โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบสมัครโครงการวัชรวิทยา Pre M1 & M4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

  กลับหน้าแรก    
รายงานข้อมูล Pre M.1
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-05-12
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-06
2018-01-05
2018-01-04
รายงานข้อมูล Pre M.4
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-05
2018-01-04


เลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด โรงเรียน พิมพ์ใบสมัคร
10215 เด็กชายทรัพย์ศิริ  สมบูรณ์ทรัพย์ 2005-06-21 เจริญสุขอุดมวิทยา
10216 เด็กชายธีรพล  ปิ่นจุไร 2549-01-25 สาธิตฯ
10217 เด็กชายชนวีร์  ตรีบุพชาติสกุล 0000-00-00 อนุบาลกำแพงเพชร
10218 เด็กชายนาธาร  ไชยชำนาญเวทย์ 0000-00-00 อนุบาลกำแพงเพชร
10219 เด็กชายกิตติชานนธ์  สายเครือวงค์ 2005-11-25 อนุบาลคลองลาน
10220 เด็กชายสรยุทธ  พิทักษ์สังข์ 0000-00-00 อนุบาลกำแพงเพชร
10221 เด็กหญิงธนวรรณธร  บุญสิตาอาชานนท์ 0000-00-00 อนุบาลกำแพงเพชร
10222 เด็กชายอัครโชค  ดวงตะวงษ์ 0000-00-00 อนุบาลกำแพงเพชร
10223 เด็กชายธนวัฒน์  เมฆวัฒนวาณิช 0000-00-00 อนุบาลกำแพงเพชร
10224 เด็กหญิงสุวีรา  สุภาพ 0000-00-00 อนุบาลกำแพงเพชร
10225 เด็กหญิงปวริศา  วิเวก 0000-00-00 อนุบาลกำแพงเพชร
10226 เด็กชายภัทรกร  คุณาเจริญ 0000-00-00 อนุบาลกำแพงเพชร
10227 เด็กหญิงศศิมณี  อินทรประกอบ 0000-00-00 อนุบาลกำแพงเพชร
10228 เด็กชายศิวัฒน์  ชีวสิทธิยานนท์ 0000-00-00 อนุบาลกำแพงเพชร
10229 เด็กหญิงศุภาพิชญต์  นาวิชิต 0000-00-00 อนุบาลกำแพงเพชร
10230 เด็กชายสุวภัทร  ปัญญาเรือง 2006-07-02 สาธิตฯ
10231 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงสุวรรณ 2005-09-12 วัดคูยาง
10232 เด็กชายอธิปัตย์  พัฒนกลั่น 2006-05-14 วัดคูยาง
10233 เด็กหญิงพัณณิตา  รักษ์พงษ์ 2006-03-22 วัดคูยาง
10234 เด็กชายธีระพงษ์  สมบัติดี 2005-12-21 วัดคูยาง
10235 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุดมเกตุ 2005-12-20 วัดคูยาง
10236 เด็กชายอัษฎาวุธ  ชัยวัฒน์ 2005-12-14 วัดคูยาง
10237 เด็กหญิงกาญจน์พิชญา  กนกสิงห์ 2005-07-08 วัดคูยาง
10238 เด็กชายพงศภัค  มากเอี่ยม 2005-12-07 วัดคูยาง
10239 เด็กชายสหรัฐ  วงเวียน 2006-09-03 วัดคูยาง
10240 เด็กชายธีรภัทร  แดงแย้ม 2004-07-06 วัดคูยาง
10241 เด็กหญิงดากานดา  ชูศรี 0000-00-00 อนุบาลกำแพงเพชร
