โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบสมัครโครงการวัชรวิทยา Pre M1 & M4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

  กลับหน้าแรก    
รายงานข้อมูล Pre M.1
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-05-12
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-06
2018-01-05
2018-01-04
รายงานข้อมูล Pre M.4
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-05
2018-01-04


เลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด โรงเรียน พิมพ์ใบสมัคร
10387 เด็กชายกวีพงษ์  พุ่มพิศ 2006-03-02 เจริญสุขอุดมวิทยา
10388 เด็กชายพิชญุตม์  บูรกิจภาชัย 2005-06-28 สาธิตฯ
10389 เด็กชายพีรกฤตย์  ทองขำ 2005-09-03 เจริญสุขอุดมวิทยา
10390 เด็กชายกัลยรัตน์  อุไรศรี 2005-12-12 เจริญสุขอุดมวิทยา
10391 เด็กชายนันทิพัฒน์  นาคสนธิ์ 2005-10-30 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
10392 เด็กชายรพีภัทร  จวงจันทร์ 2006-01-14 เจริญสุขอุดมวิทยา
10393 เด็กชายชุติมา  อุ่นทา 2005-11-11 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
10394 เด็กชายปิติ  อ้นบางเขน 2005-09-29 วัดคูยาง
10395 เด็กหญิงจารุกร  วิริยะไกรศรีกุล 2005-08-18 วัดคูยาง
10396 เด็กหญิงรุ่งนภา  พงษ์ดี 2005-10-01 วัดคูยาง
10397 เด็กหญิงภคพร  ปานคำ 2006-05-25 วัดคูยาง
10398 เด็กหญิงกชพรรณ  ครองวงษ์ 2006-01-05 วัดคูยาง
10399 เด็กชายศุภกิจ  ปรางค์ศรี 2006-01-13 วัดคูยาง
10400 เด็กหญิงณัฐชญา  ร้ายศรี 2005-08-18 วัดคูยาง
10401 เด็กชายธนชัย  แซ่ฮ้อ 2006-03-20 วัคูยาง
10402 เด็กชายภัทรพงษ์  เจนสาริกร 2006-01-23 วัดคูยาง
10403 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เลี้ยงเลข 2006-02-19 วัดคูยาง
10404 เด็กหญิงปนัสยา  สังข์ศิลป์ชัย 2006-01-21 วัดคูยาง
10405 เด็กหญิงธัญชนก   อินทรโส 2005-04-04 วัดคูยาง
10406 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ญาณจันทร์ 2006-03-16 วัดคูยาง
10407 เด็กชายหัสวีร์  เจริญพงษ์พาณิช 2006-03-09 วัดคูยาง
10408 เด็กหญิงธนวรรณ  ศักดิ์สูง 2006-07-17 วัดคูยาง
10409 เด็กชายเมธวิน  วงษ์พันธ์ 2005-10-04 วัดคูยาง
10410 เด็กหญิงปีย์รดา  ขัตติวงษ์ 2006-02-14 วัดคูยาง
10411 เด็กหญิงประภัสรา  สุวรรณสิงห์ 2005-06-28 วัดคูยาง
10412 เด็กชายสุวรรณภูมิ  แสงเมล์ 2006-09-28 วัดคูยาง
10413 เด็กชายรัฐภูมิ  กิวิพันธุ์ 2005-11-23 วัดคูยาง
10414 เด็กชายนที  ประเสริฐ 2005-09-12 วัดคูยาง
10415 เด็กหญิงเกษร  บุญเลิศ 2006-01-11 วัดคูยาง
10416 เด็กหญิงณัฐฐาฎา  แยบยล 2005-09-28 วัดคูยาง
10417 เด็กหญิงภณิดา  เจริญสุข 2005-06-21 วัดคูยาง
10418 เด็กหญิงนัฏฐมณี  สนธิพงษ์ 2006-02-21 วัดคูยาง
10419 เด็กชายมังกร  ดวงสามี 2005-08-22 วัดคูยาง
