โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบสมัครโครงการวัชรวิทยา Pre M1 & M4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

  กลับหน้าแรก    
รายงานข้อมูล Pre M.1
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-05-12
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-06
2018-01-05
2018-01-04
รายงานข้อมูล Pre M.4
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-05
2018-01-04


เลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด โรงเรียน พิมพ์ใบสมัคร
40181 เด็กชายพลกฤต  อินหลวง 2003-01-20 วัชรวิทยา
40182 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชารี 0000-00-00 วัชรวิทยา
40183 นางสาวนววรรณ  กันเกลา 2002-12-09 วัชรวิทยา
40184 เด็กหญิงชญานี  พงษ์ผ่องพูล 2002-11-22 วัชรวิทยา
40185 เด็กหญิงน้ำพลอย  พีระพันธ์ 2003-03-23 วัชรวิทยา
40186 เด็กหญิงขนิษฐา  แซ่ตั้ง 2003-02-10 วัชรวิทยา
40187 นางสาววริษา  จูงวงษ์สุข 2002-09-04 วัชรวิทยา
40188 เด็กหญิงชนาพร  ดีใจ 2002-12-24 วัชรวิทยา
40189 นางสาวมณัฐศิกาญจ์  ทับยา 2002-06-27 วัชรวิทยา
40190 นางสาวกรรณิการ์   เเหลมหลัก 2002-01-21 วัชรวิทยา
40191 นางสาวศศิวิมล  มากเล่ง 2002-06-29 วัชรวิทยา
40192 เด็กหญิงอารยา  เฟื่องจันทร์ 2003-05-15 วัชรวิทยา
40193 เด็กหญิงเหมือนฝัน  จริยาจินดาเสถียร 2003-04-24 วัชรวิทยา
40194 เด็กหญิงเอษรา  บร์อชมัน 2003-10-06 วัชรวิทยา
40195 เด็กหญิงแพรวา   ประพันธ์ 2003-05-13 วัชรวิทยา
40196 นางสาวธนพร  อินทร์โพธิ์ 2002-10-18 วัชรวิทยา
40197 นายธีรพัฒน์  คำเหลือง 2002-05-28 วัชรวิทยา
40198 นางสาวกัญญารัตน์  โยชนะ 2002-09-06 วัชรวิทยา
40199 เด็กหญิงชญากาณฑ์  เฮงสุวรรณ 2003-04-25 วัชรวิทยา
40200 เด็กหญิงจิรัชยา  กันทวี 2002-12-21 วัชรวิทยา
40201 เด็กหญิงปริยากร  เกตุสวัสดิ์ 2003-05-22 วัชรวิทยา
40202 นางสาวหิรัณยา  จันทรังษี 2002-06-12 วัชรวิทยา
40203 เด็กหญิงสุณัชชา  พิทักษ์สังข์ 2003-06-10 วัชรวิทยา
40204 นางสาวภัทรวดี  เมธาสถิตย์ 2002-09-03 วัชรวิทยา
40205 นางสาวธัญทิชา  ยุติธรรมสถิต 2002-09-10 วัชรวิทยา
40206 เด็กชายภูมิภัทร  สุระหิรัญ 2002-09-13 วัชรวิทยา
40207 เด็กชายธณภัทร  แก้วลังกา 2003-06-30 วัชรวิทยา
40208 เด็กหญิงสุชาริณีย์  พัทวี 2003-04-12 นครไตรตรึงษ์
40209 นางสาวมนต์ทิญา  ฤทธิ์ศักดิ์ 2003-01-19 คลองลานวิทยา
40210 เด็กหญิงปริชญา  กริชน้อย 2003-06-12 คลองลานวิทยา
40211 เด็กหญิงมัณฑนา  แป้นจันทร์ 2002-08-22 บ้านทุ่งตาพุก
40212 เด็กชายธารทิพย์  ชมชื่น 2003-01-25 วัชรวิทยา
40213 เด็กหญิงสุภาวดี  ครองสมบัติ 2002-07-26 บ้านทุ่งตาพุก
40214 เด็กหญิงธีรดา  มานุช 2002-09-16 สูงเนิน
40215 เด็กชายอรรณพ  สุดไทย 2003-03-25 วัชรวิทยา
40216 เด็กหญิงจุฑามาศ  เวียงไชย 2003-01-03 เพ็ชระศึกษา
40217 เด็กหญิงชญาดา  อุ่นนุช 2002-10-08 เพ็ชระศึกษา
40218 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กลัดอยู่ 2003-02-18 เพ็ชระศึกษา
40219 นายปรเมษฐ์  พิสัยวรกุล 2002-01-08 วัชรวิทยา
40220 นายอภิรักษ์  รักเกื้อ 2003-05-09 วัชรวิทยา


โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817