โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบสมัครโครงการวัชรวิทยา Pre M1 & M4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

  กลับหน้าแรก    
รายงานข้อมูล Pre M.1
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-05-12
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-06
2018-01-05
2018-01-04
รายงานข้อมูล Pre M.4
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-05
2018-01-04


เลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด โรงเรียน พิมพ์ใบสมัคร
10585 เด็กหญิงสิริกาญจน์  เชียงสีทอง 2005-02-19 อุทิศศึกษา
10586 เด็กหญิงภริตา  ปลั่งดี 2005-11-29 อนุบาลกำแพงเพชร
10587 เด็กชายถวิกา  พลอาจ 2005-06-12 อนุลบาลกำเเพงเพชร
10588 เด็กชายธีธัช  รัตนวรกันต์ 2006-05-19 อนุบาลกำแพงเพชร
10589 เด็กหญิงกันยารัตน์  หะขุนทด 2005-10-03 อนุบาลกำแพงเพชร
10590 เด็กชายชลากร   ฟ้าอมรเลิศ 2005-12-26 อนุบาลกำแพงเพชร
10591 เด็กชายศิวัช  จันทรวดี 2005-09-15 อนุบาลกำแพงเพชร
10592 เด็กหญิงบุษรินทร์  หอมเย็น 2005-08-11 อนุบาลกำแพงเพชร
10593 เด็กชายไชยวัฒน์   พันสถิตย์ 2005-07-19 อนุบาลกำแพงเพชร
10594 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินบำรุง 2006-04-20 อนุบาลกำแพงเพชร
10595 เด็กชายชานนท์   ชะมังชัย 0000-00-00 อนุบาลกําเเพงเพชร
10596 เด็กหญิงวรัชยา  ดิษฐเจริญ 2006-02-12 อนุบาลกำแพงเพชร
10597 เด็กหญิงโกลัญญา  อุ้ยวัฒนา 2006-03-26 อนุบาลกำเแพงเพชร
10598 เด็กหญิงจิราพัชร  พรหมทอง 2006-01-26 ิอนุบาลกำแพงเพชร
10599 เด็กชายเกียรติภูมิ  อุดมโชตพิพัฒน์ 2005-08-20 อนุบาลกำเเพงเพชร
10600 เด็กชายรัฐภูมิ  เขียวเกษม 2005-07-08 อนุบาลกําเเพงเพชร
10601 เด็กชายกฤติพงศ์  ถี่ถ้วน 2005-10-14 อนุบาลกำแพงเพชร
10602 เด็กชายสุริยา  อวยล่อง 2005-10-25 อนุบาลกำาแพงเพชร
10603 เด็กชายสรวิชญ์  จันทรวดี 2005-08-15 อนุบาลกำแพงเพชร
10604 เด็กหญิงวรกมล  พันธุ์ละออง 2006-03-13 อนุบาลกำแพงเพชร
10605 เด็กชายวรกร  ธนาโชติวัต 2006-02-15 อนุบาลกำแพงเพชร
10606 เด็กหญิงสิริกร  ชาญชาครสวัสดิ์ 2006-05-18 อนุบาลกำแพงเพชร
10607 เด็กชายวิชชา  วชิรินทราวัฒน์ 2005-11-12 อนุบาลกำแพงเพชร
10608 เด็กชายพีระพัชร  เพชรจันทร์ 2006-05-11 อนุบาลกำแพงเพชร
10609 เด็กหญิงด.ญ.รักษิณา  พุ่มใย 2005-12-28 อนุบาลกำแพงเพชร
10610 เด็กหญิงจิราวรรณ  พุกกำพันธ์ 2006-05-16 อนุบาลกำแพงเพชร
10611 เด็กชายอชิร  ใจชุ่ม 2005-09-29 อนุบาลกำแพงเพชร
10612 เด็กหญิงญาณิศา  นิลกำแหง 2005-09-22 อนุบาลกำแพงเพชร
10613 เด็กชายนิภัทร์  ศุภวัฒน์ 2005-05-10 อนุบาลกำเเพงเพชร
10614 เด็กชายเอกพัฒน์  คำเลิศ 2005-01-13 อนุบาลกำแพงเพชร
10615 เด็กชายภัทรวรรธ  สิงห์โตทอง 2005-08-27 อนุบาลกำแพงเพชร
10616 เด็กหญิงจริญา  มูลเม้า 2005-07-25 อนุบาลกำแพงเพชร
10617 เด็กชายเมธาวี  คำบรรลือ 2005-06-28 อนุบาลกำแพงเพชร
10618 เด็กหญิงเขมนิจณ์  โตมอญ 2006-04-30 อนุบาลกำแพงเพชร
10619 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ทิวารัตนอังกูร 2005-02-24 อนุบาลกำแพงเพชร
10620 เด็กชายจตุพร  สุรเดช 2004-09-27 อนุบาลกำแพงเพชร
10621 เด็กชายเดชาธร  น้อมเศียร 2005-12-14 อนุบาลกำแพงเพชร
10622 เด็กหญิงธนิสร  ทับเอี่ยม 2006-01-09 อนุบาลกำาแพงเพชร
10623 เด็กชายกษิดิศ  บ่อน้อย 2006-04-21 อนุบาลกำแพงเพชร