10420 เด็กหญิงภัทราพร  พลเวียง 2005-09-06 วัดคูยาง
10421 เด็กชายอภิสิทธิ์  เถื่อนวงษ 2005-12-05 วัดคูยาง
10422 เด็กชายกิตติภูมิ   ยะสินธ์ 2005-08-19 วัดคูยาง
10423 เด็กชายพิรสิษฐ์  โพธิ์มาก 2006-04-20 วัดคูยาง
10424 เด็กชายภัทราวุธ  แผนดี 2005-07-26 วัดคูยาง
10425 เด็กหญิงธณัญญา  หาญชัยภูมิ 2005-07-19 วัดคูยาง
10426 เด็กหญิงมุฑิตา  เปรมกมล 2005-05-03 วัดคูยาง
10427 เด็กหญิงพิชชานันนท์   ทริตชาติ 2005-09-25 วัดคูยาง
10428 เด็กหญิงธณัทอร  เจิมจรุง 2005-05-09 วัดคูยาง
10429 เด็กหญิงอัญชิสา  นิยมชัย 2005-10-26 วัดคูยาง
10430 เด็กหญิงมัชธิกานต์    ถาวร 2005-06-17 วัดคูยาง
10431 เด็กหญิงณัฐฐาฎา  แยบยล 2005-09-28 วัดคูยาง
10432 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สุริยะลังกา 2005-04-27 เจริญสุขอุดมวิทยา
10433 เด็กชายกองพล  มงคลหัตถี 2006-05-06 วัดคูยาง
10434 เด็กชายพงศกร  เหมือนอ่อง 2005-05-30 วัดคูยาง
10435 เด็กชายณัฐวุฒิ  อิ่มชาวสวน 2005-06-01 วัดคูยาง
10436 เด็กชายศราวุธ  ทาคำ 2004-12-24 วัดคูยาง
10437 เด็กหญิงสุกฤตา  นาคคุ้ม 2004-06-10 วัดคูยาง
10438 เด็กชายบัณฑิต  วงษ์ฟู 2005-05-06 วัดคูยาง
10439 เด็กหญิงวิชญาดา  เพ็ชรกล่ำ 2005-10-09 วัดคูยาง
10440 เด็กชายวรัญญา  จันทร์ศรี 2005-07-28 เจริญสุขอุดมวิทยา
10441 เด็กชายวรชาติ  แก้วฉิมมา 2005-10-15 เจริญสุขอุดมวิทยา
10442 เด็กชายชนกันต์  น้อยนาช 2005-08-09 เจริญสุขอุดมวิทยา
10443 เด็กชายธนภพ  ขาวโต 2006-06-16 เจริญสุขอุดมวิทยา
10444 เด็กชายสทานน  โชติจันทึก 2006-03-10 เจริญสุขอุดมวิทยา
10445 เด็กหญิงอัจฉริญา  สมบูรณ์ศิิลป์ 2006-01-14 เจริญสุขอุดมวิทยา
10446 เด็กหญิงอาทิตยา  หวานรอบรู้ 2005-11-13 เจริญสุขอุดมวิทยา
10447 เด็กชายพิมพ์ผกา  โพธิ์ศรี 2005-09-14 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
10448 เด็กชายคณิศร   ปาณะคำ 2006-04-27 เจริญสุขอุดมวิทยา
10449 เด็กชาย้่รัฐภูมิ  ขุนพิลึก 2005-09-15 เจริญสุขอุดมวิทยา
10450 เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีม่วง 2005-10-08 เจริญสุขอุดมวิทยา
10451 เด็กชายกิติพงษ์  หลิ่มสืบ 2006-01-06 เจริญสุขอุดมวิทยา
10452 เด็กชายมงคล  สุขจุ้ย 2005-09-22 เจริญสุขอุดมวิทยา
10453 เด็กชายฐิติกร  พงษา 2005-09-20 เจริญสุขอุดมวิทยา
10454 เด็กหญิงณัฐนิชา  พวงมี 2005-08-05 เจริญสุขอุดมวิทยา
10455 เด็กหญิงไอริณ  คำทูม 2006-03-28 วัดคูยาง
10456 เด็กหญิงนิภาพร  ตันใจ 2006-01-22 เจริญสุขอุดมวิทยา
10457 เด็กหญิงนงนภัส  เอี่ยมสอาด 2005-08-01 วัดคูยาง
10458 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสุวงษ์ 2006-05-25 วัดคูยาง
10459 เด็กหญิงศิริประภา  เวียงวิเศษ 2005-11-09 วัดคูยาง
10460 เด็กหญิงกันต์หทัย  บางพาน 2005-09-19 วัดคูยาง
