โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบสมัครโครงการวัชรวิทยา Pre M1 & M4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

  กลับหน้าแรก    
รายงานข้อมูล Pre M.1
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-05-12
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-06
2018-01-05
2018-01-04
รายงานข้อมูล Pre M.4
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-05
2018-01-04


เลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด โรงเรียน พิมพ์ใบสมัคร
40106 นายไททัศน์  กันทา 2002-02-24 วัชรวิทยา
40107 นางสาวเมษยา  พุ่มน้อย 2002-04-09 วัชรวิทยา
40108 เด็กหญิงนวินดา  เดชะผล 2003-04-02 วัชรวิทยา
40109 เด็กชายอัฐพล  บุษบก 2003-04-28 วัชรวิทยา
40110 เด็กชายธวัชชัย  ศรีปิ่นเป้า 2003-03-25 วัชรวิทยา
40111 นางสาวจิราวรรณ  คงอยู่ 2002-09-03 วัชรวิทยา
40112 นางสาวจุฑามณี  อินทร์สำราญ 2002-10-06 วัชรวิทยา
40113 เด็กหญิงภัคจิรา  หลวงฤทธิ์ 2003-01-07 วัชรวิทยา
40114 นายภาคภูมิ  สอนสติ 2002-09-26 วัชรวิทยา
40115 นางสาวปาริชาติ  ปันสีคำ 2002-10-23 วัชรวิทยา
40116 เด็กหญิงกรพินธ์  มณีจำรัสรัตน์ 2003-03-05 วัชรวิทยา
40117 นายสารินทร์  เสริมจันทร์ 2002-01-02 วัชรวิทยา
40118 นางสาวชนิกา  กันปี 2002-07-23 วัชรวิทยา
40119 นางสาวพัชนีย์พร  ทองชื่น 2002-10-31 วัชรวิทยา
40120 นางสาวศรินดา  ขุมเพชร 2002-09-26 วัชรวิทยา
40121 นางสาวพัชราภรณ์  โพธิ์จันทร์ 2002-10-03 วัชรวิทยา
40122 เด็กหญิงบัณฑิตา  หล้าเมือง 2003-07-22 วัชรวิทยา
40123 นายชนกชนม์  ศรีกุญชร 2002-02-11 วัชรวิทยา
40124 เด็กหญิงศิริวรรณ  สุราวุธ 2003-03-28 วัชรวิทยา
40125 นายสรายุทธ์  คำเหลือง 2002-08-21 วัชรวิทยา
40126 นางสาวชฎาภรณ์  ยาสา 2002-11-14 วัชรวิทยา
40127 นางสาวรัชดาภร  สิงห์เถื่อน 2002-03-09 วัชรวิทยา
40128 เด็กชายอัครวินท์  พิริยะสกุลบัณฑิต 2003-03-05 วัชรวิทยา
40129 นายอรรคชิน  จันทานานนท์ 2002-07-08 วัชรวิทยา
40130 นายจิตรภาณุ  มุสิกเสถียร 2002-07-21 วัชรวิทยา
40131 นางสาวนภสร  แจ้งอิ่ม 2002-11-18 วัชรวิทยา
40132 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  จันพุฒ 2003-03-31 วัชรวิทยา
40133 เด็กหญิงณัฐณิชา  มะโน 2003-03-27 วัชรวิทยา
40134 นางสาวปภาวรินท์  บดีรัฐ 2002-11-24 วัชรวิทยา
40135 เด็กหญิงชลธิชา  ช่วยไธสง 2003-07-28 วัชรวิทยา
40136 นางสาวจิรนันท์  เทียนสู 2003-01-07 วัชรวิทยา
40137 นางสาวนวพรรษ  สุสระ 2002-08-26 วัชรวิทยา
40138 นางสาวสุธารีรัตน์  ชาติไกรบัญชา 2002-04-24 วัชรวิทยา
40139 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ภูโอบ 2003-02-19 วัชรวิทยา
