังข์ 2005-11-08 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10719 เด็กชายศุภกิตติ์  เพชรรักษ์ 2006-05-13 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10720 เด็กหญิงวิภาวดี  นัดครีบ 2004-09-20 เทศบาล2
10721 เด็กชายพงษ์แก้ว  คำปูนเจียม 2006-04-20 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10722 เด็กหญิงยลรดี  เสาวรส 2005-09-13 เทศบาล2
10723 เด็กหญิงสุจิตรา  อยู่ยอด 2006-05-03 เทศบาล2
10724 เด็กหญิงณัฐกานต์   ขันนาค 2006-01-29 เทศบาล2
10725 เด็กหญิงธนพร  พลแสน 2005-12-20 เทศบาล2
10726 เด็กหญิงสุนิสา  รอดเทศ 2005-11-11 เทศบาล2
10727 เด็กชายสุทธิภัทร  สุทธิชาติ 2006-03-08 เทศบาล2
10728 เด็กชายกฤษณพล  ประเสริฐอุดมศักดิ์ 2005-08-11 เทศบาล2
10729 เด็กชายเกียรติกุล  ประสิทธิ์ศาสตร์ 2005-05-18 เทศบาล2
10730 เด็กหญิงดนยา  มิสา 2005-10-11 เทศบาล2
10731 เด็กหญิงภูริภัทร  ปานเทศ 2006-01-11 เทศบาล2
10732 เด็กชายสุเมธ  แก้วดี 2006-04-07 เทศบาล2
10733 เด็กหญิงปวันรัตน์  เกิดป้อม 2005-10-24 เทศบาล2
10734 เด็กหญิงเบญญาภา  พุฒลา 2005-11-18 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10735 เด็กหญิงอาทิตยา  เนื้อไม้ 2006-02-19 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10736 เด็กหญิงธีราพร  คำภาบุตร 2006-03-22 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10737 เด็กหญิงจิตตพิมพ์  เพ็งลำ 2006-01-21 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10738 เด็กชายอัครพล  ทองด้วง 2006-02-28 เทศบาล2
10739 เด็กหญิงจิรารัตน์  สุขอ่วม 2005-06-17 เทศบาล2
10740 เด็กหญิงกนกวรรณ  พุทธรักขิโต 2006-05-22 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10741 เด็กชายพีรวัฒน์  บุญมี 2006-02-06 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10742 เด็กหญิงสุพรรสา  อุปมัย 2005-03-17 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10743 เด็กหญิงนพรัตน์  เรือนทอง 2006-05-08 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10744 เด็กชายศุภไช  บุญหลง 2005-07-01 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10745 เด็กชายสุรเกียรติ  ป้อมใย 2005-08-24 อนุบาลกําแพงเพชร
10746 เด็กหญิงกัลยาณี  เย็นฉ่ำ 2005-11-14 อนุบาลกำแพงเพชร
10747 เด็กชายปุณยวีร์  ยิ้มสรวล 2006-04-12 อนุบาลกำแพงเพชร
10748 เด็กหญิงชนากานต์  ขันติแก้ว 2006-04-21 อนุบาลกำแพงเพชร
10749 เด็กหญิงกรพินธุ์  พรมทอง 2005-07-11 อนุบาลกำแพงเพชร
10750 เด็กหญิงพิชญพร  บำรุงรส 2005-10-25 อนุบาลกำแพงเพชร
10751 เด็กชายศุทธวีร์  ไพโรจน์ 2005-11-16 อนุบาลกำแพงเพชร
10752 เด็กชายศุภกิจ  หล้าสุวงค์ 2006-01-07 อนุบาลกำแพงเพชร
10753 เด็กชายรุจิภาส  เเก้วเผือก 2005-07-14 อนุบาลกำแพงเพชร
10754 เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีสอน 2005-12-30 อนุบาลกำแพงเพชร
10755 เด็กหญิงจรัสรัตน์  อินปินตา 2006-05-08 อนุบาลกำแพงเพชร
10756 เด็กหญิงกษมาภรณ์  ศักดิ์เดชากุล 2006-05-04 อนุบาลกําเเพงเพชร