10461 เด็กหญิงพิมพกานต์  อินทพงษ์ 2006-01-08 วัดคูยาง
10462 เด็กหญิงเกวลิน  ภู่สีทอง 2005-10-09 วัดคูยาง
10463 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจกันทา 2005-11-17 วัดคูยาง
10464 เด็กหญิงสุรัตนวดี  รอดกสิกรรม 2005-06-08 วัดคูยาง
10465 เด็กหญิงจนาพร  ชัยพิทักษ์ 2005-06-01 วัดคูยาง
10466 เด็กหญิงเมษา  วรรณสิงห์ 2006-04-05 วัดคูยาง
10467 เด็กหญิงสุธาสินี  พรมมาตร์ 2006-02-24 วัดคูยาง
10468 เด็กชายคณาพงษ์  แสงแก้ว 2005-12-30 วัดคูยาง
10469 เด็กหญิงสุรีย์มาศ  จิตรเเจ้ง 2006-02-16 วัดคูยาง
10470 เด็กชายอิทธิพล  ยาสกุล 2006-02-02 วัดคูยาง
10471 เด็กหญิงนภัสสร  โคสอน 2006-04-03 วัดคูยาง
10472 เด็กชายธนัชพนธ์  กันอุไร 2006-03-03 วัคคูยาง
10473 เด็กหญิงกชนันท์  พรหมวิหาร 2005-09-16 วัดคูยาง
10474 เด็กหญิงกลินผกา   รักพงษ์ 2006-01-02 วัดคูยาง
10475 เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์กวาง 2005-10-03 วัดคูยาง
10476 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เชื้อสายสิทธิ์ 2005-06-22 วัดคูยาง
10477 เด็กชายธนาสิน  นิลกำแหง 2006-01-24 วัดคูยาง
10478 เด็กชายชิษณุพงศ์  ฉวางวงศานุกุล 2006-03-31 วัดคูยาง
10479 เด็กหญิงธัญวรรณ  รอดตาด 2006-05-23 วัดคูยาง
10480 เด็กชายสุรเชษฐ์  นุกูลอุดมพานิชย์ 2005-07-15 วัดคูยาง
10481 เด็กชายกรภัทร  บุญเกิด 2006-01-30 วัดคูยาง
10482 เด็กหญิงธนารีย์  แปลกไป 2005-07-26 วัดคูยาง
10483 เด็กหญิงลักษณษพร  ฉิมพุฒ 2006-02-15 วัดคูยาง
10484 เด็กชายอรรถพล  รุ่งเเจ้ง 2006-05-01 วัดคูยาง
10485 เด็กชายศิลารักษ์  นายกต้น 2006-04-20 วัดคูยาง
10486 เด็กชายวีรภัทร  ปัททุม 2006-07-23 วัดคูยาง
10487 เด็กชายศุภกร  คำเขียว 2006-03-02 วัดคูยาง
10488 เด็กหญิงชนิดาภา  อินแก้ว 2005-11-18 วัดคูยาง
10489 เด็กชายบวรลักษณ์  บดีรัฐ 2005-09-01 วัดคูยาง
10490 เด็กชายภัทรพงษ์  โภชนา 2005-06-21 วัดคูยาง
10491 เด็กชายฐิติพันธ์  เจตเกษกิจ 2005-01-14 วัดคูยาง
10492 เด็กชายวริทธินันท์  เลิศไกร 2006-01-04 วัดคูยาง
10493 เด็กหญิงนราวรรณ  อินทร์เอี่ยม 2005-01-07 เจริญสุขอุดมวิทยา
10494 เด็กชายปรัญานนท์  แจ่มหม้อ 2005-05-08 วัดคูยาง
10495 เด็กหญิงอรศิญา  สุขดี 2005-11-25 วัดคูยาง
10496 เด็กชายสรวิชญ์  เพ็ญต่าย 2004-09-22 วัดคูยาง
10497 เด็กหญิงกรกนก  ซันไล 2005-09-12 วัดคูยาง
10498 เด็กชายรัชภูมิ  แจ้งเอี่ยม 2005-12-25 วัดคูยาง
10499 เด็กชายไกรกวิน  คงสิบ 2005-12-30 วัดคูยาง
10500 เด็กชายธนวัฒน์  พันธุ์โต 2004-04-11 เจริญสุขอุดมวิทยา
10501 เด็กชายณัฎฐ์วัฒน์  ชุ่มเขียวดี 2006-03-20 เจริญสุขอุดมวิทยา
10502 เด็กชายภิมราพันธ์   เจียงจันทร์ 2005-07-08 เจริญสุขอุดมวิทยา
10503 เด็กชายอัครวัฒน์   อ่อนสุวรรณากูล 2005-11-07 อนุบาลกำแพงเพชร
