โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบสมัครโครงการวัชรวิทยา Pre M1 & M4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

  กลับหน้าแรก    
รายงานข้อมูล Pre M.1
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-05-12
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-06
2018-01-05
2018-01-04
รายงานข้อมูล Pre M.4
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-05
2018-01-04


เลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด โรงเรียน พิมพ์ใบสมัคร
10121 เด็กหญิงเกวลิน  จันทัน 2005-11-17 ปัทมดรุณวิทย์
10122 เด็กหญิงไอสวรรค์  ทรงรุ่งเรือง 2005-08-25 ปัทมดรุณวิทย์
10123 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วัชรภัทร 2006-01-25 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10124 เด็กชายกฤตภาส  นีระวงศ์ 2007-06-30 อนุบาลคลองลาน
10125 เด็กชายกนกพล  เลินไธสง 2005-10-31 อนุบาลธรรมรัตน์
10126 เด็กชายกรรภิรมย์   อินกรัด 2005-04-04 อนุบาลธรรมรัตน์
10127 เด็กชายกฤษฎา  เพชรไทย 2005-05-23 อนุบาลธรรมรัตน์
10128 เด็กชายชินวัตร  ระเบียบ 2005-04-04 อนุบาลธรรมรัตน์
10129 เด็กชายโชคไชย  บัวแพง 2005-09-01 อนุบาลธรรมรัตน์
10130 เด็กหญิงพรนัชชา   สุวรรณภูมิ 2005-08-23 อนุบาลธรรมรัตน์
10131 เด็กหญิงณัฐณา  แก้วณรงค์ 2005-09-28 อนุบาลธรรมรัตน์
10132 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปิ่นมณี 2004-06-29 อนุบาลธรรมรัตน์
10133 เด็กหญิงกานต์สิรี  เมืองหลวง 2005-09-28 อนุบาลธรรมรัตน์
10134 เด็กชายนพดล  พลขันธ์ 2005-04-05 อนุบาลธรรมรัตน์
10135 เด็กชายปภังกร  หัสรังษี 2006-03-17 สาธิตราชภัฎกำแพงเพชร
10136 เด็กชายชัยวัฒน์  สุชัยยะ 2005-01-20 อนุบาลธรรมรัตน์
10137 เด็กหญิงดาริน  กลีบบัว 2005-07-23 อนุบาลธรรมรัตน์
10138 เด็กหญิงมนฤดี  เล็กกลิ่น 2005-10-13 อนุบาลธรรมรัตน์
10139 เด็กหญิงกมลวรรณ   อินกรัด 2006-05-08 อนุบาลธรรมรัตน์
10140 เด็กหญิงนารีรัตน์  เกษวงค์ 2006-01-14 อนุบาลธรรมรัตน์
10141 เด็กหญิงภานุชนารถ  ข่ายทอง 0000-00-00 อนุบาลธรรมรัตน์
10142 เด็กชายวีรภัทร   จันคง 2005-09-04 อนุบาลธรรมรัตน์
10143 เด็กชายภูผา  ปาตีคํา 2005-06-14 อนุบาลธรรมรัตน์
10144 เด็กหญิงมณชญานันท์    ไทพาณิชย์ 2549-06-26 อนุบาลกำแพงเพชร
10145 เด็กหญิงสุทธิกานต์   ตันติปิธรรม 2006-04-01 สาธิต
10146 เด็กหญิงวิราสิณีย์  มีสิทธิกุล 2005-08-16 อนุบาลธรรมรัตน์
10147 เด็กชายกิตติภูมิ   สินอนันต์วณิช 2005-07-01 อนุบาลกำแพงเพชร
