โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบสมัครโครงการวัชรวิทยา Pre M1 & M4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

  กลับหน้าแรก    
รายงานข้อมูล Pre M.1
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-05-12
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-06
2018-01-05
2018-01-04
รายงานข้อมูล Pre M.4
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-05
2018-01-04


เลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด โรงเรียน พิมพ์ใบสมัคร
40003 เด็กหญิงชลธิชา   มาลัย 2546-02-23 วัชรวิทยา
40004 นางสาวพรรณพร  รักษ์ศรีสุข 2546-01-06 วัชรวิทยา
40005 เด็กชายณภัทร  ชีวสิทธิรุ่งเรือง 2002-07-08 วัชรวิทยา
40006 เด็กหญิงนิศาชล  พิลึก 2003-03-25 วัชรวิทยา
40007 นางสาวกมลชนก  มงคุณ 2002-01-06 วัชรวิทยา
40008 เด็กหญิงอิษฎาอร  อ่อนฤทธิ์ 2003-05-08 วัชรวิทยา
40009 นางสาวสุภัทรติญา  แก้วนอก 2002-10-19 วัชรวิทยา
40010 เด็กหญิงฐิติมา  พุกเฉื่อย 2003-01-29 วัชรวิทยา
40011 เด็กหญิงรัตนากร  เสนชุ่ม 2003-02-09 วัชรวิทยา
40012 นางสาวณัฐวรรณ  นิลประยูร 2002-12-23 วัชรวิทยา
40013 เด็กหญิงรัมภ์รดา  จิตรนิกร 2546-01-15 วัชรวิทยา
40014 นางสาวณัฐฐาพร  บดีรัฐ 2002-11-06 เรืองวิทย์พิทยาคม
40015 เด็กหญิงจุไรรัตน์  วิภาดาไพศาล 2003-03-30 วัชรวิทยา
40016 นางสาวเบญจมาภรณ์  แก้วณรงค์ 2002-12-11 วัชรวิทยา
40017 นางสาวยลธิดา  ฉ่อยทนง 2002-04-24 วัชรวิทยา
40018 เด็กหญิงพลอยลัดดา  หอมดอกพลอย 2003-04-16 วัชรวิทยา
40019 นายธณภัทร  เกตุมี 2002-07-22 วัชรวิทยา
40020 เด็กชายวชิรพร  วิทยาจิตรเกษม 2003-04-24 วัชรวิทยา
40021 เด็กหญิงณิชา  หวานชิต 2003-02-28 วัชรวิทยา
40022 นายพัฒนวุฒิ  โคสอน 2002-10-11 วัชรวิทยา
40023 เด็กหญิงน้ำทิพย์  อมรนิติโชคสกุล 2003-03-26 วัชรวิทยา
40024 นายมนต์ชัย  ขันชารี 2002-07-02 วัชรวิทยา
40025 นายรัฐศาสตร์  เจนทัศนเอกจิต 2002-09-30 วัชรวิทยา
40026 นางสาวอาฒยา  ทองคำ 2002-11-07 วัชรวิทยา
40027 นางสาวอาณัญชา  ทองคำ 2002-11-07 วัชรวิทยา


โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817