โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบสมัครโครงการวัชรวิทยา Pre M1 & M4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

  กลับหน้าแรก    
รายงานข้อมูล Pre M.1
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-05-12
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-06
2018-01-05
2018-01-04
รายงานข้อมูล Pre M.4
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-05
2018-01-04


เลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด โรงเรียน พิมพ์ใบสมัคร
40028 นายยศวรรธน์  หมู่หมื่นศรี 2002-07-27 วัชรวิทยา
40029 เด็กชายขวัญมงคล  เงินเมือง 2003-05-08 วัชรวิทยา
40030 นายพัสกร  ฤทธิ์เดชกล้า 2002-06-06 วัชรวิทยา
40031 เด็กหญิงณัฐลิดา  ลีจ้อย 2003-06-05 วัชรวิทยา
40032 นางสาวอภิสรา  เต็มเปี่ยม 2002-10-10 วัชรวิทยา
40033 นางสาวกัญญาณัฐ  ละน้อย 2002-12-04 วัชรวิทยา
40034 นางสาววรลักษณ์  วิเชียรโชติ 2002-10-31 วัชรวิทยา
40035 เด็กหญิงกุลญฑิตา  เปรมศรี 2003-11-05 วัชรวิทยา
40036 นางสาวนวพรรษ  สงค์จันทร์ 2003-01-04 วัชรวิทยา
40037 นางสาวประภัสสร  สุดประเสริฐ 2002-09-17 วัชรวิทยา
40038 นายชัยวัฒน์  วินัยธรรม 2002-06-11 วัชรวิทยา
40039 เด็กชายสัณหณัฐ  คงเหลี่ยม 2002-04-24 วัชรวิทยา
40040 นางสาวนัฐธิดา  คงสมทรง 2002-10-11 วัชรวิทยา
40041 นางสาวชนาธิป   แก้วเพชร 2003-01-03 วัชรวิทยา
40042 นายศุภกิจ  นีระพงษ์เทพ 2002-09-15 วัชรวิทยา
40043 นางสาวชมพูนุช  จันทวงค์ 2002-10-04 วัชรวิทยา
40044 นางสาวพรนภา  จันนาค 2002-12-30 วัชรวิทยา
40045 นางสาวรุ่งทิพย์  หิรัญโรจน์ 2002-05-22 วัชรวิทยา
40046 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  สงวนสัตย์ 2003-04-02 วัชรวิทยา
40047 นางสาวพรนารี  เมฆวิลัย 2002-10-02 วัชรวิทยา
40048 นางสาวจิดาภา  กึนสี 2002-06-14 วัชรวิทยา
40049 นางสาวน้ำผึ้ง  นารอด 2002-12-07 เรืองวิทย์พิทยาคม
40050 เด็กหญิงสายธาร  โสดาเจริญ 2002-10-25 นครไตรตรึงษ์
40051 นางสาวณัฐริกา  เกิดพงษ์ 2002-10-09 เรืองวิทย์พิทยาคม
40052 นางสาวศิริวิมล  มณีเขียว 2003-01-11 เรืองวิทย์พิทยาคม
40053 นางสาวพรชิตา  ร้อยตรอง 2003-05-15 เรืองวิทย์พิทยาคม
40054 นางสาวโศภิสรา  สังขาว 2002-11-19 เรืองวิทย์พิทยาคม
40055 นายศิรภัส  เต็มศิริรักษ์ 2002-11-28 วัชรวิทยา
40056 นางสาวธิดารัตน์  จันทร์ทอง 2003-01-04 วัชรวิทยา
40057 เด็กหญิงสุภาวดี  ชุมสน 2003-03-21 วัชรวิทยา
40058 เด็กชายณิชากานต์  โรจน์สุวณิชกร 2003-07-23 วัชรวิทยา
40059 นางสาวรัตติยากร  สุวรรณทอง 2001-07-27 วัชรวิทยา
40060 นางสาวภูริชญา  รังสิภาพรกุล 2002-10-03 วัชรวิทยา
40061 นางสาวพิมไพลิน  พุ่มทุเรียน 2002-12-30 วัชรวิทยา
40062 นายนาธาน  หวังพิทักษ์วงศ์ 2002-11-13 วัชรวิทยา