10242 เด็กชายสุริยะ  โมกศักดิ์ 2006-05-25 วัดคูยาง
10243 เด็กหญิงนภากร  ไก่แก้ว 2006-07-24 วัดคูยาง
10244 เด็กหญิงสุจิตรา  อินประยูร 2005-10-08 วัดคูยาง
10245 เด็กชายธีรภัทร  แก่นจรรยา 2005-04-24 วัดคูยาง
10246 เด็กหญิงสุรัชนา  สวนสุวรรณ 2005-03-03 วัดคูยาง
10247 เด็กหญิงฐิตารีย์  โกจ๊ะตุง 2006-04-20 วัดคูยาง
10248 เด็กชายมงคลชัย  อุดมศิลป์ 2005-12-22 วัดคูยาง
10249 เด็กชายพิษณุกร  สาดแก้ว 2006-01-18 วัดคูยาง
10250 เด็กหญิงจิรนันท์  สุวรรณวงษ์ 2006-08-24 วัดคูยาง
10251 เด็กหญิงณิชนันท์  พุ่มใย 2005-08-10 วัดคูยาง
10252 เด็กหญิงอติกานต์  แสงโชติ 2048-10-11 วัดคูยาง
10253 เด็กชายพุฒิพงศ์  หมั่นเขตกิจ 2005-04-03 วัดคูยาง
10254 เด็กหญิงนาตาลี  ชนัสเซอ 2006-11-04 วัดคูยาง
10255 เด็กหญิงวณิชยา   วงค์ษา 2005-08-07 วัดคูยาง
10256 เด็กหญิงณัฐนันท์  ธรรมขันคำ 2006-03-05 วัดคูยาง
10257 เด็กชายปฐมพร  สุวะรักษ์ 2006-07-13 วัดคูยาง
10258 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตาลุสา 2006-03-21 วัดคูยาง
10259 เด็กชายชรินทร  เอมน้อย 2005-12-28 วัดคูยาง
10260 เด็กชายเดชาวัต  ดาวเล็ก 2006-01-17 วัดคูยาง
10261 เด็กชายศิริพงษ์  พรหมรักษา 0000-00-00 วัดคูยาง
10262 เด็กหญิงสุนันทา  สุขสบาย 2005-10-21 วัดคูยาง
10263 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สีมุุ้ย 2006-07-13 วัดคูยาง
10264 เด็กชายธีรภัทร  ขอนทอง 2006-08-01 วัดคูยาง
10265 เด็กชายธารากรณ์  ดิษฉกรรณ์ 2006-03-16 วัดคูยาง
10266 เด็กหญิงนันธิชา  บุญเปรม 2005-10-17 วัดคูยาง
10267 เด็กชายอัษฎาวุธ  ชัยวัฒน์ 2005-12-14 วัดคูยาง
10268 เด็กชายสุทธิชัย  แซวใจดี 2005-07-02 วัดคูยาง
10269 เด็กหญิงชาลิสา  บุญมา 2006-04-16 วัดคูยาง
10270 เด็กชายพัสกร  โชติกะคาม 2005-12-22 วัดคูยาง
10271 เด็กชายกฤษฎี  สังขศิลป์ 2006-07-22 วัดคูยาง
10272 เด็กหญิงสุรัสดา  หวังพีทักษ์วงศ์ 2005-12-13 วัดคูยาง
10273 เด็กชายนันทวัฒน์  บุญเกษม 2005-05-09 วัดคูยาง
10274 เด็กหญิงธมลวรรณ  ผ่องแผ้ว 2005-10-24 วัดคูยาง
10275 เด็กชายพรเทพ  อินทร์ชูฤทธิ์ 2006-01-14 วัดคูยาง
10276 เด็กชายธีระพงษ์  สมบัติดี 2005-12-21 วัดคูยาง
10277 เด็กชายสหรัฐ  วงเวียน 2006-09-03 วัดคูยาง
10278 เด็กหญิงชลธิชา  ถ้วยทอง 2006-04-30 วัดคูยาง
10279 เด็กชายรัษฎากร  อ่ำดอนกลอย 2005-08-20 วัดคูยาง