10148 เด็กหญิงศุภมาศ  คุ้มวงษ์ 2005-07-27 อนุบาลธรรมรัตน์
10149 เด็กชายนนนรี   ทิมคล้าย 2006-04-22 อนุบาลกำแพงเพชร
10150 เด็กหญิงจิรัชญา   ศรีรักยิ้ม 2005-11-22 อนุบาลกำแพงเพชร
10151 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีรักยิ้ม 2006-01-08 อนุบาลกำแพงเพชร
10152 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขกลิ่น 2006-03-30 อนุบาลธรรมรัตน์
10153 เด็กหญิงศุภาพิชญ์   พึ่งเจียม 2005-10-27 อนุบาลกำแพงเพชร
10154 เด็กหญิงอาทิชา   โฆษิตพิพัฒน์ 2006-06-10 อนุบาลกำแพงเพชร
10155 เด็กหญิงนันท์สินี  ยอดเยี่ยม 2006-03-01 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
10156 เด็กหญิงพิชชาภา   แสงท้าว 2005-08-28 อนุบาลกำแพงเพชร
10157 เด็กหญิงชวัลชา   หล้าจำปา 2005-05-19 อนุบาลกำแพงเพชร
10158 เด็กหญิงวทันยา  โสภาสุข 2005-09-14 อนุบาลธรรมรัตน์
10159 เด็กหญิงปภัสษร   สุขอาภา 2005-10-05 อนุบาลกำแพงเพชร
10160 เด็กหญิงไปรยาณิศา  โขขัด 2005-08-25 อนุบาลธรรมรัตน์
10161 เด็กหญิงธนัญชนก    มหบุญพาชัย 2006-03-13 อนุบาลกำแพงเพชร
10162 เด็กชายปรัตถกร   อุปการะ 2005-09-05 อนุบาลกำแพงเพชร
10163 เด็กชายเพชรพงษ์   สิมเมือง 2005-06-09 อนุบาลกำแพงเพชร
10164 เด็กชายธีรภัทร์   ศรีสิทธิการ 2005-07-18 อนุบาลกำแพงเพชร
10165 เด็กหญิงพุทธิชา   ศรีใจวงศ์ 2005-09-27 อนุบาลกำแพงเพชร
10166 เด็กหญิงรัฐนันท์   วิบูลสวัสดิ์วัฒนา 2005-12-26 อนุบาลกำแพงเพชร
10167 เด็กหญิงกันตา   วงษ์สาคร 2005-05-20 อนุบาลกำแพงเพชร
10168 เด็กหญิงเบญญาภา   พุทธัง 2006-02-17 อนุบาลกำแพงเพชร
10169 เด็กชายนัธวัฒน์   กองวัฒนาสุภา 2006-01-10 อนุบาลกำแพงเพชร
10170 เด็กหญิงเมทินี   ศรีทิพย์ 2005-07-28 อนุบาลกำแพงเพชร
10171 เด็กหญิงจิณณพัต  อินทเสน 2005-08-05 อนุบาลธรรมรัตน์
10172 เด็กหญิงภารวี   ผ่องโอ่ย 2005-09-29 อนุบาลกำแพงเพชร
10173 เด็กหญิงพุทธิชา   ดำทรัพย์ 0000-00-00 อนุบาลธรรมรัตน์
10174 เด็กหญิงสัตตกมล   วรภาธร 2005-11-21 อนุบาลกำแพงเพชร
10175 เด็กชายศุภพิชญ์   เฟื่องวาณิชย์ 2005-08-26 อนุบาลกำแพงเพชร
10176 เด็กชายอักขราทร  ประชารัตน์ 2006-04-06 อนุบาลคลองขลุง
10177 เด็กชายเนติภูมิ   พระอำพร 2005-09-03 อนุบาลกำแพงเพชร
10178 เด็กหญิงณัฐนันท์   กาวิใจ 2006-01-26 อนุบาลกำแพงเพชร
10179 เด็กหญิงฐิติณัฐ  คมขำ 2005-09-11 อนุบาลธรรมรัตน์
10180 เด็กหญิงลักษิกา  ไม้แดง 2005-07-13 อนุบาลธรรมรัตน์
10181 เด็กชายคุณากรณ์  นิราชภัย 2005-07-01 อนุบาลธรรมรัตน์
10182 เด็กหญิงรุ่งระวี  ค้อมทอง 2006-03-26 อนุบาลธรรมรัตน์
