โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ระบบสมัครโครงการวัชรวิทยา Pre M1 & M4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

  กลับหน้าแรก    
รายงานข้อมูล Pre M.1
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-05-12
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-06
2018-01-05
2018-01-04
รายงานข้อมูล Pre M.4
วัน เดือน ปี ที่สมัคร
2018-01-19
2018-01-18
2018-01-17
2018-01-16
2018-01-15
2018-01-14
2018-01-13
2018-01-12
2018-01-11
2018-01-10
2018-01-09
2018-01-08
2018-01-07
2018-01-05
2018-01-04


เลขที่ประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด โรงเรียน พิมพ์ใบสมัคร
10001 เด็กหญิงสุพรรณวสา  เทียนสำเภา 2004-09-12 เจริญสุขอุดมวิทยา
10002 เด็กหญิงถิรดา  ถมนาม 2005-08-09 ปัทมดรุณวิทย์
10003 เด็กหญิงปาริฉัตร  พุทธแก้ว 2005-09-13 ปัทมดรุณวิทย์
10004 เด็กหญิงอนัญญา  อ่ำเพียร 2005-10-29 ปัทมดรุณวิทย์
10005 เด็กหญิงอารดา  หังษา 2006-04-08 ปัทมดรุณวิทย์
10006 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญลือ 2006-03-28 เจริญสุขอุดมวิทยา
10007 เด็กหญิงอภิญญา  ถึงสุข 2005-07-17 เจริญสุขอุดมวิทยา
10008 เด็กชายธนภัทร  จันทร์ศรี 2006-01-31 เจริญสุขอุดมวิทยา
10009 เด็กหญิงนาถต์อิงอร  บงกชจินดา 2005-12-10 ปัทมดรุณวิทย์
10010 เด็กหญิงเบญจวรรณ์   เกยูรวิเชียร 2006-05-17 ปัทมดรุณวิทย์
10011 เด็กหญิงธนกร  มหบุญพาชัย 2005-07-04 ปัทมดรุณวิทย์
10012 เด็กชายวรพต  ศิริพงษ์ 2006-04-10 ปัทมดรุณวิทย์
10013 เด็กหญิงนันทกานต์  เอมศิริ 2006-04-11 ปัทมดรุณวิทย์
10014 เด็กชายวาทยกร  ธวัชบัณฑิต 2005-09-05 ปัทมดรุณวิทย์
10015 เด็กชายจิรพัฒน์  คุ้มเณร 2005-08-14 ปัทมดรุณวิทย์
10016 เด็กชายภัครพงศ์  ชมภูผล 2005-08-25 ปัทมดรุณวิทย์


โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-711901 โทรสาร 055-716817