โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบสมัครโครงการวัชรวิทยา Pre M1 & M4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

  กลับหน้าแรก    
รายงานข้อมูล Pre M.1
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-05-12
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-06
2018-01-05
2018-01-04
รายงานข้อมูล Pre M.4
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-05
2018-01-04


เลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด โรงเรียน พิมพ์ใบสมัคร
40250 เด็กหญิงศศิกานต์  ประสงค์ทัน 2003-03-10 วัชรวิทยา
40251 นางสาวภัสสร  เเก้วเสถียร 2002-06-02 วัชรวิทยา
40252 นางสาวอภิสรา  พันธ์พุก 2002-09-12 วัชรวิทยา
40253 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  นิลสนธิ 2003-07-02 วัชรวิทยา
40254 นายธนากรณ์  เพชรเภรี 2002-08-04 วัชรวิทยา
40255 เด็กชายกฤติพล  อุดบัววงค์ 2003-04-02 วัชรวิทยา
40256 นายรัชชานนท์  สัมมาคราม 2002-05-31 คลองลานวิทยา
40257 นางสาวสุจินันท์  รามจักร์ 2002-12-28 คลองลานวิทยา
40258 นางสาวนัทธมน  สาฟูวงศ์ 2002-11-25 คลองลานวิทยา
40259 นางสาวธนัชชา  เมืองโคตร 2002-11-11 คลองลานวิทยา


โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817