โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบสมัครโครงการวัชรวิทยา Pre M1 & M4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

  กลับหน้าแรก    
รายงานข้อมูล Pre M.1
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-05-12
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-06
2018-01-05
2018-01-04
รายงานข้อมูล Pre M.4
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-05
2018-01-04


เลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด โรงเรียน พิมพ์ใบสมัคร
10673 เด็กหญิงพัชรพร  คงทน 2006-04-08 วัฒนศิริวิทยา
10674 เด็กชายชลชาติ  ลือไชยาราม 2005-02-06 สาธิตฯ
10675 เด็กหญิงกุลณิศา  ทะมะรมย์ 2006-05-10 สาธิต
10676 เด็กหญิงรัชนก  สันติพัฒน์ 2005-07-18 ปัทมดรุณวิทย์
10677 เด็กชายณัฐภูมิ  นุตตะโยธิน 2006-08-03 วัดคูยาง
10678 เด็กชายพงศกร  รักพ่วง 2005-04-27 วัดคูยาง
10679 เด็กหญิงสิราศิญา  อัจฉริยเจริญกิจ 2005-11-12 สาธิตฯ
10680 เด็กหญิงชาลิสา  สมบูรณ์ทรัพย์ 2006-04-11 วัดคูยาง
10681 เด็กชายภูวเดช  บุญทวี 2006-01-17 วรนาถวิทยากำเเพงเพชร
10682 เด็กหญิงนภัสสร  พวงรัตน์ 2005-02-05 วรนาถวิทยากำแพงเพชร
10683 เด็กชายธีรวัฒน์  บุญมี 2005-08-09 วรนาถวิทยากำเเพงเพชร


โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817