10183 เด็กหญิงขวัญข้าว  ยคชรัตน์ 2005-06-25 อนุบาลธรรมรัตน์
10184 เด็กหญิงณัฎฐพร  ถาวร 2005-08-16 อนุบาลธรรมรัตน์
10185 เด็กหญิงภัทรพร  แซ่ตั้ง 2005-07-12 อนุบาลธรรมรัตน์
10186 เด็กหญิงสรุทธิดา  คลังวงษ์ 2005-04-25 อนุบาลธรรมรัตน์
10187 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรัทธานนท์ 2005-09-21 อนุบาลธรรมรัตน์
10188 เด็กชายวณิชชา  วัชรพัฒนกุล 2005-11-03 อนุบาลธรรมรัตน์
10189 เด็กชายจิรชัยมงคล  ศรีมงคล 2006-04-01 สาธิต
10190 เด็กหญิงวริศรา   จงสมบูรณ์โภคา 2005-11-17 อนุบาลกำแพงเพชร
10191 เด็กหญิงธีร์จุฑา   ประยูรวงษ์ 2006-05-28 อนุบาลกำแพงเพชร
10192 เด็กหญิงรวรรณดา   เกตุมี 2005-09-20 อนุบาลกำแพงเพชร
10193 เด็กชายสัณห์พิชญ์   ศุภกิจเจริญ 2005-09-16 อนุบาลกำแพงเพชร
10194 เด็กชายคณพศ   วาอุทัศน์ 2005-07-27 อนุบาลกำแพงเพชร
10195 เด็กหญิงวิภาวรรณ  อันยงค์ 2005-09-17 บ้านพรานกระต่าย
10196 เด็กหญิงพรปะวีณ์   การสมวรรณ 2005-10-18 เจริญสุขอุดมวิทยา
10197 เด็กชายภาณุ   เปลื้องนุช 2005-11-11 เจริญสุขอุดมวิทยา
10198 เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีคำ 2005-09-05 สาธิตฯ
10199 เด็กชายศุภกร  ยิ้มเจริญ 2005-09-29 สาธิต
10200 เด็กชายธีรภัทร  คงคุ้ม 2005-06-19 อนุบาลธรรมรัตน์
10201 เด็กหญิงณิชนันทน์  นุ่มนิ่ม 2005-10-21 สาธิต ฯ
10202 เด็กชายศิวนาถ  นาคน้อย 2005-11-19 สาธิตราชภัฎกำแพงเพชร
10203 เด็กชายภูมิรักษ์  วัฒนศิริ 2005-09-08 สาธิต
10204 เด็กหญิงวีรปริยา  นครตะคุ 2549-01-20 สาธิตราชภัฎกำแพงเพชร
10205 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภู่เกตุ 2007-03-02 เจริญสุขอุดมวิทา
10206 เด็กหญิงวรกมล  คำศรี 2004-06-14 วรนาถวิทยากำเเพงเพชร
10207 เด็กชายอันดามัน  เหมือนวิหาร 2547-06-04 สาธิตราชภัฏกำแพงเพชร
10208 เด็กหญิงปพิชญา  ผันน้อย 2005-07-07 สาธิตฯกำแพงเพชร
10209 เด็กชายณัฐพัชร์  อสุนีย์ 2005-11-17 สาธิตฯ
10210 เด็กชายธนกร   กิตติขจร 2005-11-07 วัดคูยาง
10211 เด็กหญิงนริศรา  มาลัย 2006-03-14 เทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)
10212 เด็กหญิงกัญญาวรรณ์  ห้อยดอกหอม 2005-12-04 เทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)
10213 เด็กหญิงจิตรารัตน์  ทองคำเปลว 2006-01-16 เทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)
10214 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เทศสนธิ์ 2549-03-16 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ


โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817