10504 เด็กหญิงทิพย์น้ำหนึ่ง    เย็นนที 2005-11-14 อนุบาลกำแพงเพชร
10505 เด็กชายภูริวัฒน์   พยอม 2005-08-17 อนุบาลกำแพงเพชร
10506 เด็กหญิงปพิชญา   ประหา 2006-04-04 อนุบาลกำแพงเพชร
10507 เด็กหญิงณัฐรินีย์   สิงห์คำโล 2005-12-27 อนุบาลกำแพงเพชร
10508 เด็กหญิงปัณฑารีย์   รัชตรุ่งโรจน์กุล 2006-03-23 อนุบาลกำแพงเพชร
10509 เด็กหญิงพิชญา   กุลกิจวโรภาส 2006-03-23 อนุบาลกำแพงเพชร
10510 เด็กหญิงมนปรียา   อ่ำเจริญ 2006-03-12 อนุบาลกำแพงเพชร
10511 เด็กชายกรภัทร์   เนินพลับ 2005-03-14 อนุบาลกำแพงเพชร
10512 เด็กชายภูริภัทร   ศรีสุข 2005-08-01 อนุบาลกำแพงเพชร
10513 เด็กหญิงวรางคณา  กลัดกลีด 0000-00-00 สาธิตฯ
10514 เด็กชายณัฐพล  ศักดิ์สนธ์ 2004-12-16 เจริญสุขอุดมวิทยา
10515 เด็กหญิงปัณณภัสร์  อริยชัยอัมพร 0000-00-00 อนุบาลกำแพงเพชร
10516 เด็กหญิงชลิตตา  ห่านวิไล 0000-00-00 อนุบาลกำแพงเพชร
10517 เด็กชายอภิสิทธิ์  ขอนทอง 0000-00-00 อนุบาลกำแพงเพชร
10518 เด็กหญิงกุลปริยา  รามัญ 0000-00-00 อนุบาลกำแพงเพชร
10519 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญเชิญ 0000-00-00 อนุบาลกำแพงเพชร
10520 เด็กหญิงโยษิตา  ลีลาวดี 0000-00-00 อนุบาลกำแพงเพชร
10521 เด็กหญิงพรหมพร  เนื้อไม้ 0000-00-00 อนุบาลกำแพงเพชร
10522 เด็กชายกฤตกร  ชูศรี 0000-00-00 อนุบาลกำแพงเพชร
10523 เด็กชายณัฐวัตร  วิเวก 2006-02-13 วัดคุยาง
10524 เด็กชายนราวิชญ์  ทิศลา 2006-01-10 วัดคูยาง
10525 เด็กชายกมลภพ  บุญมา 2006-05-05 วัดคูยาง
10526 เด็กชายกิตติภณ  หนูอิ่ม 2005-02-02 วัดคูยาง
10527 เด็กชายวีรชัย  พุ่มเกษม 2006-04-08 วัดคูยาง
10528 เด็กชายนราธิป  เศรษฐะ 2005-12-13 วัดคูยาง
10529 เด็กชายอภิชาติ  พุ่มใย 2005-07-31 วัดคูยาง
10530 เด็กหญิงกชกร  โมราราย 2006-01-30 วัดคูยาง
10531 เด็กชายพิมแพทาย  พันธุมาตย์ 0000-00-00 โรงเรียนอุทิศศึกษา
10532 เด็กหญิงกัญชพร  ทาวงศ์ษา 2005-04-08 วัดคูยาง
10533 เด็กหญิงวราภรณ์  อินราช 2005-05-30 วัดคูยาง
10534 เด็กหญิงณัฐธิดา  เนตรชุ่ม 2006-03-03 วัดคูยาง
10535 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นาคน้อย 2018-01-29 วัดคูยาง
10536 เด็กชายธนดล  สีลาน 2005-08-04 วัดคูยาง
10537 เด็กชายภูริทัต  ปีแว่น 2004-05-14 วัดคูยาง
10538 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บริวาทย์ 2006-03-22 วัดคูยาง
10539 เด็กชายคชาพันธ์  วงษ์น้อย 2006-02-03 วัดคูยาง
10540 เด็กหญิงกรกช  ดาบชัยศรี 2006-03-06 วัดคูยาง
10541 เด็กหญิงอมรรัตน์  กันหาคำ 2005-07-17 วัดคูยาง
10542 เด็กหญิงสุภาวดี  คุ้มสุวรรณ์ 2005-06-10 วัดคุยาง
10543 เด็กชายสุริยกรณ์  พุ่มน้อย 2005-02-05 วัดคูยาง
10544 เด็กชายรัฐศาสตร์  แมลงภู่ 2004-04-25 วัดคูยาง
