โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบสมัครโครงการวัชรวิทยา Pre M1 & M4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

  กลับหน้าแรก    
รายงานข้อมูล Pre M.1
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-05-12
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-06
2018-01-05
2018-01-04
รายงานข้อมูล Pre M.4
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-05
2018-01-04


เลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด โรงเรียน พิมพ์ใบสมัคร
10100 เด็กชายพิชญเศรฐน์  จงมีความสุข 2005-08-30 อนุบาลดรุณานุกูล
10101 เด็กหญิงฐิติภรณ์  สิตระศักดิ์ 2005-05-18 เจริญสุขอุดมวิทยา
10102 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วเก่า 2005-10-18 เทพผดุงศิษย์ศึกษา
10103 เด็กหญิงธนินท์รัฐ  นนทชัยวรกิตติ์ 2004-12-07 เจริญสุขอุดมวิทยา
10104 เด็กชายดาราวดี  โตศรีพลับ 2008-09-20 อุทิศศึกษา
10105 เด็กชายกิตตินนท์  นนท์คำ 0000-00-00 สาธิตราชภัฏกำแพงเพชร
10106 เด็กชายณภณ  ทรัพย์เจริญพันธ์ 2006-05-19 ปัทมดรุณวิทย์
10107 เด็กชายฐิติวัสส์  เปรมปิระสกุล 2548-07-06 สาธิต
10108 เด็กชายธีรุตม์  กุลนาพันธ์ 2005-09-10 ปัทมดรุณวิทย์
10109 เด็กหญิงณภัทร  บางพาน 2006-05-09 ปัทมดรุณวิทย์
10110 เด็กชายศรัณยพงศ์  มีผล 2005-12-08 ปัทมดรุณวิทย์
10111 เด็กชายภัทรพล  คำเพ็ชร 2005-12-19 ปัทมดรุณวิทย์
10112 เด็กชายธนบดี   ประไพวรรณ์กุล 2005-09-20 ปัทมดรุณวิทย์
10113 เด็กชายศุภสัณห์  วงษ์พระจันทร์ 2005-11-03 ปัทมดรุณวิทย์
10114 เด็กชายคมภณ   บุรุษศรี 2006-09-18 ปัทมดรุณวิทย์
10115 เด็กหญิงแอนนา  โรส ฮีล 2006-01-27 ปัทมดรุณวิทย์
10116 เด็กหญิงภรภัทร  กองทรง 2005-07-04 ปัทมดรุณวิทย์
10117 เด็กหญิงณัฐนรี  ป้อมภา 2005-07-19 ปัทมดรุณวิทย์
10118 เด็กหญิงวัชราภา  ทองหล่อ 2006-01-07 ปัทมดรุณวิทย์
10119 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ภูวิชิต 2005-06-02 ปัทมดรุณวิทย์
10120 เด็กหญิงภัทรปภา  กฤติพงษ์เตชากร 2005-10-18 ปัทมดรุณวิทย์


โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817