40063 นางสาวกัญญารัตน์  ปานทิพย์ 2002-09-09 วัชรวิทยา
40064 นางสาวรุจิกานต์   สุวรรณพานิช 2002-06-18 วัชรวิทยา
40065 นางสาวพิชญาภา  ใจมา 2002-06-27 วัชรวิทยา
40066 เด็กหญิงสุภาวดี  เจตเกษกิจ 2545-06-07 วัชรวิทยา
40067 นางสาวเกศญาภัค  ทองมากรัตน์ 2002-10-31 วัชรวิทยา
40068 นางสาวปรารถนา  ทาลายา 2002-11-05 วัชรวิทยา
40069 เด็กชายณัฐพร  พูลเขตต์ 2002-08-26 วัชรวิทยา
40070 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงห์หะ 2003-04-11 วัชรวิทยา
40071 เด็กชายขวัญเรือน  จันทร์อินทร์ 2545-11-10 วัชรวิทยา
40072 เด็กชายวุฒิธร  วีระสำรวย 2003-05-30 วัชรวิทยา
40073 นายกิติพงษ์  ญาติณวงษ์ษา 2002-08-10 วัชรวิทยา
40074 นายปฏิภาณ  เรืองสมบัติ 2002-06-07 วัชรวิทยา
40075 เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์ไกร 2003-05-21 วัชรวิทยา
40076 เด็กชายปาริตา  ดอกกุหลาบ 2546-07-10 วัชรวิทยา
40077 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทวีสาร 2003-08-03 วัชรวิทยา
40078 เด็กหญิงศศิธร  จันทร์สมาน 2003-02-27 วัชรวิทยา
40079 เด็กชายสุกฤษฎิ์  พาขุนทด 2546-02-13 วัชรวิทยา
40080 นางสาวเพชรลัดดา  เต็มเพ็ชร 2002-11-23 วัชรวิทยา
40081 เด็กหญิงพิพ์วรีย์  สุขสบาย 2018-01-04 วัชร
40082 เด็กหญิงธัญลักษณ์  กุลศรี 2002-09-20 วัชรวิทยา
40083 นางสาวสุภัคภรณ์  ชำนาญภักดี 2002-10-31 วัชรวิทยา
40084 นางสาวเบญญาภา  เรืองเวช 2002-11-14 วัชรวิทยา
40085 นางสาวบงกช  ขอนทอง 2002-07-01 วัชรวิทยา
40086 นางสาวธารทิพย์  เทศกาล 2003-10-15 วัชรวิทยา
40087 นางสาวนารีรัตน์  เพิ่มเติม 2002-09-01 วัชรวิทยา
40088 นางสาวสิรามล  คมสัน 2002-12-16 วัชรวิทยา
40089 นางสาวพรนภัส  ศักดิ์ทอง 2545-07-16 วัชรวิทยา
40090 นางสาวภัคจิรา  สถาพร 2545-12-22 วัชรวิทยา
40091 นางสาวปณิตา  ศรีพัก 2002-09-20 วัชรวิทยา
40092 นายณภัทร  ทิวารัตนอังกูร 2002-08-26 วัชรวิทยา
40093 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เรืองสังข์ 2545-12-06 จ่านกร้อง
40094 เด็กชายบุษบา  จินบุรี 1994-11-09 วัชรวิทยา
40095 นางสาวบุษบา  จินบุรี 2002-11-09 วัชรวิทยา
40096 นางสาวบุษบา  จินบุรี 2002-11-09 วัชรวิทยา
40097 เด็กชายรัชชานนท์  รอดพึ่ง 0000-00-00 วัชรวิทยา
40098 นางสาวอารีรัตน์  บุญรอด 2002-06-09 วัชรวิทยา
40099 นางสาวฐิติชญา  ก้อนเเก้ว 2002-10-13 วัชรวิทยา
40100 นางสาวสุนันทา  พุ่มเกษม 2002-12-07 วัชรวิทยา
40101 เด็กหญิงรัชนีกร  จำเนียรพล 2003-02-26 วัชรวิทยา
40102 นางสาวธนวรรณ  แม้นพรหม 2002-09-09 วัชรวิทยา
40103 นางสาวชนกภัทท์  บัวทอง 2002-11-08 วัชรวิทยา
40104 นางสาวศศิวิมล  ปิ่นทอง 2545-07-23 วัชรวิทยา
40105 นางสาววราภรณ์  ศรีโพธิ์ 2002-08-22 วัชรวิทยา


โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817