10624 เด็กชายพิสิฐ  ศรีวิชัยจันทร์ 2005-02-23 อนุบาลกำแพงเพชร
10625 เด็กหญิงศิริจรรญา  โสระฐี 2005-09-20 อนุบาลกำแพงเพชร
10626 เด็กชายธนวัฒน์  จารุจิตร 2006-01-15 อนุบาลกำแพงเพชร
10627 เด็กชายปารมี  สาริมา 2006-04-20 อนุบาลกำแพงเพชร
10628 เด็กหญิงรัตติกาล  สุ่มทรัพย์ 2005-11-24 อนุบาลกำเเพงเพชร
10629 เด็กชายสาริศ  เข็มวัน 2006-01-17 อนุบาลกำแพงเพชร
10630 เด็กชายณัฐวัฒน์  กล้าหาญ 2006-05-22 อนุบาลกำแพงเพชร
10631 เด็กหญิงด.ญ วิรยา   เหมือนอิน 2005-09-22 วรนาถวิทยา
10632 เด็กชายภูอินทัฐญ์  นาคเมฆ 2005-11-25 วัดคูยาง
10633 เด็กชายชยานันต์   มโนภาส 2005-10-17 วัดคูยาง
10634 เด็กหญิงปรายฝน  จินต์สุภาวงศ์ 2005-11-04 วัดคูยาง
10635 เด็กหญิงชวัลรัตน์  คุณนาม 2005-10-25 วัดคุยาง
10636 เด็กหญิงจีรนันท์  จันพุฒ 2006-03-28 วัดคูยาง
10637 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  สายสุวรรณ 2006-01-03 วัดคูยาง
10638 เด็กหญิงลดาวรรณ  พรมมิ 2005-07-19 วัดคูยาง
10639 เด็กชายศราวุฒ  จิตน์สนธ์ 2005-12-09 วัดคูยาง
10640 เด็กชายวิภัฒน์  ทนตะคุ 2006-01-15 วัดคูยาง
10641 เด็กหญิงธัญญารัตน์  มณีพันธุ์ 2006-06-17 วัดคูยาง
10642 เด็กชายพีรวัฒน์  กล่อมเกล่า 2005-09-15 วัดคูยาง
10643 เด็กชายปาโมกข์  ทองใหญ่ 2005-12-11 วัดคูยาง
10644 เด็กหญิงกมลชนก  จินตนานุช 2006-05-19 วัดคูยาง
10645 เด็กหญิงศรัญญา  สุขอร่าม 2006-04-21 วัดคูยาง
10646 เด็กชายรตน  ศรีสุริยสวัสด์ 2006-05-02 วัดคูยาง
10647 เด็กหญิงนภัสสร  ดาษดา 2006-02-14 วัดคูยาง
10648 เด็กชายครรชิต  พุ่มใย 2005-07-18 วัดคูยาง
10649 เด็กหญิงนวพรรษ  มะโนสา 2005-08-15 วัดคูยาง
10650 เด็กชายรชต  วิศาลศักดิ์ 2005-10-02 วัดคูยาง
10651 เด็กหญิงณภัทร  ทัศนวิจิตรพันธ์ 2005-07-18 วัดคูยาง
10652 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดาษดา 2006-02-14 วัดคูยาง
10653 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชนะบุญ 2005-10-15 วัดคูยาง
10654 เด็กหญิงปาณิสรา  สมรภูมิ 2006-01-04 วัดคูยาง
10655 เด็กหญิงสุภัชชา  รอดเหลือ 2006-04-18 วัดคูยาง
10656 เด็กหญิงธารวิมล  ยิ่งคิด 2006-02-15 วัดคูยาง
10657 เด็กหญิงพีรดา  ยิ้มโรจน์ 2005-11-03 วัดคูยาง
10658 เด็กหญิงปวริสา  เครือโป้ 2005-09-15 วัดคูยาง
10659 เด็กหญิงภันทิลา   กล่ำภู่ 2006-06-18 วัดคูยาง
10660 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  สังข์วีระ 2006-06-12 วัดคูยาง
10661 เด็กหญิงพรไพลิน  พันธุมนันท์ 2005-08-10 วัดคูยาง
10662 เด็กหญิงฑิฆัมพร  เมืองเเสน 2005-04-03 วรนาถวิทยากำเเพงเพชร
10663 เด็กหญิงนภัสรา  อรุณยา 2005-05-24 วรนาถวิทยากำเเพงเพชร
10664 เด็กหญิงณัฐกมล   ปิ่นแก้ว 2005-11-13 วรนาถวิทยากำแพงเพชร
10665 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  ศรีหนองเม็ก 2006-01-16 วรนาถวิทยากำเเพงเพชร
10666 เด็กหญิงจารุวรรรณ  ยอดวิถี 2006-03-14 วรนาถวิทยากำเเพงเพชร
10667 เด็กหญิงแก้วอัจริยา  ชื่นเมือง 2006-01-28 วรนาถวิทยากำแพงเพชร
10668 เด็กหญิงชาลิตา  เจริญไทย 2005-04-28 วรนาถวิทยากำแพงเพชร
10669 เด็กชายกีรติ  อินทรเกษม 2005-07-25 สาธิตฯ
10670 เด็กชายบุณยกร  ศรีนวล 2006-01-26 สาธิตฯ
10671 เด็กหญิงสิราภรณ์  วันจิ๋ว 2006-04-12 วรนาถวิทยากำเเพงเพชร
10672 เด็กชายรชต  ทองทิน 2005-10-29 สาธิตราชภัฎกำแพงเพชร


โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817