10280 เด็กหญิงภิญญดา  ใบปอด 2005-09-16 อนุบาลเพ็ชระ
10281 เด็กหญิงภัทราพร  ขำแห้ว 2005-11-22 เจริญสุขอุดมวิทยา
10282 เด็กหญิงศรัณยา  สุมหะ 2005-10-06 เจริญสุขอุดมวิทยา
10283 เด็กหญิงอริสรา  ฟักกลิ่ม 2005-12-07 เจริญสุขอุดมวิทยา
10284 เด็กหญิงลักษมี  สารีเพชร 2005-10-21 เจริญสุขอุดมวิทยา
10285 เด็กหญิงสมฤทัย  อินทะนาม 2005-07-31 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
10286 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรสุวรรณภักดี 2006-05-15 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
10287 เด็กชายจุฑารพ  กลางนภา 2005-01-26 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
10288 เด็กชายศิรินิภา  พิมพ์สวรรค์ 2005-10-07 เจริญสุขอุดมวิทยา
10289 เด็กหญิงอภิชญา  คำเมืองมูล 2005-12-29 เจริญสุขอุดมวิทยา
10290 เด็กหญิงเขมิสรา  คำชู 2005-12-31 เจริญสุขอุดมวิทยา
10291 เด็กหญิงอำภาพลอย  พินิจสามิตร์ 2005-12-01 เจริญสุขอุดมวิทยา
10292 เด็กหญิงนริศรา  พรมชาติ 2005-11-06 เจริญสุขอุดมวิทยา
10293 เด็กชายเจตนิพิฐ  ป้อมภา 2006-01-06 วัดคูยาง
10294 เด็กชายธนากร   กอสัมพันธ์ 2005-08-10 วัดคูยาง
10295 เด็กชายเรื่องศักดิ์  สนธิพงษ์ 2005-03-23 วัดคูยาง
10296 เด็กหญิงวินิทรา   นาควังไทร 2548-08-10 เจริญสุขอุดมวิทยา
10297 เด็กหญิงกนกนาช  ทองคำ 2005-12-02 วัดคูยาง
10298 เด็กชายธัญญธร  บุญยืน 2005-10-04 วัดคูยาง
10299 เด็กชายพร้อมพันธ์  รวยพงษ์ 2005-01-25 วัดคูยาง
10300 เด็กหญิงภัคจิรา  ขุนปักษี 2006-05-31 วัดคูยาง
10301 เด็กหญิงสุภาวดี  หญ้าลาภ 2006-02-04 วัดคูยาง
10302 เด็กหญิงรสิตา  กล่อมเกลี้ยง 2006-04-26 วัดคูยาง
10303 เด็กหญิงสุนิตา   บุญรักษ์ 2005-09-17 วัดคูยาง
10304 เด็กชายปิยพัชร  เมฆปั่น 2006-05-08 วัคคูยาง
10305 เด็กชายชุติมันต์  มลิดล 2006-03-24 วัดคูยาง
10306 เด็กชายวีระพล  คำเมฆ 2005-11-09 วัดคูยาง
10307 เด็กหญิงนิศารัตน์  เทพาชมภู 2005-10-18 วัดคูยาง
10308 เด็กหญิงสุพพัตรา  นาคคุ้ม 2006-05-10 วัดคูยาง
10309 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ทัยรา 2006-01-06 วัดคูยาง
10310 เด็กหญิงอรชา  พรมเวียง 2005-11-03 วัดคูยาง
10311 เด็กหญิงดนุภารัตน์  เมฆฉาย 2005-11-06 วัดคูยาง
10312 เด็กหญิงวิภาดา  วัฒนศิริ 2005-10-19 วัดคูยาง
10313 เด็กหญิงิอันนา  วัฒนศิริ 2006-05-05 วัดคูยาง