40140 เด็กหญิงพร้อมพักตร์   เป็นสุข 2003-02-15 วัชรวิทยา
40141 นางสาวศิริวรรณ์  ตาคะ 2002-04-17 วัชรวิทยา
40142 เด็กหญิงอมรรัตน์  เกราะเพชร 2003-05-25 วัชรวิทยา
40143 นางสาวอัมพวัน  ผวาผดุง 2002-06-09 วัชรวิทยา
40144 เด็กชายชลิตา  รังผึ้ง 2002-06-18 วัชรวิทยา
40145 เด็กหญิงธนาวัฒน์  รอดไทยสงค์ 2003-03-10 วัชรวิทยา
40146 นางสาวทนวรรณ  นิลพัด 2002-04-22 พรานกระต่ายพิทยาคม
40147 นางสาวนิธิกานต์  พรมมาก 2002-03-11 พรานกระต่ายพิทยาคม
40148 นางสาวแพรทิพย์  กระต่ายทอง 2545-05-29 พรานกระต่ายพิทยาคม
40149 เด็กชายอนุรักษ์  รอดหงษ์ทอง 2546-04-08 วัชรวิทยา
40150 นางสาวเบญจมาภรณ์  สังเกตใจ 2002-11-14 พรานกระต่ายพิทยาคม
40151 นางสาวพชรวรรณ  บัวผัน 2002-06-03 วัชรวิทยา
40152 นางสาวพัชรินภรณ์  ใจเเสน 2002-06-20 วัชรวิทยา
40153 เด็กหญิงปราญชลี  แสงสุวรรณ์ 2003-08-26 วัชรวิทยา
40154 นางสาวฐิตวันต์  เกตุแก้ว 2002-03-17 วัชรวิทยา
40155 นางสาวธิติมา  บุญชื่น 2002-12-06 วัชรวิทยา
40156 เด็กหญิงนิชากร  บุญเปรม 2003-03-14 วัชรวิทยา
40157 เด็กหญิงทิพยภัสสร์  ถังทอง 2003-04-22 วัชรวิทยา
40158 เด็กชายชัชดล  ประสิทธิเมตต์ 2003-01-14 วัชรวิทยา
40159 เด็กชายเจษฎากร  ยั่งยืน 2003-02-27 วัชรวิทยา
40160 เด็กหญิงกุลนาถ  ภูโอบ 2003-02-19 วัชรวิทยา
40161 เด็กหญิงกนกพร  เศรษฐกิจ 2003-02-06 วัชรวิทยา
40162 นางสาวโสพัสวฎี  บุญมี 2002-10-17 วัชรวิทยา
40163 เด็กหญิงณหทัย  ใจหาญ 2003-01-20 วัชรวิทยา
40164 เด็กหญิงภัทรากร  คำวิเศษ 2002-12-11 วัชรวิทยา
40165 นางสาวกุลธิดา  ดวงบุบผา 2002-11-02 วัชรวิทยา
40166 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  มะลิพรม 2002-10-31 พรานกระต่ายพิทยาคม
40167 เด็กหญิงธัญชนก  นาคสุก 2003-03-15 วัชรวิทยา
40168 นางสาวภัทรภร  คำภูคำ 2002-03-18 คลองลานวิทยา
40169 นางสาวภัทรนันท์  ศรีสังวาลย์ 2002-10-02 วัชรวิทยา
40170 นางสาวปาริชาติ  สังวาลวงศ์ 2002-11-03 คลองลานวิทยา
40171 นางสาวปาริฉัตร  สังวาลวงศ์ 2002-11-03 คลองลานวิทยา
40172 เด็กหญิงมธุรดา  ชูม่วง 2002-10-06 วัชรวิทยา
40173 เด็กหญิงกมลรัตน์   ปั้นนาค 2003-06-29 วัชรวิทยา
40174 เด็กหญิงณิชนันท์  นุสณท์ 2002-09-13 นครไตรตรึงษ์
40175 นางสาวบุญญนุช  ทองคุ้ม 2002-10-08 กำแพงเพชรพิทยาคม
40176 เด็กหญิงปานกมล   ชุมภู 2002-11-23 วัชรวิทยา
40177 นายวงศธร  ลาภวิสุทธิสาโรจน์ 2003-03-11 วัชรวิทยา
40178 นายตุลวิชญ์  คำสมบูรณ์ 2002-10-01 วัชรวิทยา
40179 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทิพย์พิมาน 2003-07-25 วัชรวิทยา
40180 เด็กชายพงษ์พิชิต  หายะชู 2003-01-25 วัชรวิทยา


โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817