10757 เด็กชายปภังกร  อินน่วม 2006-02-25 อนุบาลกำเเพงเพชร
10758 เด็กชายณัฐวัฒน์  นิลทัพ 2005-07-24 อนุบาลกำเเพงเพชร
10759 เด็กชายเกียรติพงษ์  พละวุฒิโท 2005-07-22 อุนบาลกำแพงเพชร
10760 เด็กหญิงบุษรา  วณิชชากรกุล 2006-02-23 อนุบาลกําเเพงเพชร
10761 เด็กหญิงมนัสสินี  สุขแก้ว 2006-02-14 อนุบาลกำเเพงเพชร
10762 เด็กชายคเณศ  จันทร์เพ็ง 2006-02-03 อนุบาลกำแพงเพชร
10763 เด็กหญิงธารวิมล   สุวรรณวงษ์ 2006-01-13 อนุบาลกำแพงเพชร
10764 เด็กหญิงชิตานิษฐ์  จิตร์ธนาวัฒน์ 2006-01-06 อนุบาลกำแพงเพชร
10765 เด็กหญิงจิรภัทร์  อินทร์จันทร์ 2006-01-01 อนุบาลกำแพงเพชร
10766 เด็กหญิงวรรณิษา  อุทัยเรือง 2005-07-19 อนุบาลกำแพงเพชร
10767 เด็กชายพัชรพร  อินหลวง 2005-09-01 อนุบาลกำแพงเพชร
10768 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วเนิน 2006-01-24 อนุบาลกำแพงเพชร
10769 เด็กชายอนรรฆวัชช์  ศรีเมือง 2018-03-21 อนุบาลกำแพงเพชร
10770 เด็กชายภูสิทธ์   ชุุ่มทวี 2006-01-13 อนุบาลกำแพงเพชร
10771 เด็กหญิงอารยา  ทะนันชัย 2005-12-05 อนุบาลกำแพงเพชร
10772 เด็กหญิงนรีรัตน์  ขำจีน 2005-11-15 อนุบาลกำแพงเพชร
10773 เด็กหญิงพิยดา  ปงผาบ 2005-08-04 อนุบาลกำแพงเพชร
10774 เด็กหญิงกัญญพัชร  นุ่มขึง 2005-11-10 อนุบาลกำแพงเพชร
10775 เด็กหญิงศุภภัค  วงเวียน 2006-03-10 อนุบาลกำแพงเพชร
10776 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พูลสาวิจิตร 2006-06-22 อนุบาลกำแพงเพชร
10777 เด็กชายพัธวุฒิ  ฟุ้งธีรกุล 2006-01-07 อนุบาลกำแพงเพชร
10778 เด็กชายวรพจน์  จูพุก 2005-09-15 อนุบาลกำแพงเพชร
10779 เด็กชายธีรภัทร  วิชัยศรี 2006-05-09 อนุบาลกำแพงเพชร
10780 เด็กชายสรชัช  พุทธา 2005-06-23 อนุบาลกำแพงเพชร
10781 เด็กชายธีรเดช  จันทเดช 2005-08-17 อนุบาลกำแพงเพชร
10782 เด็กชายเจษฎา  อินทรมณี 2005-12-27 อนุบาลกำแพงเพชร
10783 เด็กหญิงสุกัญญา  นิทาน 2006-04-26 อนุบาลกำแพงเพชร
10784 เด็กชายศุภกฤต  มะรัตน์ 2005-11-04 อนุบาลกำแพงเพชร
10785 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สมุทรารินทร์ 2005-11-03 อนุบาลกำแพงเพชร
10786 เด็กชายสุภัทรชัย  ตั้งโชติตระการ 2005-08-24 อนุบาลกําแพงเพชร
10787 เด็กชายพัธวุฒิ   ฟุ้งธีราล 2005-07-23 อนุบาลกำแพงเพชร
10788 เด็กหญิงภัคจิรา  โพธิ์ศรีทอง 2005-08-15 อนุบาลกำแพงเพชร
10789 เด็กหญิงปัทมนันท์  หอมรื่น 2005-10-31 อนุบาลกำแพงเพชร
10790 เด็กชายอดิศักดิ์  กัญญา 2005-11-13 อนุบาลกำแพงเพชร
10791 เด็กหญิงฐิติญา  กันอุไร 2006-03-26 อนุบาลกำแพงเพชร
10792 เด็กหญิงชลธิชา  นครจันทร์ 2005-10-17 อนุบาลกำเเพงเพชร
10793 เด็กชายภาณุวัฒน์  จิวเดช 2006-01-26 อนุบาลกำแพงเพชร
10794 เด็กชายพรภริต  พ่วงแพ 2005-10-05 อนุบาลกําเเพงเพชร
10795 เด็กชายโรจนศักดิ์  พะโยม 2005-08-24 อนุบาลกำแพงเพชร
10796 เด็กหญิงชิตาพัณณ์  จิตร์ธนาวัฒน์ 2006-01-06 อนุบาลกำแพงเพชร
10797 เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญลือ 2005-12-10 อนุบาลกำแพงเพชร
10798 เด็กชายภัทรพล  เงินทอง 2005-12-16 อนุบาลกำแพงเพชร