10314 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แก้วนิลตา 2005-12-15 วัดคูยาง
10315 เด็กหญิงปนัดดา  จำปาคำ 2005-06-09 วัดคูยาง
10316 เด็กหญิงปาจรีย์  สวนแก้ว 2005-07-07 วัดคูยาง
10317 เด็กหญิงกมลทิพย์  เมนกุลท์ 2006-03-18 วัดคูยาง
10318 เด็กหญิงสุธาสินี  พัดดำ 2005-04-06 วัดคูยาง
10319 เด็กหญิงอภิญญา  ชูกุล 2005-08-23 วัดคูยาง
10320 เด็กหญิงณัฐวรา   คงรัตน์ 2005-11-10 วัดคูยาง
10321 เด็กชายศุภกร  บุญรอด 2005-11-24 วัดคูยาง
10322 เด็กชายชุติพนธ์  แซ่ตั้ง 2005-10-18 วัดคูยาง
10323 เด็กหญิงชญานี  ปรางค์ศรี 2005-09-27 วัดคูยาง
10324 เด็กหญิงกัญชพร  ลีหนองบัว 2006-04-17 วัดคูยาง
10325 เด็กหญิงณัฐญา  คำสุวรรณ 2005-10-20 วัดคูยาง
10326 เด็กชายปภาวิน  จิตรตรง 2005-09-13 วัดคูยาง
10327 เด็กหญิงอภิสรา  แพรสี 2005-07-19 วัดคูยาง
10328 เด็กชาย ธนชาติ   แก้วรูปเรา 2005-06-07 วัดคูยาง
10329 เด็กหญิงจุฑามาศ  กิวิพันธุ์ 2006-04-28 วัดคูยาง
10330 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรียืนยง 2005-11-08 วัดคูยาง
10331 เด็กชายชนะชัย  เปรมทอง 2005-06-07 วัดคูยาง
10332 เด็กหญิงวริสรา  เพ็ชร์ปลูก 2005-06-09 วัดคูยาง
10333 เด็กหญิงศศิประภา  เกิดน้อย 2006-02-03 วัดคูยาง
10334 เด็กหญิงธัญยาภรณ์  โพธิ์อุไร 2005-10-31 วัดคูยาง
10335 เด็กหญิงสิริรัตน์  อรัญมาลา 2005-11-05 วัดคูยาง
10336 เด็กหญิงกมลรัตน์  วัฒนศิริ 2005-08-29 วัดคูยาง
10337 เด็กหญิงกุสิมา  พรมบุตร 2005-07-27 วัดคูยาง
10338 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปินตา 2005-08-04 วัดคูยาง
10339 เด็กหญิงชนกนันท์  กองแก้ว 2005-11-15 วัดคูยาง
10340 เด็กหญิงธันย์ชนก  เหนือเกตุ 2004-08-23 เจริญสุขอุดมวิทยา
10341 เด็กหญิงณัฎฐาพร  คุ่ยศรี 2005-04-18 เจริญสุขอุดมวิทยา
10342 เด็กชายอรรถณัฐ  สามงามน้อย 2006-06-23 เจริญสุขอุดมวิทยา
10343 เด็กชายอภิรักษ์  เหมือนเพ็ชร 2005-12-11 เจริญสุขอุดมวิทยา
10344 เด็กหญิงปาลิตา  ฉิมสุพร 2006-02-02 เจริญสุขอุดมวิทยา
10345 เด็กหญิงชัญญานุช   แจ่มศรี 2006-07-28 เจริญสุขอุดมวิทยา
10346 เด็กหญิงกาญชนก  สว่างศรี 2006-04-08 เจริญสุขอุดมวิทยา
10347 เด็กหญิงสิทธดา  แกมกล้า 2005-01-29 เจริญสุขอุดมวิทยา
10348 เด็กหญิงสุรีรัตน์  พวงคำ 2005-11-18 เจริญสุขอุดมวิทยา
10349 เด็กหญิงฐิติศิริ  พรมพิมพ์ 2005-08-31 เจริญสุขอุดมวิทยา
10350 เด็กหญิงวารุณี  ใบทับทิม 2004-10-22 เจริญสุขอุดมวิทยา
