โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบสมัครโครงการวัชรวิทยา Pre M1 & M4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

  กลับหน้าแรก    
รายงานข้อมูล Pre M.1
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-05-12
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-06
2018-01-05
2018-01-04
รายงานข้อมูล Pre M.4
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-05
2018-01-04


เลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด โรงเรียน พิมพ์ใบสมัคร
10017 เด็กชายกิตติพงศ์  คำภิระแปง 0000-00-00 อนุบาลกำแพงเพชร
10018 เด็กชายภีรัฐพงศ์  สิมเมือง 2006-04-19 ปัทมดรุณวิทย์
10019 เด็กชายธนธรณ์  ขาวผิว 2006-03-06 ปัทมดรุณวิทย์
10020 เด็กหญิงวิชญาดา  พลทิม 2006-02-11 ปัทมดรุณวิทย์
10021 เด็กหญิงวาสนา  รินอุด 2005-07-19 ปัทมดรุณวิทย์
10022 เด็กชายกีรติ  ศรีอำไพ 2005-06-25 ปัทมดรุณวิทย์
10023 เด็กชายณภัทร  สาขากุล 2004-09-29 ปัทมดรุณวิทย์
10024 เด็กชายวรพล  โนนจุ้ย 2005-07-23 ปัทมดรุณวิทย์
10025 เด็กชายวรเมธ  ชมภูศรี 2005-07-16 ปัทมดรุณวิทย์
10026 เด็กหญิงศุทธหทัย  ฤกษ์ดีทวีกุล 2005-12-17 ปัทมดรุณวิทย์
10027 เด็กชายธนนท์ณพัชสร์  นิลธนันท์กุล 2005-11-02 ปัทมดรุณวิทย์
10028 เด็กหญิงศุภิสรา  งามประเสริฐ 2005-08-04 ปัทมดรุณวิทย์
10029 เด็กชายอิทธิกร  อิทธิฤทธิ์เดช 2005-03-23 ปัทมดรุณวิทย์
10030 เด็กหญิงคล้ายชนก  วุ้นนที 2006-12-05 ปัทมดรุณวิทย์
10031 เด็กชายนิธิศ  เอื้อนจิตญานนท์ 2005-10-25 สาธิตฯ
10032 เด็กชายธนวิชญ์  มั่นปาน 2006-03-21 ปัทมดรุณวิทย์
10033 เด็กชายศุภกร  ศรทอง 2005-11-18 ปัทมดรุณวิทย์
10034 เด็กหญิงกันต์กวินตรา  ราหุระ 2006-04-12 ปัทมดรุณวิทย์
10035 เด็กชายสิระพรรศ  ศรีหิรัญญะกุล 2006-06-08 ปัทมดรุณวิทย์
10036 เด็กหญิงศุจิกา  ขอนทอง 2006-04-21 ปัทมดรุณวิทย์
10037 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญมา 2005-05-03 เทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )
10038 เด็กชายไพโรจน์  ขุนแก้ว 2005-05-24 เทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )
10039 เด็กชายวีรพล  กลั่นยวง 2005-05-12 เทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )
10040 เด็กหญิงพรพลอย  ใจแสน 2005-09-16 เทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )
10041 เด็กหญิงธนาพร  ศรีสุข 2005-07-25 เทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )
10042 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สินนิคม 2005-06-06 เทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )
10043 เด็กหญิงพิชชาพร  สวนสุวรรณ 2005-08-04 เทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )
10044 เด็กหญิงวราวรรณ  บุญมา 2005-06-22 เทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )
10045 เด็กหญิงธันยพร  พันธุรัตน์ 2005-10-08 เทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )
10046 เด็กหญิงสุวรรณวลี  ปักษาสุข 2005-08-18 เทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )
10047 เด็กหญิงวรรณิษา  นาคสุข 2005-10-30 เทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )
10048 เด็กหญิงวิลาสินี  วาระจิตร 2004-08-25 เทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )
10049 เด็กหญิงวรนุช  โม้ป้อ 2006-01-16 เทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )
10050 เด็กหญิงฟ้าประทาน  พบสมัย 2006-04-30 เทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )
10051 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ศรีธนู 2005-11-20 เทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )
10052 เด็กหญิงณัฐชา  ใจจง 2006-01-04 เทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )
10053 เด็กหญิงสุจิตรา  สารี 2004-12-30 เทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )
10054 เด็กหญิงสุกฤตา  บางทอง 2006-04-15 เทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )
10055 เด็กหญิงณัชชา  อ่อมสถิตย์ 2005-11-06 เทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )
10056 เด็กหญิงสุดาพร  โคตะมะ 2005-10-17 เทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )
10057 เด็กหญิงมินธฎา  กัญญานุช 2005-07-26 เทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )
10058 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มีมุข 2006-04-19 เทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )
10059 เด็กหญิงปุณยาพร  แก้วใน 2005-07-06 เทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )
10060 เด็กชายปุณณัตถ์  สงแก้ว 2005-11-25 ปัทมดรุณวิทย์
10061 เด็กชายสิรภพ  เรืองรุ่ง 2006-04-13 สาธิตฯ
10062 เด็กหญิงสราสิณี  แย้มโกเมนทร์ 2005-09-08 สาธิตฯ
10063 เด็กหญิงฐาปนี  พิลึก 2005-10-05 สาธิต
10064 เด็กหญิงศศิวิมล  ลักษณะ 2006-01-05 สาธิต
10065 เด็กชายธนวัฒน์  มั่นปาน 2006-03-21 ปัทมดรุณวิทย์
10066 เด็กหญิงกิรษา  รัตนพิชิต 2006-03-23 สาธิตฯ
10067 เด็กหญิงกิรษา  รัตนพิชิต 2006-03-23 สาธิตฯ
10068 เด็กหญิงกนกนิภา  เอื้อปัชชส 2005-08-12 เจริญสุขอุดมวิทยา
10069 เด็กหญิงธารธารา  ตรีสุทธาชีพ 2005-08-08 สาธิต
10070 เด็กหญิงภควรรณ  ปิยะมัยคงเดช 2006-01-30 สาธิต
10071 เด็กชายณัฐรวี  บุญศิริมณีโชค 2006-03-23 สาธิต
10072 เด็กชายรัฐพงษ์  หนูหน่าย 2006-03-05 สหะราษฎร์ศึกษา
10073 เด็กชายณิชนันทน์  นุ่มนิ่ม 0000-00-00 สาธิตฯ
10074 เด็กหญิงณิชนันทน์  นุ่มนิ่ม 0000-00-00 สาธิตฯ
10075 เด็กหญิงศรันยพร  พระยาลอ 2005-06-13 สาธิตฯ
10076 เด็กหญิงณิชนันทน์  นุ่มนิ่ม 2019-10-21 สาธิตฯ
10077 เด็กหญิงด.ญ.ศรันยพร  พระยาลอ 2005-06-13 สาธิตฯ
10078 เด็กหญิงด.ญ.ศรันยพร  พระยาลอ 2005-06-13 สาธิตฯ
10079 เด็กหญิงด.ญ.ศรันยพร  พระยาลอ 2005-06-13 สาธิตฯ
10080 เด็กหญิงด.ญ.ศรันยพร  พระยาลอ 2005-06-13 สาธิตฯ
10081 เด็กหญิงศุภิสรา  ปิ่นชัยมูล 2005-08-26 สาธิตฯ
10082 เด็กชายวริศ  ทวีผล 2006-03-14 สาธิตฯ
10083 เด็กหญิงภัทธีรา  จิรัฐติกาลกุลเวท 0000-00-00 สาธิต
10084 เด็กหญิงด.ญ.ศิรัญา  พระยาลอ 2006-02-09 สาธิต
10085 เด็กหญิงด.ญ.ศิรัญา  พระยาลอ 2006-02-09 สาธิต
10086 เด็กหญิงด.ญ.ศิรัญา  พระยาลอ 2006-02-09 สาธิต
10087 เด็กหญิงด.ญ.ศิรัญา  พระยาลอ 2006-02-09 สาธิต
10088 เด็กชายกันตินันท์  มณีพราย 2005-08-05 สาธิตฯ
10089 เด็กชายเขมทัศน์  จันเพชร 0000-00-00 สาธิตฯ


โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817