โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบสมัครโครงการวัชรวิทยา Pre M1 & M4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

  กลับหน้าแรก    
รายงานข้อมูล Pre M.1
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-05-12
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-06
2018-01-05
2018-01-04
รายงานข้อมูล Pre M.4
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-05
2018-01-04


เลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด โรงเรียน พิมพ์ใบสมัคร
40221 นางสาวสุชาภัท  เกษร 2002-08-09 วัชรวิทยา
40222 นายเกษมศิลป์   กุลบุตร 2003-01-02 วัชรวิทยา
40223 เด็กหญิงอารยา  ศรีนิล 2003-05-17 วัชรวิทยา
40224 นายธนดล  ขำหลักร้อย 2002-05-28 วัชรวิทยา
40225 เด็กชายชัยอมร  อินทร์เเก้ว 2003-01-19 วัชรวิทยา
40226 เด็กชายศุภกร  สุภักดี 2003-11-06 วัชรวิทยา
40227 นายศุภกร  สุขสัมพันธ์ 2002-10-04 วัชรวิทยา
40228 นางสาวมนัสนันท์  ราบอาสา 2002-08-09 วัชรวิทยา
40229 นายนิธิวัฒน์  ศรีนันทวัฒน์ 2002-06-09 วัชรวิทยา
40230 นายธนวัฒน์  คงทน 2002-06-25 วัชรวิทยา
40231 นายสุวิจักขณ์  พันธูหอ 2003-01-02 วัชรวิทยา
40232 นายศิริชัย  เกษมสุข 2002-07-25 วัชรวิทยา
40233 นายวรวุฒิ  สันติสำราญวิไล 2002-09-26 วัชรวิทยา
40234 นายพงศ์วรินท์  บุญรอด 2002-08-21 วัชรวิทยา
40235 นายธนกฤต  พันพิพัฒน์ 2002-08-03 วัชรวิทยา
40236 เด็กชายญาณวิทย์  โคตรภักดี 2003-06-29 วัชรวิทยา
40237 เด็กชายภรภัทร  เพ็งจใงาม 2003-04-29 วัชรวิทยา
40238 นางสาวขวัญจิรา  ชาย 2002-08-05 วัชรวิทยา
40239 เด็กหญิงไอยกูล  คำแปงคำ 2003-03-23 วัชรวิทยา
40240 นางสาวสิริวิมล  ทรงศิริ 2002-08-01 วัชรวิทยา
40241 นางสาวชญาดา  อุ่นนุช 2002-10-10 เพ็ชระศึกษา
40242 เด็กหญิงรติรส  เรืองนาราบ 2002-09-17 วัชรวิทยา
40243 นางสาวณัฐทาริกา  เชียงราย 2002-07-07 คลองลานวิทยา
40244 นางสาวนภัสวรรณ  บุญหนัก 2002-09-30 คลองลานวิทยา
40245 เด็กชายฉัตรณรงค์  รักษาสัตย์ 2002-07-14 วัชรวิทยา
40246 นายณัฐวุฒิ  เรื่อศรีจันทร์ 2002-01-03 วัชรวิทยา
40247 เด็กหญิงเกศกนก  หมื่นเทพ 2002-11-14 บ้านทุ่งตาพุก
40248 เด็กหญิงจุฑามาศ  วรนุช 2002-03-09 บ้านทุ่งตาพุก
40249 นายณัฐวุฒิ  จงปลูกกลาง 2002-11-21 วัชรวิทยา


โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817