โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบสมัครโครงการวัชรวิทยา Pre M1 & M4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

  กลับหน้าแรก    
รายงานข้อมูล Pre M.1
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-05-12
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-06
2018-01-05
2018-01-04
รายงานข้อมูล Pre M.4
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-05
2018-01-04


เลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด โรงเรียน พิมพ์ใบสมัคร
10688 เด็กหญิงนิศามณี   เรื่อศรีจันทร์ 2548-10-16 รังษีวิทยา
10689 เด็กหญิงนภัสสร   โพธิ์ทอง 2005-10-15 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร
10690 เด็กชายกนกชัย  เมธาสถิตย์ 2005-06-20 วรนาถวิทยากำแพงเพชร
10691 เด็กหญิงนิศาชล  โฉมทอง 2005-07-30 บ้านทรายทอง
10692 เด็กหญิงณัชชา  มะลิพรม 2005-10-09 บ้านทรายทอง
10693 เด็กหญิงมนัสนันท์  เนียมนิ่ม 2005-07-15 บ้านทรายทอง
10694 เด็กหญิงฑิฆัมพร  โพธิ์นาค 2006-06-04 บ้านทรายทอง
10695 เด็กชายณัฐกิตติ์  วิชาสวัสดิ์ 2005-08-24 วรนาถวิทยากำแพงเพชร
10696 เด็กหญิงอรชพร  มีสุข 2005-10-06 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
10697 เด็กหญิงนันทิกานต์  นาคชาตรี 2006-04-05 เทพผดุงศิษย์ศึกษา
10698 เด็กหญิงพรพรรณ  อิ่มอินทร์ 2005-06-27 อนุบาลพุทธชาติ


โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817