10351 เด็กหญิงสุจีรา  ปิดตา 2005-07-09 เจริญสุขอุดมวิทยา
10352 เด็กหญิงธารินี  วรนาถจินดา 2005-10-22 เจริญสุขอุดมวิทยา
10353 เด็กหญิงปาริฉัตร  ืทาสุ่ม 2005-01-12 เจริญสุขอุดมวิทยา
10354 เด็กหญิงปนัดดา  นิลเกษม 2005-11-04 เจริญสุขอุดมวิทยา
10355 เด็กหญิงสุวนันท์  คงสมทรง 2005-07-16 เจริญสุขอุดมวิทยา
10356 เด็กชายวาทิตย์  พาพันธ์ 2006-04-04 เจริญสุขอุดมวิทยา
10357 เด็กชายวัีระเทพ  ทองลูกแก้ว 2005-10-06 ปัทมดรุณวิทย์
10358 เด็กชายกฤชณัท  เสนาะเกียรติ 2006-03-24 ปัทมดรุณวิทย์
10359 เด็กหญิงพรทิวา  จิรพจนานนท์ 2005-12-08 ปัทมดรุณวิทย์
10360 เด็กชายธนพนธ์  สุทธิคราม 2005-08-01 เจริญสุขอุดมวิทยา
10361 เด็กชายอนุพงศ์  บุญมะลิซ้อน 2005-09-11 เจริญสุขอุดมวิทยา
10362 เด็กหญิงพิชชาวีร์  ทินสกุล 2005-05-10 อุทิศศึกษา
10363 เด็กชายวรชิต  เเก้วฉิมมา 2005-10-15 เจริญสุขอุดมวิทยา
10364 เด็กหญิงปิยะฎา  มะนูญ 2004-09-23 สาธิตฯ
10365 เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุษย์ศรีเจริญ 2005-07-01 สาธิตฯ
10366 เด็กหญิงกุลณิศา  ทะมะรมย์ 2006-05-10 สาธิตฯ
10367 เด็กชายพรสินี  ศรีดาเดช 2005-11-22 สาธิตฯ
10368 เด็กชายณัฐกิตติ์   ผิวเผือก 2005-12-02 อุทิศศึกษา
10369 เด็กหญิงกุลณิศา  ทะมะรมย์ 2006-05-10 สาธิตฯ
10370 เด็กหญิงพรสินี  ศรีดาเดช 2005-11-22 สาธิตฯ
10371 เด็กหญิงพรสินี  ศรีดาเดช 2005-11-22 สาธิตฯ
10372 เด็กหญิงจิระประภา   อุ่ยิ่งเจริย 2006-03-28 สาธิตฯ
10373 เด็กหญิงพรสินี  ศรีดาเดช 2005-11-22 สาธิตฯ
10374 เด็กหญิงจิระประภา   อุ่นยิ่งเจริญ 2006-03-28 สาธิตฯ
10375 เด็กหญิงศิรัญญา  พระยาลอ 2006-02-09 สาธิตฯ
10376 เด็กหญิงจิระประภา   อุ่นยิ่งเจริญ 2006-03-28 สาธิตฯ
10377 เด็กหญิงปะภาวี  อาจศรี 2005-10-10 สาธิตฯ
10378 เด็กชายวุฒิวิสิฐ  เภาอ่อง 0000-00-00 สาธิตฯ
10380 เด็กชายฉัตรฑลี  เที่ยงตรง 0000-00-00 อุทิศศึกษา
10381 เด็กชายธนภูมิ  แสงเงิน 2006-04-11 สาธิตฯ
10382 เด็กชายพรภวิษย์  พิลิคามินทร์ 2005-10-06 สาธิตราชภัฎกำแพงเพชร
10383 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ปะสังขาโย 2005-08-18 สาธิตฯ
10384 เด็กหญิงธนาภา  ศิริวัฒนาโรจน์ 2006-08-15 วรนาถวิทยากำแพงเพชร
10385 เด็กชายธนกร  พิลึก 2005-08-10 สาธิต
10386 เด็กหญิงเกศินี  ศรีโพธิ์ 2006-03-20 บ้านพรานกระต่าย


โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817