โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบสมัครโครงการวัชรวิทยา Pre M1 & M4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

  กลับหน้าแรก    
รายงานข้อมูล Pre M.1
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-05-12
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-06
2018-01-05
2018-01-04
รายงานข้อมูล Pre M.4
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-05
2018-01-04


เลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด โรงเรียน พิมพ์ใบสมัคร
10090 เด็กหญิงกมลวรรณ  รอดชื่น 2006-01-30 สาธิตฯ
10091 เด็กหญิงเปรมจิรา  รอดตะเภา 0000-00-00 เจริญสุขอุดมวิทยา
10092 เด็กชายฟ้าใหม่  วินัยธรรม 2005-01-05 ปราสาทอนุสรณ์
10093 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ปานฤทธิ์ 0000-00-00 เจริญสุขอุดมวิทยา
10094 เด็กหญิงณขวัญปวีณ์  อ่อนณนัยน์ 2018-01-10 เจริญสุขอุดมวิทยา
10095 เด็กหญิงเกศรินทร์  พุกนุช 0000-00-00 เจริญสุขอุดมวิทยา
10096 เด็กชายชยังกูร  เกษกรรณ์ 2005-12-08 ปราสาทอนุสรณ์
10097 เด็กชายกรวิชญ์  สืบศรี 0000-00-00 เจริญสุขอุดมวิทยา
10098 เด็กชายดรัณภพ  แสงสนธิ์ 2006-06-20 วัดคูยาง
10099 เด็กหญิงอมรรัตน์  สายเปลี่ยน 2005-09-25 บ้านพรานกระต่าย


โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817