10799 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมาธิ 2005-06-10 อนุบาลกำแพงเพชร
10800 เด็กชายพัชรพล  หลำเทียน 2005-12-01 อนุบาลกำแพงเพชร
10801 เด็กชายนที  สมภิพงษ์ 2005-08-27 อนุบาลกำแพงเพชร
10802 เด็กหญิงอุษา  ภู่ทอง 2006-05-04 อนุบาลกำเแพงเพชร
10803 เด็กหญิงภัทรพร  ทองนวล 2006-05-15 อนุบาลกำเแพงเพชร
10804 เด็กชายกิตติพิพัฒน์  ม่วงไม้ 2005-12-03 อนุบาลกำแพงเพชร
10805 เด็กหญิงอานิสา  นาคสินทรัพย์ 2005-11-11 อนุบาลกำแพงเพชร
10806 เด็กชายวุฒิเดช  ฝ่ายสมบัตร 2005-07-19 อนุบาลกำแพงเพชร
10807 เด็กชายวชิรวิชญ์  จริยาสิริสุข 2006-01-04 อนุบาลกำเเพงเพชร
10808 เด็กชายณัฐนันทพล  แก้วเพชร 2006-04-24 อนุบาลกำเเพงเพชร
10809 เด็กชายธนบูรณ์  พุ่มน้อย 2005-11-29 อนุบาลกำเเพงเพชร
10810 เด็กหญิงศุภิสรา   อ่ำสุพรรณ 2005-08-23 อนุบาลกำแพงเพชร
10811 เด็กชายชัยสวัสดิ์  พลายละหาร 2005-10-08 อนุบาลกำแพงเพชร
10812 เด็กหญิงชญานิศ  อินรัญ 2005-07-01 อนุบาลกำเแพงเพชร
10813 เด็กชายถิรวุฒิ  พุกกะชา 2005-08-02 อนุบาลกำแพงเพชร
10814 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันทะวงค์ 2005-07-22 อนุบาลกำแพงเพชร
10815 เด็กชายณัฏฐณิชชา  ลาภพิเชษฐวัฒนา 2005-10-16 อนุบาลกำแพงเพชร
10816 เด็กชายศุภณัฐ  แนบเนียน 2005-10-20 อนุบาลกำแพงเพชร
10817 เด็กชายวาคิม  อุสาหะ 2005-11-29 อนุบาลกำแพงเพชร
10818 เด็กหญิงสิริภัสสร  อินพหล 2006-02-26 อนุบาลกำแพงเพชร
10819 เด็กหญิงจันจิรา  เนตรบำรุง 2005-10-08 อนุบาลกำแพงเพชร
10820 เด็กชายสิทธิโชค  ศรีโปฎก 2006-03-31 อนุบาลกำเเพงเพชร
10821 เด็กหญิงปริฉัตร  ก๊กตระกูล 2005-12-01 อนุบาลกำแพงเพชร
10822 เด็กชายพชร  บุญยืน 2005-08-22 อนุบาลกำแพงเพชร
10823 เด็กชายเศรษฐพงษ์  ประสิทธิ์เขตกรณ์ 2005-08-04 อนุบาลกำแพงเพชร
10824 เด็กหญิงกรภัทร์  รุ่งทวีนันทพงศ์ 2006-01-09 อนุบาลกำแพงเพชร
10825 เด็กชายปฏฺภาณ  โมกล้า 2006-03-09 อนุบาลกำเเพงเพชร
10826 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทฉิม 2005-11-25 อนุบาลกำแพงเพชร
10827 เด็กชายณัฐพนธ์  เสาวรส 2006-01-13 เทศบาล2
10828 เด็กหญิงชาลิสา  อ่อนกล้า 2006-01-10 เทศบาล2
10829 เด็กหญิงเพชรลดา  คำหล้า 2006-01-24 อนุบาลกำเเพงเพชร
10830 เด็กหญิงณัฐพร  แสนไม้ 2005-10-27 เทศบาล2
10831 เด็กหญิงธนพร  แก้วมณี 2006-02-06 เทศบาล2
10832 เด็กหญิงปาลิตา  รอดขำ 2006-05-30 เทศบาล2
10833 เด็กชายธนภัทร  - 2005-07-05 เทศบาล2
10834 เด็กชายปนทัศน์   กลิ่นจันทร์ 2006-01-03 อนุบาลธรรมรัตน์
10835 เด็กชายวัชรพงษ์  เข็มกลัด 2548-11-06 บ้านท่าตะคร้อ
10836 เด็กชายธราเทพ  เมฆฉาย 2548-06-11 บ้านท่าตะคร้อ
10837 เด็กหญิงสุวภัทร  วงษ์สาหร่าย 2005-12-01 บ้านท่าตะคร้อ
10838 เด็กหญิงธนิสร   ทับเอี่ยม 2006-01-09 อนุบาลกำแพงเพชร
10839 เด็กชายมนพัทธ์  สิมตะมะ 2548-11-16 บ้านท่าตะคร้อ
10840 เด็กชายอุษฎี  อ่วมสถิตย์ 2548-05-08 บ้านท่าตะคร้อ