10545 เด็กชายเด็กหญิงวรรณฤดี  ศรีนาม 2006-01-19 เจริญสุขอุดมวิทยา
10546 เด็กชายสุพัตรา  จันทรวดี 2018-06-28 เจริญสุขอุดมวิทยา
10547 เด็กชายนันทัวฒ์น  นิลใย 0000-00-00 เจริิญสุขอุดมวิทยา
10548 เด็กชายมาริษา  หลวงมณี 2005-11-01 เพ็ชระศึกษา
10549 เด็กหญิงนภัสสร  สายเครือวงค์ 2006-01-23 อนุบาลคลองลาน
10550 เด็กชายกฤตภาส   ศรีสุธา 2006-04-01 อนุบาลกำแพงเพชร
10551 เด็กชายชุติพงศ์  ศาสตร์เชื้อ 2005-10-25 วรนาถวิทยากำเเพงเพชร
10552 เด็กชายพีรพงษ์  อ่อนทอง 2548-10-18 เพ็ชระศึกษา
10553 เด็กชายตันติกร  บัวอ่อน 2004-09-28 อุทิศศึกษา
10554 เด็กชายนวินดา  นุชอยู่ 2005-12-17 สาธิต
10555 เด็กหญิงนวินดา  นุชอยู่ 2005-12-17 สาธิต
10556 เด็กหญิงฉันชนก  พิกุลทอง 2006-04-07 สาธิต
10557 เด็กหญิงเพชรลดา  ชูศิลป์ 2006-05-06 บ้านพรานกระต่าย
10558 เด็กหญิงวาเศรษฐี  เรืองเพชร 2005-10-07 วัดคูยาง
10559 เด็กชายณัฐพล  ฟองจำ 2006-03-25 บ้านน้ำดิบ "ศรีกำแพงอุปถัมภ์"
10560 เด็กชายคุณัฏฐ์  วิชาพร 2548-09-07 อนุบาลกำแพงเพชร
10561 เด็กชายสิปปกร  ทองนุ่ม 2549-02-23 อนุบาลกำแพงเพชร
10562 เด็กชายนพรุจ  เสาวรส 2548-12-27 อนุบาลกำแพงเพชร
10563 เด็กชายธนาชิต  ไพโรจน์ 2549-02-10 อนุบาลกำแพงเพชร
10564 เด็กชายปภังกร  วรเชษฐบัญชา 2548-10-09 อนุบาลกำแพงเพชร
10565 เด็กชายฆเนศปกร  รักษาริกิจ 2548-12-25 อนุบาลกำแพงเพชร
10566 เด็กชายหฤษฏ์   เพชรเภรี 2548-09-08 อนุบาลกำแพงเพชร
10567 เด็กชายสุประมาณ  กาเผือก 2548-08-18 อนุบาลกำแพงเพชร
10568 เด็กชายสิทธิโชค  ดิษกร 2548-08-20 อนุบาลกำแพงเพชร
10569 เด็กชายนันท์นภัส  รจนา 2549-01-16 อนุบาลกำแพงเพชร
10570 เด็กชายเพชราวรรณ  นึกรักษ์ 2548-09-08 อนุบาลกำแพงเพชร
10571 เด็กหญิงณีรนุช  แซ่เอี้ยะ 2548-12-15 อนุบาลกำแพงเพชร
10572 เด็กชายพิมพ์พิชชา  สอนเสือ 2548-11-03 อนุบาลกำแพงเพชร
10573 เด็กหญิงสิริกาญจน์  มากกุญชร 2549-07-09 อนุบาลกำแพงเพชร
10574 เด็กหญิงสิริกร  สถาพร 2549-03-02 อนุบาลกำแพงเพชร
10575 เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริธรรมพันธ์ 2549-01-11 อนุบาลกำแพงเพชร
10576 เด็กหญิงณิชากร  บุญยืน 2549-07-13 อนุบาลกำแพงเพชร
10577 เด็กหญิงปาณิสรา  โปทา 2548-07-12 อนุบาลกำแพงเพชร
10578 เด็กหญิงภัทรวดี  มีมั่น 2549-07-01 อนุบาลกำแพงเพชร
10579 เด็กหญิงญาดา  ไพฑูรย์ 2548-12-11 อนุบาลกำแพงเพชร
10580 เด็กหญิงณัฏกฤตา  ดวงปัญญาสว่าง 2548-07-24 อนุบาลกำแพงเพชร
10581 เด็กหญิง คชาภรณ์   ขาวนวล 2006-05-28 วรนาถวิทยากำแพงเพชร
10582 เด็กชาย คชาภรณ์   ขาวนวล 2006-05-28 วรนาถวิทยากำแพงเพชร
10583 เด็กชายด.ช ภูมิมินทร์  แก้วธิติธาดา 0000-00-00 สาธิต
10584 เด็กหญิงศุภิสรา  ก้อนทอง 2006-02-09 สาธิตราชภัฏกำแพงเพชร


โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817