10841 เด็กชายจิรวัฒน์  บัวผัน 2005-11-30 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10842 เด็กชายกรกช  ชัยต๊ะ 2006-01-09 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10843 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพชรวิจิตร 2005-12-08 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10844 เด็กหญิงจารุวรรณ  สุพรรณ 2005-09-06 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10845 เด็กหญิงแก้วตา  สุวรรณรัตน์ 2006-02-22 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10846 เด็กหญิงสุชัญญา  ฉายเพชร 2005-09-28 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10847 เด็กหญิงพัชรีรัตน์  ชะลอยรัมย์ 2005-12-17 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10848 เด็กหญิงวรัทยา  เพ็งลำ 2005-09-06 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10849 เด็กหญิงปิยฉัตร  ป้อมพยัคฆ์ 2006-06-19 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10850 เด็กหญิงจิรัชญา  น้ำสังข์ 2006-03-12 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10851 เด็กหญิงด.ญ ชฎารัตน์  บริรักษ์ 2005-08-09 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10852 เด็กหญิงกรรทิมา  สุขเกิด 2005-07-28 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10853 เด็กหญิงด.ญ.ณัฐวดี  ทุมอุทธา 2005-11-20 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10854 เด็กหญิงศุภณิชา  แว่นทอง 2006-08-31 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร
10855 เด็กชายนิธิศ  กุลนาดา 2005-08-19 อุทิศศึกษา
10856 เด็กหญิงธนภรณ์  คำแดง 2005-10-26 เทศบาล2
10857 เด็กหญิงบุณยวีย์  จันทรบัตร 2006-04-13 เทศบาล2
10858 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชัยแสง 2006-06-14 เตรียมนนาชาตภู่ขจร
10859 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชัยแสง 2006-06-15 เตรียมนนาชาตภู่ขจร
10860 เด็กหญิงจันจิรา   เนตรบำรุง 0000-00-00 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
10861 เด็กชายรัฐภูมิ  แสนมุข 2006-03-02 เทพผดุงศิษย์ศึกษา
10862 เด็กชายโชติกา  เฟื่องจันทร์ 2005-04-07 ดรุณานุกูล ลานกระบือ
10863 เด็กชายอธิภัทร  กาญจนะ 2005-07-12 อุทิศศึกษา
10864 เด็กชายปฐมภพ  อธิชนากร 2005-07-18 วรนาถวิทยากำเเพงเพชร
10865 เด็กหญิงศศินา  พานวล 2005-05-07 อุทิศศึกษา
10866 เด็กชายสุทธิพงษ์  ไพโรจน์ 2005-12-01 บ้านพรานกระต่าย
10867 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงเทียนประไพ 2005-08-18 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
10868 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไกรภูมิ 2005-12-27 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
10869 เด็กชายจิรายุ  หินชะนะ 2005-11-08 วัดคูยาง
10870 เด็กชายวีรชัย  พุ่มเกษม 2006-04-08 วัดคูยาง
10871 เด็กหญิงพาฝัน  รัตนพันธ์ 2006-01-24 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
10872 เด็กชายณัฐกร  โตนาค 2006-07-07 บ้านหนองทอง
10873 เด็กหญิงธันยพร  พันทับ 2005-06-13 อนุบาลดรุณานุกูล ลานกระบือ


โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817